Ktl-icon-tai-lieu

Định mức dự toán xây dựng công trình

Được đăng lên bởi hoangtrang218
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ký bởi: Trung tâm Thông tin
Email: ttth@moc.gov.vn
Cơ quan: Bộ Xây dựng
Thời gian ký: 30.07.2014 10:08:45

Bé x©y dùng

®Þnh møc dù to¸n
x©y dùng c«ng tr×nh
phÇn X¢Y DùNG
(söa ®æi vµ bæ sung)
C«ng bè kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 588/Q®-BXD
ngµy 29/5/2014 cña Bé X©y dùng

Hµ néi - 2014
1

ThuyÕt minh vµ h−íng dÉn ¸p dông
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng
(söa ®æi vµ bæ sung)

§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng söa ®æi vµ bæ sung
(Sau ®©y gäi t¾t lµ §Þnh møc dù to¸n) lµ ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt thÓ hiÖn møc
hao phÝ vÒ vËt liÖu, lao ®éng vµ m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng
c«ng t¸c x©y dùng nh− 100m2 v¸n khu«n, 1m2 tr¸t t−êng,.v.v. tõ kh©u chuÈn bÞ
®Õn kh©u kÕt thóc c«ng t¸c x©y dùng (kÓ c¶ nh÷ng hao phÝ cÇn thiÕt do yªu cÇu kü
thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o thi c«ng x©y dùng liªn tôc, ®óng quy
tr×nh, quy ph¹m kü thuËt).
§Þnh møc dù to¸n ®−îc lËp trªn c¬ së c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng;
quy ph¹m kü thuËt vÒ thiÕt kÕ - thi c«ng - nghiÖm thu; møc c¬ giíi hãa chung
trong ngµnh x©y dùng; trang thiÕt bÞ kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng vµ nh÷ng tiÕn
bé khoa häc kü thuËt trong x©y dùng (c¸c vËt liÖu míi, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ thi
c«ng tiªn tiÕn.v.v.).
1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n
§Þnh møc dù to¸n bao gåm:
- Møc hao phÝ vËt liÖu:
Lµ sè l−îng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi
lÎ, vËt liÖu lu©n chuyÓn (kh«ng kÓ vËt liÖu phô cÇn dïng cho m¸y mãc, ph−¬ng
tiÖn vËn chuyÓn vµ nh÷ng vËt liÖu tÝnh trong chi phÝ chung) cÇn cho viÖc thùc
hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng.
Møc hao phÝ vËt liÖu trong tËp ®Þnh møc nµy ®· bao gåm hao hôt vËt liÖu ë
kh©u thi c«ng; riªng ®èi víi c¸c lo¹i c¸t x©y dùng ®· kÓ ®Õn hao hôt do ®é d«i
cña c¸t.
- Møc hao phÝ lao ®éng:
Lµ sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi l−îng
c«ng t¸c x©y dùng vµ c«ng nh©n phôc vô x©y dùng.
Sè l−îng ngµy c«ng ®· bao gåm c¶ lao ®éng chÝnh, phô ®Ó thùc hiÖn vµ
hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u
kÕt thóc, thu dän hiÖn tr−êng thi c«ng.
CÊp bËc c«ng nh©n trong ®Þnh møc lµ cÊp bËc b×nh qu©n cña c¸c c«ng nh©n
tham gia thùc hiÖn mét ®¬n vÞ c«ng t¸c x©y dùng.
- Møc hao phÝ m¸y thi c«ng:
Lµ sè ca sö dông m¸y vµ thiÕt bÞ trùc tiÕp thùc hiÖn thi c«ng bao gåm c¶ m¸y
vµ thiÕt bÞ chÝnh, phô phôc vô ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y
dùng.
2

2. KÕt cÊu tËp ®Þnh møc dù to¸n
TËp ®Þnh møc dù to¸n ®−îc tr×nh bÇy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt...
1
Bé x©y dùng
®Þnh møc dù to¸n
x©y dùng c«ng tr×nh
phÇn X¢Y DùNG
(söa ®æi vµ bæ sung)
C«ng bè kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 588/Q®-BXD
ngµy 29/5/2014 cña Bé X©y dùng
Hµ néi - 2014
Ký bởi: Trung tâm Thông tin
Email: ttth@moc.gov.vn
Cơ quan: Bộ Xây dựng
Thời gian ký: 30.07.2014 10:08:45
Định mức dự toán xây dựng công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định mức dự toán xây dựng công trình - Người đăng: hoangtrang218
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Định mức dự toán xây dựng công trình 9 10 566