Ktl-icon-tai-lieu

Giải quyết tranh chấp quốc tế

Được đăng lên bởi phatdat1987
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3363 lần   |   Lượt tải: 18 lần
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUỐC TẾ
câu 1. trình bày khái niệm, phân loại các chanh ch ấp qu ốc t ế

khái niệm: chanh chấp là sự bất đồng về một vấn đ ề thực tế, pháp lu ật
hoặc chính sách , trong đó yêu cầu của một bên b ị t ừ chối, ph ản bác b ởi
một bên khác.
Theo nghĩa rộng một chanh chấp quốc tế diễn ra khi có s ự lien quan c ủa
các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các công ty ho ặc cá nhân thu ộc các
quốc gia khác nhau.
Phân loại:
- căn cứ vào số lượng chủ thể: chanh chấp song ph ương và chanh
chấp đa phương
- căn cứ vào tính chất của vụ chanh chấp: chanh chấp có tính chất
chính trị, tranh chấp có tính chất pháp lý
- căn cứ vào đối tượng tranh chấp: chanh chấp về kinh t ế, về th ực
hiện nghĩa vụ thành viên điều ước quốc tế hoặc tổ chức quốc tế…
câu 2. trình bày nội dung và cơ sở pháp lý của nguyên t ắc hòa bình
giải quyết tranh chấp

- công ước La haye 1899 và 1907: quy đ ịnh chi ti ết v ề trung gian, ủy
ban điều tra và về thủ tục của trọng tài quốc tế
- hiến chương LHQ: điều 2(3) và điều 33: quy định nguyên tắc: hòa
bình giải quyết tranh chấp quốc tế là nguyên t ắc b ắt bu ộc chung đ ối
với tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế.
xác định các bên tham gia tranh chấp trước h ết ph ải c ố g ắng gi ải
quyết tranh chấp bằng các biện pháp như: đàm phán, đi ều tra, trung
gian, hòa giải, trọng tài, tòa án, các c ơ quan hay t ổ ch ức khu v ực
hoặc các biện pháp hòa bình khác do các bên t ự lựa chọn.

- Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ 2625(1970) Và tuyên b ố Manila
về giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc t ế( ngh ị quy ết 37/10 c ủa
Đại hội đồng LHQ 1982): khẳng định lại nguyên tắc trên.
Câu 3. Trình bày những nội dung cơ bản về bi ện pháp đàm phán. So
sánh với biện pháp trung gian, hòa giải và điều tra.

Những nội dung cơ bản về biện pháp đàm phán:
- Định nghĩa: đàm phán là biện pháp cho phép các bên g ặp g ỡ trao
dổi trực tiếp với nhau về những vấn đề bất đồng
- Hiêu quả:
+ kiểm soát hoàn toàn việc giải quyết tranh ch ấp mà không c ần có s ự
tham gia của bên thứ 3
+ xác định được những bất đồng, làm cơ sở cho việc s ử d ụng các bi ện
pháp giải quyết tranh chấp khác. Hoặc sử d ụng cho t ới khi tranh ch ấp
được giải quyết hoàn toàn.
+ Là biện pháp được sử dụng nhiều nhất và thong th ường có hiệu qu ả
nhất
- Hình thức: thong qua các kênh ngoại giao thông th ường, ho ặc th ực
hiện theo nghĩa vụ quy định trong một số điều ước quốc tế.
- Mối quan hệ với các biện pháp khác: có thể là lựa ch ọn cho các bên
sử dụng song song hoặc kết hợp với nhiều biện pháp gi ải...
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUỐC TẾ
câu 1. trình bày khái ni m, phân lo i các chanh ch p qu c t ế
khái ni m: chanh ch p s b t đ ng v m t v n đ th c t , pháp lu t ế
ho c chính sách , trong đó yêu c u c a m t bên b t ch i, ph n bác b i
m t bên khác.
Theo nghĩa r ng m t chanh ch p qu c t di n ra khi s lien quan c a ế
các chính ph , các t ch c qu c t , các công ty ho c nhân thu c các ế
qu c gia khác nhau.
Phân lo i :
- căn c vào s l ng ch th : chanh ch p song ph ng chanh ố ượ ươ
ch p đa ph ng ươ
- căn c vào tính ch t c a v chanh ch p: chanh ch p tính ch t
chính tr , tranh ch p có tính ch t pháp lý
- căn c vào đ i t ng tranh ch p: chanh ch p v kinh t , v th c ượ ế
hi n nghĩa v thành viên đi u c qu c t ho c t ch c qu c t ướ ế ế
câu 2. trình y n i dung c s pháp c a nguyên t c hòa bình ơ
gi i quy t tranh ch p ế
- công c La haye 1899 1907: quy đ nh chi ti t v trung gian, yướ ế
ban đi u tra và v th t c c a tr ng tài qu c t ế
- hi n ch ng LHQ: đi u 2(3) đi u 33: quy đ nh nguyên t c: hòaế ươ
bình gi i quy t tranh ch p qu c t nguyên t c b t bu c chung đ i ế ế
v i t t c các thành viên c a c ng đ ng qu c t . ế
xác đ nh các bên tham gia tranh ch p tr c h t ph i c g ng gi i ướ ế
quy t tranh ch p b ng các bi n pháp nh : đàm phán, đi u tra, trungế ư
gian, hòa gi i, tr ng tài, tòa án, các c quan hay t ch c khu v c ơ
ho c các bi n pháp hòa bình khác do các bên t l a ch n.
Giải quyết tranh chấp quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải quyết tranh chấp quốc tế - Người đăng: phatdat1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giải quyết tranh chấp quốc tế 9 10 577