Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHÁP CHỐNG LẠM PHÁT

Được đăng lên bởi chuotdethuong201184
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 2 lần
8 giải pháp kiềm chế lạm phát của ĐHĐB lần thứ XI
 8 gi ả i pháp ki ề m ch ế  lạ m phát c ủ a ĐHĐB l ầ n th ứ XI
Trong 8 giải pháp được Chính phủ đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng
định: không tăng giá bán than cho ngành điện, không tăng giá điện và giá xăng dầu…
Ngày 25/3 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3. Chính
phủ đã nghe báo cáo và tập trung thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội tháng 3 cũng như quý 1 năm 2008, đồng thời xác
định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì
tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất của phiên họp Chính phủ lần này.
Chính phủ đã dành cả ngày 25/3 nghe báo cáo và tập trung thảo luận các giải pháp ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định
kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên
Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: bối cảnh nền kinh tế thế giới suy giảm, đồng đô la mất giá, giá cả tăng cao
trên phạm vi toàn cầu đã và đang tác động trực tiếp tới nền kinh tế nước ta. Thêm vào đó, thiên tai, dịch bệnh trong nước
gây thiệt hại nặng nền đến nền kinh tế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình này, Chính phủ đã chỉ đạo ngay
từ đầu năm và thực hiện quyết liệt các giải pháp nên mức tăng trưởng kinh tế quý 1 tiếp tục tăng trưởng khá (khoảng 7,4%).
Lạm phát tháng 3 đã có dấu hiệu chững lại so với tháng trước. Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tích
cực hỗ trợ người nghèo, người khó khăn trong bối cảnh giá cả tăng cao. Thủ tướng cũng nêu rõ 3 vấn đề lớn nổi lên trong
quý 1, đó là tăng trưởng kinh tế khá nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái và có dấu hiệu giảm, nhất là giảm giá trị sản
xuất công nghiệp và xuất khẩu; lạm phát cao, nhập siêu lớn, thị trường chứng khoán sụt giảm đe dọa ổn định nền kinh tế vĩ
mô, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân; xuất hiện tâm tư lo lắng về giá cả, lạm phát ảnh hưởng đến thu nhập và
đời sống.
Trên cơ sở dự báo nền kinh tế thế giới phục hồi sớm nhất cũng vào năm 2009; giá cả thế giới đứng ở mặt bằng cao.
Còn trong nước, tuy tiềm năng tăng trưởng lớn nhưng khả năng thực hiện mục tiêu đề ra từ đầu năm là phấn đấu đạt tốc độ
tăng trưởng kinh tế năm 2008 từ 8,5- 9% là rất khó; khả năng kiểm soát lạm phát thấp hơn tốc độ tăng trưởng cũng không
còn khả thi. Chính vì ...
8 gi i pháp ki m ch l m phát c a ĐHĐB l n th XI ế
8 gi i pháp ki m ch ế l m phát c a ĐHĐB l n th XI
Trong 8 giải pháp được Chính phủ đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng
định: không tăng giá bán than cho ngành điện, không tăng giá điện và giá xăng dầu…
Ngày 25/3 tại Văn phòng Chính phủ, Th tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ t phiên họp Chính ph thường k tháng 3. Chính
phủ đã nghe báo cáo tập trung thảo luận về tình hình kinh tế, hội tháng 3 cũng như quý 1 năm 2008, đồng thời xác
định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh hội và duy trì
tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế. Đây một trong những nội dung quan trọng nhất ca phiên họp Chính phủ lần này.
Chính phủ đã dành cả ngày 25/3 nghe báo cáo và tập trung thảo luận các giải pháp ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định
kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên
Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: bối cảnh nền kinh tế thế giới suy giảm, đồng đô la mất giá, giá cả tăng cao
trên phạm vi toàn cầu đã và đang tác động trực tiếp tới nền kinh tế nước ta. Thêm vào đó, thiên tai, dịch bệnh trong nước
gây thiệt hại nặng nền đến nền kinh tế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình này, Chính phủ đã ch đạo ngay
từ đầu năm và thực hiện quyết liệt các giải pháp nên mức tăng trưởng kinh tế quý 1 tiếp tục tăng trưởng khá (khoảng 7,4%).
Lạm phát tháng 3 đã có dấu hiệu chững lại so với tháng trước. Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tích
cực hỗ trợ người nghèo, người khó khăn trong bối cảnh g cả tăng cao. Thủ tướng cũng nêu rõ 3 vấn đề lớn ni lên trong
quý 1, đó là tăng trưởng kinh tế khá nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái có dấu hiệu giảm, nhất là giảm giá trị sản
xuất công nghiệp và xuất khẩu; lạm phát cao, nhập siêu lớn, thị trường chứng khoán sụt giảm đe dọa ổn định nền kinh tế vĩ
mô, nh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân; xuất hiện tâm tư lo lắng về giá cả, lạm phát nh hưng đến thu nhập và
đời sống.
Trên cơ sở d báo nền kinh tế thế giới phục hồi sớm nhất cũng vào năm 2009; g cả thế giới đứng ở mặt bằng cao.
Còn trong nước, tuy tiềm năng tăng trưởng lớn nhưng kh năng thực hin mục tiêu đề ra từ đầu năm là phn đấu đạt tốc đ
tăng trưng kinh tế năm 2008 t 8,5- 9%rt khó; khả năng kiểm st lạm phát thấp hơn tốc độ tăng trưởng cũng không
còn khả thi. Chính vì vậy, Chính phnhất trí điều chỉnh mục tiêu chống lạm phát và mức tăng trưởng trong năm 2008 thích
hợp trong tình hình mới, gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội khi giá cả tăng cao.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ 8 giải pháp cần tập trung chỉ đạo và điều hành nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định
kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế.
Trước hết, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng theo nguyên tắc thị trường một cách chặt chẽ, chủ động
linh hoạt, bảo đảm mc tiêu chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ, bảo đảm huy động các nguồn vốn phục vụ phát triển
kinh tế.
Thứ hai, tăng thu gắn liền với thắt chặt, tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước,
hạn chế bội chi ngân sách. Th tướng yêu cầu hệ thống chính trị phải gương mẫu thực hiện tiết kiệm 10% chi thường
xuyên; cắt giảm các khoản chi chưa thật cần thiết; thực hiện các biện pháp tiết kiệm xăng, dầu; soát và giảm các hạng
mục, công trình chưa thật bức thiết, đồng thời kêu gọi nhân dân thực hành tiết kiệm tiêu dùng.
Thứ 3, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành dứt khoát phải chịu trách nhiệm đm bảo cân đi cung cầu các mặt hàng
thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất như xăng, dầu, gạo, thuốc, xi măng, sắt, thép, phân bón... gắn lin với kiểm soát chặt
chẽ giá cả. Một lần nữa Thủ tướng khẳng định: không tăng giá bán than cho ngành điện, không tăng giá điện giá xăng
dầu. Nhà nước tiếp tục bù lỗ cho các mặt hàng này nhằm ổn định giá.
Thứ 4, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền các đa phương, hiệp hội các ngành hàng tăng cường các biện
pháp quảnthị trường g cả, tổ chức tốt thương mại trong nước, kêu gọi các doanh nghiệp trách nhiệm với đất nước
không đầu cơ trục lợi và tăng giá các mặt hàng.
Thứ 5, tìm mọi cách đẩy mạnh xuất khẩu để giảm nhập siêu. Thtướng nhấn mạnh, không có xuất khẩu thì không có
tăng trưởng nên tập trung đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh như thuỷ sản, dệt may da giầy... Thủ
tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ kiểm soát quyết liệt nhập siêu bằng cả biện pháp thị trường và hành chính vì lợi ích của
nhân dân và đất nước. Bộ ng thương nghiên cu hạn chế nhập siêu các mặt hàng không thiết yếu như ô tô nguyên chiếc,
phụ tùng xe máy... phấn đấu kiểm soát nhập siêu trong năm 2008 tương đương năm ngoái, tiến tới cân bằng cán cân thương
mại.
Thứ 6, tập trung ưu tiên tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công-nông nghiệpdịch vụ. Nhanh chóng khắc phục
khó khăn do hạn hán, rét đậm vừa qua gây ra để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăngng các biện pháp phòng chống,
kiểm soát và khống chế dịch bệnh bùng phát và lan rộng. Sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án công trình mang lại
sản phẩm lớn cho xã hội như điện, xi măng, thép...
Thứ 7, Thủ tướng đề nghị các b, ngành rà soát các chương trình, chính ch hỗ trợ người thu nhập thấp, người
nghèo để tiếp tục hỗ trợ tích cực các đối tượng này nhằm đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình giá cả tăng cao.
Thứ 8, Thtướng đ cập đến việc cung cấp thông tin, tuyên truyền phải tạo sự nhất trí, đồng thun, cùng nhau chung
sức hợp tác chặt chẽ vượt qua khó khăn, thực hiện đồng b và quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế lm phát, ổn định
kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tốc độ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn toàn cầu.
Theo chương trình phiên họp, trong hai ngày tới, Chính phủ sẽ nghe cho ý kiến về Báo o quyết toán ngân sách
nhà nước năm 2006, Đề án Chương trình mục tiêu Quốc gia về môi trường đối phó với vic biến đổi khí hậu, dự thảo
Nghị định v Chính ch khuyến khích phát triển xã hội hóa cùng nhiều d án Luật quan trọng khác như dự án Luật Công
GIẢI PHÁP CHỐNG LẠM PHÁT - Trang 2
GIẢI PHÁP CHỐNG LẠM PHÁT - Người đăng: chuotdethuong201184
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẢI PHÁP CHỐNG LẠM PHÁT 9 10 750