Ktl-icon-tai-lieu

Điều kiện có hiệu lực của 1 hợp đồng

Được đăng lên bởi luuthimyhan1995
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điều kiện có hiệu lực của Hợp đồng là tổng hợp những yêu cầu pháp lý nhằm đảm
bảo cho Hợp đồng được lập đúng bản chất đích thực của nó. Xuất phát từ bản chất của
Hợp đồng, pháp luật Việt Nam quy định Hợp đồng phải tuân thủ các điều kiện về chủ
thể, nội dung, mục đích, sự tự nguyện và hình thức của Hợp đồng.
Chủ thể tham gia Hợp đồng phải có năng lực hành vi dân sự
Đối với cá nhân: phải có tư cách chủ thể tức năng lực chủ thể tương ứng. Năng lực
chủ thể của cá nhân khi tham gia vào Hợp đồng phụ thuộc vào mức độ năng lực hành
vi dân sự của họ.
Đối với pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác: Pháp nhân là tổ chức có đủ các điều kiện
được quy định tại điều 84 Bộ Luật dân sự 2005; phạm vi hoạt động của tổ hợp tác
được quy định tại Điều 111 và phạm vi hoạt động của hộ gia đình được quy định tại
Điều 106 Bộ Luật dân sự 2005.
Đây là những thực thể xã hội chứ không phải con người tự nhiên, nên năng lực hành vi
dân sự của các chủ thể này không biểu hiện trực tiếp bằng hành vi và ý chí cụ thể của
một người mà được thểhiện bởi ý chí chung của các thành viên và được thực hiện
thông qua hành vi của người đại diện. Việc thực hiện Hợp đồng sẽ thông qua người đại
diện hợp pháp, nhưng phải đúng “phạm vi đại diện” và phải phù hợp với giới hạn về
“lĩnh vực hợp động” của các chủ thể.
Nội dung, mục đích của Hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật và
không trái đạo đức xã hội.
Bộ Luật dân sự 2005 thừa nhận nguyên tắc tự do cam kết (Điều 4), tuy nhiên cũng quy
định một số trường hợp hạn chế quyền tự do của các bên trong việc thiết lập Hợp
đồng; Theo đó, nội dung và hình thức của Hợp đồng (giao dịch dân sự) không vi phạm
điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội (Điểm b, khoản 1, Điều 122). Nếu
Hợp đồng “có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã
hội thì vô hiệu” (Điều 128).
Việc giao kết, xác lập Hợp đồng là hoàn toàn do ý chí tự nguyện của các bên
chủ thể tham gia. Theo qui định của Bộ Luật dân sự 2005, Hợp đồng bị coi là xác
lập thiếu yếu tố tự nguyện nếu thuộc 1 trong 5 trường hợp sau:

Hợp đồng giả tạo:
Là Hợp đồng lập ra nhưng không phản ánh đúng bản chất quan hệ đích thực giữa các
bên, thể hiện ở việc các bên xác lập Hợp đồng để che đậy một giao dịch khác hay một
hành vi trái pháp luật của một bên hoặc các bên (nói cách khác đó là sự thể hiện ý chí

ra bên ngoài khác với ý chí nội tâm và kết quả thực hiện của các bên tham gia); Xét yếu
tố tự nguyện dựa trên sự thống nhất ý chí với sự bày tỏ ý chí ra bên ngoài, thì những
giả tạo th...
Điều kiện có hiệu lực của Hợp đồng là tổng hợp những yêu cầu pháp lý nhằm đảm
bảo cho Hợp đồng được lập đúng bản chất đích thực của nó. Xuất phát từ bản chất của
Hợp đồng, pháp luật Việt Nam quy định Hợp đồng phải tuân thủ các điều kiện về chủ
thể, nội dung, mục đích, sự tự nguyện và hình thức của Hợp đồng.
Chủ thể tham gia Hợp đồng phải có năng lực hành vi dân sự
Đối với cá nhân: phải có tư cách chủ thể tức năng lực chủ thể tương ứng. Năng lực
chủ thể của cá nhân khi tham gia vào Hợp đồng phụ thuộc vào mức độ năng lực hành
vi dân sự của họ.
Đối với pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác: Pháp nhân là tổ chức có đủ các điều kiện
được quy định tại điều 84 Bộ Luật dân sự 2005; phạm vi hoạt động của tổ hợp tác
được quy định tại Điều 111 và phạm vi hoạt động của hộ gia đình được quy định tại
Điều 106 Bộ Luật dân sự 2005.
Đây là những thực thể xã hội chứ không phải con người tự nhiên, nên năng lực hành vi
dân sự của các chủ thể này không biểu hiện trực tiếp bằng hành vi và ý chí cụ thể của
một người mà được thểhiện bởi ý chí chung của các thành viên và được thực hiện
thông qua hành vi của người đại diện. Việc thực hiện Hợp đồng sẽ thông qua người đại
diện hợp pháp, nhưng phải đúng “phạm vi đại diện” và phải phù hợp với giới hạn về
“lĩnh vực hợp động” của các chủ thể.
Nội dung, mục đích của Hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật và
không trái đạo đức xã hội.
Bộ Luật dân sự 2005 thừa nhận nguyên tắc tự do cam kết (Điều 4), tuy nhiên cũng quy
định một số trường hợp hạn chế quyền tự do của các bên trong việc thiết lập Hợp
đồng; Theo đó, nội dung và hình thức của Hợp đồng (giao dịch dân sự) không vi phạm
điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội (Điểm b, khoản 1, Điều 122). Nếu
Hợp đồng “có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã
hội thì vô hiệu” (Điều 128).
Việc giao kết, xác lập Hợp đồng là hoàn toàn do ý chí tự nguyện của các bên
chủ thể tham gia. Theo qui định của Bộ Luật dân sự 2005, Hợp đồng bị coi là xác
lập thiếu yếu tố tự nguyện nếu thuộc 1 trong 5 trường hợp sau:
Hợp đồng giả tạo:
Là Hợp đồng lập ra nhưng không phản ánh đúng bản chất quan hệ đích thực giữa các
bên, thể hiện ở việc các bên xác lập Hợp đồng để che đậy một giao dịch khác hay một
hành vi trái pháp luật của một bên hoặc các bên (nói cách khác đó là sự thể hiện ý chí
Điều kiện có hiệu lực của 1 hợp đồng - Trang 2
Điều kiện có hiệu lực của 1 hợp đồng - Người đăng: luuthimyhan1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Điều kiện có hiệu lực của 1 hợp đồng 9 10 841