Ktl-icon-tai-lieu

Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 2013

Được đăng lên bởi bleachsreapers
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1082 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ THẢO HIẾN PHÁP 2013

LỜI NÓI ĐẦU
Kế tiếp nền văn hiến và truyền thống bất khuất của các thế hệ tiền nhân đã dựng xây và bảo vệ
đất nước, đã đấu tranh vì tự do và độc lập của dân tộc,
vì một xã hội công bằng, dân chủ và tôn trọng pháp quyền, vì mục tiêu hạnh phúc và tự do của
các thế hệ hiện tại và tương lai,
chúng tôi, nhân dân Việt Nam, thông qua các đại biểu Quốc hội, xây dựng bản Hiến pháp này.
CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Chủ quyền quốc gia
Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao
gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
Điều 2. Chủ quyền nhân dân
Chủ quyền Việt Nam thuộc về nhân dân và tất cả các quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân.
Quyền lập hiến là một quyền không thể bị tước đoạt của nhân dân.
Điều 3. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
1. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất
nước Việt Nam.
2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Nghiêm cấm mọi
hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.
3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản
sắc dân tộc, có quyền phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của
mình.
4. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất
cả các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, hội nhập vào sự phát triển chung của đất nước.
Điều 4. Công dân
1. Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Việt Nam được luật quy định.
2. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam, giao nộp cho nhà nước
khác.
3. Nhà nước bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.
4. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
1

5. Người gốc Việt Nam có quốc tịch nước khác hoặc chưa có quốc tịch nước nào có quyền có
quốc tịch Việt Nam.
6. Địa vị của người nước ngoài được đảm bảo theo quy định của luật pháp quốc tế và điều ước
quốc tế.
Điều 5. Các điều ước quốc tế
1. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thừa nhận, kế thừa và tôn trọng các điều ước quốc tế đã được
các chính quyền Việt Nam trước đây ký kết và ban hành không trái với các hiến pháp tương ứng
và các quy tắc chung được luật pháp quốc tế công nhận vào thời điểm đó.
2. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không thừa nhận bất cứ điều ước, thỏa thuận hay tuyên bố nào
mà các chính quyền Việt Nam trước đây đã ký kết hoặc đưa ra một cách bí mật, không đúng
thẩm quyền hoặc không đúng theo các thủ tục pháp l...
1
DTHO HIN PHÁP 2013
LI NÓI ĐU
Kế tiếp nn văn hiến truyn thng bt khut ca các thế h tin nhân đã dng xây bo v
đt nưc, đã đu tranh vì tdo và đc lp ca dân tc,
mt hi công bng, dân ch tôn trng pháp quyn, mc tiêu hnh phúc t do ca
các thế hhin ti và tương lai,
chúng tôi, nhân dân Vit Nam, thông qua các đi biu Quc hi, xây dng bn Hiến pháp này.
CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐNH CHUNG
Điu 1. Chquyn quc gia
Vit Nam mt nưc dân ch cng hòa, ch quyn, thng nht toàn vn lãnh th, bao
gm đt lin, hi đo, vùng bin và vùng tri.
Điu 2. Chquyn nhân dân
Ch quyn Vit Nam thuc v nhân dân và tt ccác quyn lc nhà nưc xut phát tnhân dân.
Quyn lp hiến là mt quyn không thbtưc đot ca nhân dân.
Điu 3. Cng đng các dân tc Vit Nam
1. Vit Nam Dân ch Cng hòa quc gia thng nht ca các dân tc cùng sinh sng trên đt
nưc Vit Nam.
2. Các dân tc bình đng, đoàn kết, n trng và giúp đnhau cùng phát trin. Nghiêm cm mi
hành vi kth, chia rdân tc.
3. Ngôn ng quc gia tiếng Vit. Các dân tc quyn dùng tiếng nói, ch viết, gi gìn bn
sc dân tc, quyn phát huy nhng phong tc, tp quán, truyn thng văn hóa tt đp ca
mình.
4. Vit Nam Dân ch Cng hòa thc hin chính sách phát trin toàn din to điu kin đtt
ccác dân tc thiu sphát huy ni lc, hi nhp vào sphát trin chung ca đt nưc.
Điu 4. Công dân
1. Công dân Vit Nam là ngưi có quc tch Vit Nam. Quc tch Vit Nam đưc lut quy đnh.
2. Công dân Vit Nam không th b trc xut khi lãnh th Vit Nam, giao np cho nhà nưc
khác.
3. Nhà nưc bo hcông dân Vit Nam nưc ngoài.
4. Cng đng ngưi Vit Nam nưc ngoài là bphn ca cng đng dân tc Vit Nam.
Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 2013 - Người đăng: bleachsreapers
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 2013 9 10 95