Ktl-icon-tai-lieu

Định mức khảo sát xây dựng

Được đăng lên bởi meomeodalat
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2

du
ay
NGo.com
ax
gi
w.
w
DỰ@yaho
-w
Y
ng
om
Â
du
.c
ay
X
ng
iax
du
À
-g
ay
ội
ax
NHn,HàN
gi
I
w.
w
Hâ
Ô
w
ọc
NG6LêNg

bé x©y dùng

-----o0o-----

n
.v
ng

®Þnh møc dù to¸n
x©y dùng c«ng tr×nh
phÇn kh¶o s¸t x©y dùng
C«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1779/BXD-VP
ngµy 16-8-2007 cña Bé X©y dùng

Hμ Néi - 2007



ThuyÕt minh vμ h−íng dÉn ¸p dông ®Þnh møc

§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn kh¶o s¸t x©y dùng (sau
®©y gäi t¾t lµ ®Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t x©y dùng) lµ ®Þnh møc kinh tÕ kü
thuËt thÓ hiÖn møc hao phÝ vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng ®Ó hoµn
thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng (nh− 1 m khoan, 1
ha ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh, 1 mÉu thÝ nghiÖm... ) tõ khi chuÈn bÞ ®Õn khi kÕt
thóc c«ng t¸c kh¶o s¸t theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, quy tr×nh, quy ph¹m quy
®Þnh.
§Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t x©y dùng ®−îc lËp trªn c¬ së c¸c quy
chuÈn, tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng; quy ph¹m vÒ thiÕt kÕ - thi c«ng nghiÖm thu vµ nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong kh¶o s¸t x©y dùng.
1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t x©y dùng:
§Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t x©y dùng bao gåm:
- Møc hao phÝ vËt liÖu trùc tiÕp: Lµ sè l−îng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô ®Ó
hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng.
- Møc hao phÝ lao ®éng trùc tiÕp: Lµ sè l−îng ngµy c«ng lao ®éng cña kü s−,
c«ng nh©n trùc tiÕp ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c kh¶o s¸t
x©y dùng.
- Møc hao phÝ m¸y thi c«ng trùc tiÕp: Lµ sè l−îng ca sö dông m¸y thi c«ng
trùc tiÕp ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng.
2. KÕt cÊu ®Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t x©y dùng:
- TËp §Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t x©y dùng ®−îc tr×nh bµy theo nhãm, lo¹i
c«ng t¸c vµ ®−îc m· hãa thèng nhÊt bao gåm 17 ch−¬ng
Ch−¬ng 1: C«ng t¸c ®µo ®Êt, ®¸ b»ng thñ c«ng
Ch−¬ng 2: C«ng t¸c khoan tay
Ch−¬ng 3: C«ng t¸c khoan xoay b¬m röa b»ng èng mÉu trªn c¹n
Ch−¬ng 4: C«ng t¸c khoan xoay b¬m röa b»ng èng mÉu d−íi n−íc
Ch−¬ng 5: C«ng t¸c khoan guång xo¾n cã lÊy mÉu trªn c¹n
Ch−¬ng 6: C«ng t¸c khoan guång xo¾n cã lÊy mÉu d−íi n−íc
Ch−¬ng 7: C«ng t¸c khoan ®−êng kÝnh lín
Ch−¬ng 8: C«ng t¸c ®Æt èng quan tr¾c møc n−íc ngÇm trong lç khoan
Ch−¬ng 9: C«ng t¸c ®o l−íi khèng chÕ mÆt b»ng
3



Ch−¬ng 10: C«ng t¸c ®o khèng chÕ ®é cao
Ch−¬ng 11: C«ng t¸c ®o vÏ chi tiÕt b¶n ®å trªn c¹n
Ch−¬ng 12: C«ng t¸c ®o vÏ chi tiÕt b¶n ®å d−íi n−íc
Ch−¬ng 13: C«ng t¸c ®o vÏ mÆt c¾t ®Þa h×nh
Ch−¬ng 14: C«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng
Ch−¬ng 15: C«ng t¸c thÝ nghiÖm ngoµi trêi
Ch−¬ng 16: C«n...
NGÔI NHÀ XÂY DNG
www.giaxaydung.com - www.giaxaydung.vn
26 Lê Ngc Hân, Hà Ni - giaxaydung@yahoo.com
bé x©y dùng
-----o0o-----
®Þnh møc dù to¸n
x©y dùng c«ng tr×nh
phÇn kh¶o s¸t x©y dùng
C«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1779/BXD-VP
ngµy 16-8-2007 cña Bé X©y dùng
Hμ Néi - 2007
Định mức khảo sát xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định mức khảo sát xây dựng - Người đăng: meomeodalat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
Định mức khảo sát xây dựng 9 10 519