Ktl-icon-tai-lieu

(F) Luật giao dịch điển tử 2005

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quốc hội
Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Khoá XI, kỳ họp thứ 8
(Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)

Luật giao dịch điện tử
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm
2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về giao dịch điện tử.
Chương I
những quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;
trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật
quy định.
Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy
đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các
giấy tờ có giá khác.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn giao dịch bằng
phương tiện điện tử.
Điều 3. áp dụng Luật giao dịch điện tử
Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật giao dịch điện tử với quy
định của luật khác về cùng một vấn đề liên quan đến giao dịch điện tử thì áp dụng
quy định của Luật giao dịch điện tử.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng
thực là người ký chữ ký điện tử.
2. Chứng thực chữ ký điện tử là việc xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được
chứng thực là người ký chữ ký điện tử.
3. Chương trình ký điện tử là chương trình máy tính được thiết lập để hoạt động
độc lập hoặc thông qua thiết bị, hệ thống thông tin, chương trình máy tính khác
nhằm tạo ra một chữ ký điện tử đặc trưng cho người ký thông điệp dữ liệu.
4. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai
thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

5. Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh
hoặc dạng tương tự.
6. Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử.
7. Giao dịch điện tử tự động là giao dịch điện tử được thực hiện tự động từng phần
hoặc toàn bộ thông qua hệ thống thông tin đã được thiết lập sẵn.
8. Hệ thống thông tin là hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc
thực hiện các xử lý khác đối với thông điệp dữ liệu.
9. Người trung gian là cơ quan, tổ chức, cá nhân đại di...
Quốc hội
Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Khoá XI, khọp thứ 8
(Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)
Luật giao dịch điện tử
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam m 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 m
2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về giao dịch điện tử.
Chương I
những quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;
trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật
quy định.
Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền
sdụng đất, quyền sở hữu nhà các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy
đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các
giấy tờ có giá khác.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với quan, tổ chức, nhân lựa chọn giao dịch bằng
phương tiện điện tử.
Điều 3. áp dụng Luật giao dịch điện tử
Trường hợp skhác nhau giữa quy định của Luật giao dịch điện tử với quy
định của luật khác về cùng một vấn đề liên quan đến giao dịch điện tử thì áp dụng
quy định của Luật giao dịch điện tử.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các tngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
chđiện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, nhân được chứng
thực là người ký chữ ký điện tử.
2. Chứng thực chữ điện tử là việc xác nhận quan, tổ chức, nhân được
chứng thực là người ký chữ ký điện tử.
3. Chương trình điện tử chương trình y tính được thiết lập để hoạt động
độc lập hoặc thông qua thiết bị, hệ thống thông tin, chương trình máy tính khác
nhằm tạo ra một chữ ký điện tử đặc trưng cho người ký thông điệp dữ liệu.
4. sdữ liệu là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai
thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.
(F) Luật giao dịch điển tử 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
(F) Luật giao dịch điển tử 2005 - Người đăng: thanhpro4420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
(F) Luật giao dịch điển tử 2005 9 10 845