Ktl-icon-tai-lieu

Điều khoản thay đổi trong dự thảo hiến pháp

Được đăng lên bởi Chuột Nước YJ
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Teo dần quyền con người trong Hiến pháp
Hoàng Xuân Phú

Trong thời gian qua, nhiều người mong muốn sửa đổi Hiến pháp 1992, để bỏ hoặc
thay đổi một số quy định, ví dụ như quy định về quyền lãnh đạo (được hiểu là
đương nhiên) của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với Nhà nước và xã
hội(Điều 4), và quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý
(Điều 17–18). Tôi không chia sẻ kỳ vọng đó, bởi không tin rằng giới lãnh đạo hiện
nay có thể sớm chấp nhận thay đổi những điều mà họ khẳng định là bất di, bất dịch.
Ngược lại, tôi thuộc số những người lo rằng việc sửa đổi Hiến pháp có thể bị lợi
dụng để hạn chế hơn nữa quyền con người. Và bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
đã cho thấy nỗi lo đó không phải là vô cớ. Thậm chí, không ngờ họ lại có thể đi xa
như vậy…
Trong Hiến pháp 1992, thuật ngữ "quyền con người" chỉ được nhắc một lần, tại
"Điều 50: Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con
người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể
hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật."
Tức là "quyền con người" được đồng nghĩa với "quyền công dân". Vậy thì những
người đang tạm thời bị tước "quyền công dân" sẽ không còn được hưởng "quyền
con người". Hơn nữa, sau khi định nghĩa "Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam" (Điều 49), thì "quyền con người"
sẽ không còn được áp dụng cho những người đang tồn tại trên đất Việt Nam, nhưng
không hoặc chưa "có quốc tịch Việt Nam". Điều này cho thấy cách hiểu về "quyền
con người" trong Hiến pháp 1992 phiến diện như thế nào.
Một thay đổi dễ nhận thấy trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là "quyền con
người" được tách ra, được nhắc tới 8 lần, luôn đi cạnh và được đặt trước "quyền
công dân". Ở chế độ mà giới lãnh đạo vốn rất khó chịu khi nghe nhắc đến "nhân
quyền" (tức là "quyền con người"), thì đây là một bước tiến, muộn mằn nhưng có
vẫn hơn không.
Một thay đổi nữa, là "quyền công dân" cùng "quyền con người" được đưa từ

Chương V (trong Hiến pháp 1992) lên Chương II (trong dự thảo sửa đổi Hiến
pháp). Ở Cộng hòa Liên bang Đức, "quyền con người" được đặt lên vị trí hàng đầu,
trong Chương I của Hiến pháp. Ở CHXHCN Việt Nam thì Chương I của Hiến pháp
được dành cho "Chế độ chính trị"."Chính trị" là một cái gì đó rất thiêng liêng, mà
cũng rất bí hiểm, và càng bí hiểm thì càng… hữu dụng. Khi muốn đùn đẩy công
việc, thì tuyên bố: "Cần có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị." Khi muốn
làm liều, thì khẳng định: "Vớiquyết t...
Teo dần quyền con người trong Hiến pháp
Hoàng Xuân Phú
Trong thời gian qua, nhiều người mong muốn sửa đổi Hiến pháp 1992, để bỏ hoặc
thay đổi một số quy định, dụ như quy định về quyền lãnh đạo (được hiểu
đương nhiên) của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với Nhà nước
hội(Điều 4), quy định đất đai thuộc s hữu toàn dân do Nhà nước quản
(Điều 17–18). Tôi không chia sẻ kỳ vọng đó, bởi không tin rằng giới lãnh đạo hiện
nay có thể sớm chấp nhận thay đổi những điều mà họ khẳng định là bất di, bất dịch.
Ngược lại, tôi thuộc số những người lo rằng việc sửa đổi Hiến pháp thể bị lợi
dụng để hạn chế hơn nữa quyền con người. Và bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
đã cho thấy nỗi lo đó không phải cớ. Thậm chí, không ngờ họ lại thể đi xa
như vậy…
Trong Hiến pháp 1992, thuật ngữ "quyền con người" chỉ được nhắc một lần, tại
"Điều 50: nước Cộng hoàhội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con
người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể
hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật."
Tức "quyền con người" được đồng nghĩa với "quyền công dân". Vậy thì những
người đang tạm thời bị c "quyền công dân" sẽ không còn được hưởng "quyền
con người". Hơn nữa, sau khi định nghĩa "Công dân nước Cộng hoà hội chủ
nghĩa Việt Nam người có quốc tịch Việt Nam" (Điều 49), t "quyền con người"
sẽ không còn được áp dụng cho những người đang tồn tại trên đất Việt Nam, nhưng
không hoặc chưa "có quốc tịch Việt Nam". Điều này cho thấy cách hiểu v "quyền
con người" trong Hiến pháp 1992 phiến diện như thế nào.
Một thay đổi dễ nhận thấy trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 "quyền con
người" được tách ra, được nhắc tới 8 lần, luôn đi cạnh được đặt trước "quyền
công dân". chế độ giới lãnh đạo vốn rất khó chịu khi nghe nhắc đến "nhân
quyền" (tức "quyền con người"), thì đây một bước tiến, muộn mằn nhưng
vẫn hơn không.
Một thay đổi nữa, "quyền công dân" cùng "quyền con người" được đưa từ
Điều khoản thay đổi trong dự thảo hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khoản thay đổi trong dự thảo hiến pháp - Người đăng: Chuột Nước YJ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Điều khoản thay đổi trong dự thảo hiến pháp 9 10 738