Ktl-icon-tai-lieu

Đúng sai môn luật hành chính

Được đăng lên bởi Vân Thiên
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1432 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
Câu1: Trình bày khái niệm quản lý nhà nước.
Câu 2. Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính
Câu 3.Trình bày các điều kiện làm phát sinh thay đ ổi hay ch ấm d ứt quan h ệ pháp
luật hành chính.
Câu 4. Trình bày nguyên tắc Đảng lãnh đạo.
Câu 5: Trình bày nguyên tắc tập trung dân chủ.
Câu 6: ý nghĩa của việc quy định thời hiệu trong sử phạt vi phạm hành chính.
Câu7 : Phân biệt hoạt động quản lý hành chinh nhà nước với hoạt đ ộng quan lý
của tổ chức xã hội .
Câu 8: X làm đơn khiếu lại với cơ quan có thẩm quyền về việc làm trái pháp luật
của một nhân viên nhà nước, cơ quan có thẩm quyền không giải quyết khiếu lại
của X. Hỏi trong trường hợp này giữa X và cơ quan có phát sinh ra pháp lu ật hành
chính không? Tại sao?
Câu 9: Những trường hợp công dân tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính,
để tham gia vào quân hệ phát luật hành chính công dân có điều kiện gì ? Hãy
phân tích điều kiện đó.
Câu 10: Những người được bầu giữ các chức vụ theo nhiệm kỳ không ph ải là
công chức.
Câu 11: Bất cứ cá nhân nào đang ở trên lãnh thổ nước ChxhcnVN hay người ở
nước ngoài, Không quốc tịch ... đều là đối t ượng c ủa pháp lu ật x ử ph ạt vi ph ạm
hành chính.
Câu 12: Các chủ thể có thẩm quyền phạt hành chính được phép áp dụng biện
pháp hành chính tạm giữ người theo thủ tục hành chính
Câu 13: Các tổ chức xã hội có quyền ban hành các quy phạm pháp lu ật.
Câu 14: Cưỡng chế hành chính chỉ được áp dụng khi có vi phạm hành chính x ảy
ra.
Câu 15: Viện trưởng viện kiểm sát của các cấp có thể ban hành các văn b ản
quản lý hành chính nhà nc
Câu 16: hành khách Việt Nam đi trên máy bay của Xingapo tuyến bay Hà Nội Xingapo nếu có hành khách vi phạm hành chính trên máy bay ở đo ạn Hà N ội đi
thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được xử lý theo pháp luật hành chính Vi ệt Nam .
Câu 17: Trong mọi trường hợp việc truy cứu trách nhiệm hành chính không c ần
xét đến thực tế là hậu quả đã xảy ra hay chưa xảy ra ?

Câu 18: Hành vi pháp lý hành chính hợp pháp không phải là s ử kiện pháp lý hành
chính làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính .
Câu 19: Quan hệ pháp luật mà một bên chủ thể là cơ quan hành chính nhà n ước
mà quan hệ pháp luật hành chính .
Câu 20: Văn bản quản lý hành chính chỉ đạo cơ quan hành chính nhà n ước ban
hành.
Câu 21: Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới th ực hiện chức năng quản lý
hành chính nhà nước.
Câu 22: Các nghị quyết của Đảng (của đại biểu toàn quốc ban chính trị trung
ương) có phải là nguồ...
NGÂN HÀNG CÂU H I MÔN LU T HÀNH CHÍNH VI T NAM
Câu1: Trình bày khái ni m qu n lý nhà n c. ướ
Câu 2. Phân tích các d u hi u c b n đ xác đ nh ngu n lu t hành chính ơ
Câu 3.Trình bày các đi u ki n làm phát sinh thay đ i hay ch m d t quan h pháp
lu t hành chính.
Câu 4. Trình bày nguyên t c Đ ng lãnh đ o.
Câu 5: Trình bày nguyên t c t p trung dân ch .
Câu 6: ý nghĩa c a vi c quy đ nh th i hi u trong s ph t vi ph m hành chính.
Câu7 : Phân bi t ho t đ ng qu n lý hành chinh nhà n c v i ho t đ ng quan lý ướ
c a t ch c xã h i .
Câu 8: X làm đ n khi u l i v i c quanth m quy n v vi c làm trái pháp lu tơ ế ơ
c a m t nhân viên nhà n c, c quan th m quy n không gi i quy t khi u l iướ ơ ế ế
c a X. H i trong tr ng h p này gi a X và c quan có phát sinh ra pháp lu t hành ườ ơ
chính không? T i sao?
Câu 9: Nh ng tr ng h p công dân tham gia vào quan h pháp lu t hành chính, ư
đ tham gia vào quân h phát lu t hành chính công dân đi u ki n ? Hãy
phân tích đi u ki n đó.
Câu 10: Nh ng ng i đ c b u gi các ch c v theo nhi m kỳ không ph i ườ ượ
công ch c.
Câu 11: B t c nhân o đang trên lãnh th n c ChxhcnVN hay ng i ướ ườ
n c ngoài, Không qu c t ch ... đ u đ i t ng c a pháp lu t x ph t vi ph mướ ượ
hành chính.
Câu 12: Các ch th th m quy n ph t hành chính đ c phép áp d ng bi n ượ
pháp hành chính t m gi ng i theo th t c hành chính ư
Câu 13: Các t ch c xã h i có quy n ban hành các quy ph m pháp lu t.
Câu 14: C ng ch hành chính ch đ c áp d ng khi vi ph m hành chính x yưỡ ế ư
ra.
Câu 15: Vi n tr ng vi n ki m sát c a các c p th ban nh các văn b n ưở
qu n lý hành chính nhà nc
Câu 16: hành khách Vi t Nam đi trên máy bay c a Xingapo tuy n bay N i - ế
Xingapo n u hành khách vi ph m hành chính trên máy bay đo n N i điế
thành ph H Chí Minh thì sẽ đ c x lý theo pháp lu t hành chính Vi t Nam . ượ
Câu 17: Trong m i tr ng h p vi c truy c u trách nhi m hành chính không c n ườ
xét đ n th c t là h u qu đã x y ra hay ch a x y ra ?ế ế ư
Đúng sai môn luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đúng sai môn luật hành chính - Người đăng: Vân Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đúng sai môn luật hành chính 9 10 512