Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng Việt Nam

Được đăng lên bởi Quoc Hoan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI CHUYÊN ĐỀ: ĐLCMVN
1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về trí thức và vai trò của trí
thức trong giai đoạn cách mạng Việt Nam hiện nay.
2. Chân – thiện – mỹ hệ giá trị cơ bản trong xây dựng và phát triển nền
văn hóa Việt Nam hiện nay.
3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.
4. Kinh tế thị trường định hướng XHCN và kinh tế thị trường TBCN.
Điểm giống và khác nhau.
5. Mối quan hệ biện chứng giữa CNH và HĐH trong chiến lược phát
triển đất nước Việt Nam hiện nay.
6. Ổn định chính trị - nhân tố cơ bản cho việc đẩy nhanh quá trình phát
triển đất nước.
7. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân
tộc ở Việt Nam hiện nay
8. Tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
9. Quan điểm của ĐCS VN về định hướng phát triển CNH, HĐH ở VN
hiện nay
10. Quan điểm của ĐCS VN về CNH, HĐH nông nghiệp, nông dân,
nông thôn
11. Mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến
bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng
sinh học.
12. Quan điểm của ĐCS VN về nguồn lực con người và vai trò của
nguồn lực con người trong quá trình thực hiện CNH, H ĐH ở VN hiện
nay
13. Quan điểm của ĐCS VN về CNH, H ĐH gắn với phát triển kinh tế
thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế .
14. Quan điểm của ĐCS VN về các hình thức sở hữu và các thành phần
kinh tế trong nền kinh tế VN hiện nay
15. Vai trò của ĐCS VN trong hệ thống chính trị VN
16.Vai trò của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN trong hệ thống
chính trị VN
17. Vai trò của MTTQ VN trong hệ thống chính trị VN
18. Quan điểm của ĐCS VN về văn hóa và vai trò của văn hóa đối với sự
phát triển của xã hội
19. Quan điểm của ĐCS VN về tính chất tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
của nền văn hóa VN

20. Vai trò của giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ trong quá trình
phát triển của cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay
21. Vấn đề xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải
pháp.
22. Quan điểm của ĐCS VN về việc giải quyết vấn đề dân số ở Việt Nam
hiện nay.
23. Quan điểm của ĐCS VN về việc giải quyết vấn đề môi trường ở Việt
Nam hiện nay.
24.Quan điểm của ĐCS VN về thể dục thể thao và vai trò của thể dục thể
thao đối với sự phát triển của con người Việt Nam hiện nay.
25. Đường lối đối ngoại và một số thành tựu nổi bật về đối ngoại của
Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

...
CÂU HỎI CHUYÊN ĐỀ: ĐLCMVN
1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về trí thức vai trò của trí
thức trong giai đoạn cách mạng Việt Nam hiện nay.
2. Chân thiện mỹ hệ giá trị bản trong xây dựng phát triển nền
văn hóa Việt Nam hiện nay.
3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam v nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.
4. Kinh tế thị trường định hướng XHCN và kinh tế thị trường TBCN.
Điểm giống và khác nhau.
5. Mối quan hệ biện chứng giữa CNH HĐH trong chiến lược phát
triển đất nước Việt Nam hiện nay.
6. Ổn định chính trị - nhân t cơ bản cho việc đẩy nhanh quá trình phát
triển đất nước.
7. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân
tộc ở Việt Nam hiện nay
8. Tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
9. Quan điểm của ĐCS VN về định ớng phát triển CNH, HĐH VN
hiện nay
10. Quan điểm của ĐCS VN về CNH, HĐH nông nghiệp, nông dân,
nông thôn
11. Mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến
bộ, công bằng hội, bảo v môi trường t nhiên, bảo tồn đa dạng
sinh học.
12. Quan điểm của ĐCS VN về nguồn lực con người vai trò của
nguồn lực con người trong quá trình thực hiện CNH, H ĐH ở VN hiện
nay
13. Quan điểm của ĐCS VN về CNH, H ĐH gắn với phát triển kinh tế
thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế .
14. Quan điểm của ĐCS VN về các hình thức s hữu c thành phần
kinh tế trong nền kinh tế VN hiện nay
15. Vai trò của ĐCS VN trong hệ thống chính trị VN
16.Vai t của Nhà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa VN trong hệ thống
chính trị VN
17. Vai trò của MTTQ VN trong hệ thống chính trị VN
18. Quan điểm của ĐCS VN về văn hóa và vai trò của văn hóa đối với sự
phát triển của xã hội
19. Quan điểm của ĐCS VN về tính chất tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
của nền văn hóa VN
Đường lối cách mạng Việt Nam - Trang 2
Đường lối cách mạng Việt Nam - Người đăng: Quoc Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đường lối cách mạng Việt Nam 9 10 798