Ktl-icon-tai-lieu

Điều lệ trường Cao đẳng

Được đăng lên bởi hieu-truong
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------&&&---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số56/2003/QĐ-BGD&ĐT
ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
1. Điều lệ này áp dụng cho các trường cao đẳng quy định tại Điều 38 Luật Giáo dục
được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12
năm 1998 (dưới đây gọi tắt là Luật Giáo dục).
2. Trường của các cơ quan hành chính nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị- xã hội, của lực lượng vũ trang nhân dân khi được phép đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp
cao đẳng của hệ thống giáo dục quốc dân có trách nhiệm tuân theo các quy định của Điều
lệ này.
3. Trường cao đẳng ngoài công lập có trách nhiệm tuân theo Điều lệ này và Quy chế tổ
chức và hoạt động của trường ngoài công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2001.
Điều 2. Các loại hình trường cao đẳng
Trường cao đẳng được tổ chức theo các loại hình: công lập, bán công, dân lập, tư thục.
Các trường cao đẳng bán công, dân lập, tư thục được gọi chung là trường cao đẳng ngoài
công lập.
Điều 3. Nguyên tắc đặt tên trường cao đẳng
1. Tên của trường cao đẳng bao gồm các cụm từ sau đây:
a) Đối với trường cao đẳng công lập: “Trường Cao đẳng + ngành hoặc nhóm ngành
đào tạo chính + tên riêng hoặc tên địa phương nơi trường đóng”;
b) Đối với trường cao đẳng ngoài công lập: “Trường Cao đẳng + loại hình (bán công,
dân lập, tư thục) + ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chín + tên riêng hoặc tên địa phương
nơi trường đóng”.
2. Tên trường được ghi trong quyết định thành lập trường, con dấu, biển trường và các
văn bản, giấy tờ giao dịch.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc dịch tên trường cao đẳng ra tiếng nước ngoài.
Điều 4. Quản lý nhà nước đối với trường cao đẳng
1. Trường cao đẳng trực thuộc cơ quan chủ quản, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển
giáo dục; tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, nội dung, Chương trình, phương pháp đào tạo;
về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, về
thanh tra giáo dục.

2

2. Trường cao đẳng chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ( sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân tỉnh ) nơ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------&&&---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
ĐIỀU LỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số56/2003/QĐ-BGD&ĐT
ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
1. Điều lệ này áp dụng cho các trường cao đẳng quy định tại Điều 38 Luật Giáo dục
được Quốc hội nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12
năm 1998 (dưới đây gọi tắt là Luật Giáo dục).
2. Trường của các quan hành chính nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị- xã hội, của lực lượng vũ trang nhân dân khi được phép đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp
cao đẳng của hệ thống giáo dục quốc dân có trách nhiệm tuân theo các quy định của Điều
lệ này.
3. Trường cao đẳng ngi công lập có trách nhiệm tuân theo Điều lệ này và Quy chế tổ
chức hoạt động của trường ngoài công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban
hành theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2001.
Điều 2. Các loại hình trường cao đẳng
Trường cao đẳng được tổ chức theo các loại hình: công lp, bán công, dân lp, tư thục.
Các trường cao đẳng n công, dân lập, tư thục được gọi chung trường cao đẳng ngoài
công lập.
Điều 3. Nguyên tắc đặt tên trường cao đẳng
1. Tên của trường cao đẳng bao gồm các cụm từ sau đây:
a) Đối với trường cao đẳng công lập: “Trường Cao đẳng + ngành hoặc nhóm ngành
đào tạo chính + tên riêng hoặc tên địa phương nơi trường đóng”;
b) Đối với trường cao đẳng ngoài công lập: “Trường Cao đẳng + loại hình (bán công,
dân lập, tư thục) + ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chín + tên riêng hoặc n địa phương
nơi trường đóng”.
2. Tên trường được ghi trong quyết định thành lập trường, con dấu, biển trường và các
văn bản, giấy tờ giao dịch.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc dịch tên trường cao đẳng ra tiếng nước ngoài.
Điều 4. Quản lý nhà nước đối với trường cao đẳng
1. Trường cao đẳng trực thuộcquan chủ quản, đồng thời chịu sự quản nhà nước
của Bộ Giáo dụcĐào tạo về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển
giáo dục; tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, nội dung, Chương trình, phương pháp đào tạo;
về tuyển sinh, tổ chc đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp cấp văn bằng, v
thanh tra giáo dục.
2
Điều lệ trường Cao đẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều lệ trường Cao đẳng - Người đăng: hieu-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Điều lệ trường Cao đẳng 9 10 54