Ktl-icon-tai-lieu

Đơn giá đất thái nguyên 2014

Được đăng lên bởi Vu Ngoc Chien
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 3126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 36/2013/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ
về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số
123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy
định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài
Chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và
Nghị định số 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày
08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây
dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị Quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND
tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 8 về quy định khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên năm 2014;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 358/TTrSTNMT ngày 05/11/2013 về việc đề nghị phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên năm 2014; văn bản số 2473/STC-QLG ngày 29/10/2013 của
Sở Tài chính Thái Nguyên về việc thẩm định Bảng giá các loại đất năm 2014
trên địa bàn tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm
2014, với nội dung cụ thể như sau:
(Quy định giá các loại đất và các phụ lục chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09 kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Giá các loại đất được quy định sử dụng làm căn cứ để:
a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử
dụng đất theo quy định của pháp luật;
b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không
thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho
các trường hợp quy định tại điều 34 và 35 của Luật Đất đai năm 2003;
c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất
cho các tổ chức cá nhân trong các trường hợp quy định tại điều 33...
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
Số: 36/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị đnh số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ
về phương pháp xác đnh giá đất khung giá các loại đất; Nghị đnh số
123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy
định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư;
Căn cứ Thông số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài
Chính, hướng dẫn thực hiện Nghị đnh số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004
Nghị định số 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày
08/01/2010 của Bộ Tài nguyên Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây
dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị Quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND
tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 8 về quy định khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên năm 2014;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường tại Tờ trình số 358/TTr-
STNMT ngày 05/11/2013 v việc đề nghị phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên năm 2014; văn bản số 2473/STC-QLG ngày 29/10/2013 của
Sở Tài chính Thái Nguyên về việc thẩm định Bảng giá c loại đất năm 2014
trên địa bàn tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm
2014, với nội dung cụ thể như sau:
(Quy định giá các loại đất và các phụ lục chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09 kèm theo Quyết định này)
Đơn giá đất thái nguyên 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đơn giá đất thái nguyên 2014 - Người đăng: Vu Ngoc Chien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
Đơn giá đất thái nguyên 2014 9 10 337