Ktl-icon-tai-lieu

Dự thảo thông tư

Được đăng lên bởi Jendy Phạm
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------Hà Nội, ngày … tháng … năm 2010

Số: ......../2010/TT-BTC

THÔNG TƯ
Hướng dẫn kế toán công cụ tài chính phái sinh
- Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/06/2003;
- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn cách thức nhận biết một số loại công cụ tài chính phái sinh; Giao dịch sử
dụng công cụ tài chính phái sinh; Kế toán công cụ tài chính phái sinh và phương pháp trình bày báo cáo tài
chính đối với công cụ tài chính phái sinh như sau:
CHƯƠNG I: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
MỤC 1 - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG,
PHẠM VI HƯỚNG DẪN VÀ CÁC THUẬT NGỮ
Điều 1 - Đối tượng áp dụng và phạm vi hướng dẫn:
1 - Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong
cả nước có phát sinh các giao dịch sử dụng công cụ tài chính phái sinh với mục đích thương mại hoặc dùng
để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính kế toán
công cụ tài chính phái sinh phù hợp với quy định của Chế độ kế toán áp dụng cho ngân hàng và tổ chức tài
chính.
2 - Phạm vi hướng dẫn:
Thông tư này hướng dẫn kế toán một số công cụ tài chính phái sinh, giao dịch sử dụng công cụ tài
chính phái sinh và các loại phòng ngừa rủi ro như sau:
2.1 – Công cụ tài chính phái sinh được hướng dẫn trong Thông tư này là các công cụ tài chính phái
sinh riêng rẽ độc lập với hợp đồng gốc, bao gồm:
- Hợp đồng tương lai;
- Hợp đồng kỳ hạn;
- Hợp đồng quyền chọn;
- Hợp đồng hoán đổi.
Các công cụ phái sinh đi kèm, gắn liền với hợp đồng gốc không thuộc phạm vi hướng dẫn của
Thông tư này.
2.2 – Thông tư này hướng dẫn các giao dịch phái sinh được thanh toán trên cơ sở thuần (thanh
toán khoản chênh lệch giữa số phải thu và phải trả, không bao gồm việc chuyển giao tài sản cơ sở) hoặc
các giao dịch phái sinh có sự chuyển giao tài sản cơ sở.
Các giao dịch phái sinh lãi suất có sự chuyển giao tài sản cơ sở là số tiền đi vay hoặc cho vay
không thuộc phạm vi hướng dẫn của thông tư này..
2.3 - Các giao dịch phái sinh được hướng dẫn trong Thông tư này bao gồm:

1

a – Giao dịch phái sinh lãi suất: Thông tư này hướng dẫn giao dịch phái sinh lãi suất đối với...
BỘ TÀI CHÍNH
--------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Số: ......../2010/TT-BTC Hà Nội, ngày … tháng … năm 2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn kế toán công cụ tài chính phái sinh
- Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/06/2003;
- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bội chính hướng dẫn cách thức nhận biết một số loại công cụ tài chính phái sinh; Giao dịch sử
dụng công cụ tài chính phái sinh; Kế toán công cụ tài chính phái sinh và phương pháp trình bày báo cáo tài
chính đối với công cụ tài chính phái sinh như sau:
CHƯƠNG I: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
MỤC 1 - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG,
PHẠM VI HƯỚNG DẪN VÀ CÁC THUẬT NGỮ
Điều 1 - Đối tượng áp dụng và phạm vi hướng dẫn:
1 - Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong
cả nước có phát sinh các giao dịch sử dụng công cụ tài chính phái sinh với mục đích thương mại hoặc dùng
để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Các ngân hàng thương mại tổ chức tài chính kế toán
công cụ tài chính phái sinh phù hợp với quy định của Chế độ kế toán áp dụng cho ngân hàng và tổ chức tài
chính.
2 - Phạm vi hướng dẫn:
Thông này hướng dẫn kế toán một số công cụ tài chính phái sinh, giao dịch sử dụng công cụ tài
chính phái sinh và các loại phòng ngừa rủi ro như sau:
2.1 – Công cụ tài chính phái sinh được hướng dẫn trong Thông tư này là các công cụ tài chính phái
sinh riêng rẽ độc lập với hợp đồng gốc, bao gồm:
- Hợp đồng tương lai;
- Hợp đồng kỳ hạn;
- Hợp đồng quyền chọn;
- Hợp đồng hoán đổi.
Các công cụ phái sinh đi kèm, gắn liền với hợp đồng gốc không thuộc phạm vi hướng dẫn của
Thông tư này.
2.2 Thông này hướng dẫn các giao dịch phái sinh được thanh toán trên sở thuần (thanh
toán khoản chênh lệch giữa số phải thu phải trả, không bao gồm việc chuyển giao tài sản sở) hoặc
các giao dịch phái sinh có sự chuyển giao tài sản cơ sở.
Các giao dịch phái sinh lãi suất sự chuyển giao tài sản sở số tiền đi vay hoặc cho vay
không thuộc phạm vi hướng dẫn của thông tư này..
2.3 - Các giao dịch phái sinh được hướng dẫn trong Thông tư này bao gồm:
1
Dự thảo thông tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự thảo thông tư - Người đăng: Jendy Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Dự thảo thông tư 9 10 361