Ktl-icon-tai-lieu

Điều kiện hợp đồng FIDIC : Điều kiện hợp đồng xây dựng dạng hợp đồng ngắn gọn = Conditions of Contract FIDIC : Conditions of contract for conditions form of contract

Được đăng lên bởi Thi Nguyen
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CONDITIONS OF CONTRACT
FIDIC SHORT FORM OF CONTRACT
ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
HỢP ĐỒNG DẠNG NGẮN GỌN

FIDIC 1999

Page 1

CONTENTS
NỘI DUNG
GENERAL CONDITIONS
CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG
1

GENERAL PROVISIONS ..................................................................................... 7
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Definitions
Định nghĩa
The Contract
Hợp đồng
Persons
Các cá nhân
Dates, Times and Periods
Thời điểm, thời gian và khoảng thời gian
Money and Payments
Tiền và thanh toán
Other Definitions
Các định nghĩa khác
Interpretation
Diễn giải
Priority of Documents
Thứ tự ưu tiên của các tài liệu
Law
Luật pháp
Communications
Thông tin liên lạc
Statutory Obligations
Trách nhiệm theo luật pháp

2

THE EMPLOYER ............................................................................................... 12
CHỦ ĐẦU TƯ
Provision of Site
Chuẩn bị mặt bằng

FIDIC 1999

Page 2

Permits and Licenses
Giấy phép và chứng chỉ
Employer’s Instructions
Các chỉ dẫn của Chủ đầu tư
Approvals
Các điều kiện chấp thuận
3

EMPLOYER’S REPRESENTATIVES ................................................................ 13
NHỮNG ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
Authorized Person
Người được ủy quyền
Employer Representative
Người đại diện của Chủ đầu tư

4

THE CONTRACTOR .......................................................................................... 14
NHÀ THẦU
General Obligations
Các nghĩa vụ chung
Contractor’s Representative
Người đại diện cho Nhà thầu
Subcontracting
Thầu phụ
Performance Security
Bảo lãnh thực hiện

5

DESIGN BY CONTRACTOR ............................................................................. 15
THIẾT KẾ DO NHÀ THẦU ĐẢM TRÁCH
Contractor’s Design
Thiết kế của Nhà thầu
Responsibility for Design
Trách nhiệm về thiết kế

6

EMPOYER’S LIABILITIES ................................................................................. 16
NHỮNG RỦI RO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
Employer’s Liabilities
Những rủi ro của Chủ đầu tư

FIDIC 1999

Page 3

7

TIME FOR COMPLETION .................................................................................. 18
THỜI GIAN ĐỂ HOÀN THÀNH HỢP ĐỒNG
Execution of the Works
Thi công công trình
Programme
Lập chương trình
Extension of Time
Kéo dài thời gian
Late Completion
Chậm hoàn thành

8

TAKING-OVER................................................................................................... 19
NGHIỆM THU
Completion
Hoàn thành công trình
Taking-Over Notice
Giấy báo nghiệm thu

9

REMEDYING EFFECTS ...............................................
FIDIC 1999 Page 1
CONDITIONS OF CONTRACT
FIDIC SHORT FORM OF CONTRACT
ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
HỢP ĐỒNG DẠNG NGẮN GỌN
Điều kiện hợp đồng FIDIC : Điều kiện hợp đồng xây dựng dạng hợp đồng ngắn gọn = Conditions of Contract FIDIC : Conditions of contract for conditions form of contract - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều kiện hợp đồng FIDIC : Điều kiện hợp đồng xây dựng dạng hợp đồng ngắn gọn = Conditions of Contract FIDIC : Conditions of contract for conditions form of contract - Người đăng: Thi Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Điều kiện hợp đồng FIDIC : Điều kiện hợp đồng xây dựng dạng hợp đồng ngắn gọn = Conditions of Contract FIDIC : Conditions of contract for conditions form of contract 9 10 48