Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa

Được đăng lên bởi Xuan The
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết 55:
níc (TiÕt 2)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Häc sinh biÕt vµ hiÓu tÝnh chÊt vËt lÝ vµ tÝnh chÊt ho¸ häc cña níc.
- Häc sinh hiÓu vµ vÕt ®îc ph¬ng tr×nh ho¸ häc thÓ hiÖn ®îc tÝnh chÊt ho¸ häc
cña níc.
2. Kỹ năng:
- TiÕp tôc rÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n thÓ tÝch c¸c chÊt khÝ theo ph¬ng tr×nh
ho¸ häc.
3. Giáo dục:
- Häc sinh biÕt ®îc nh÷ng nguyªn nh©n lµm « nhiÓm nguån níc vµ biÖn ph¸p
phßng chèng « nhiÓm, cã ý thøc gi÷ cho nguån níc kh«ng bÞ « nhiÓm.
B . PHƯƠNG PHÁP :
-Giảng giải , Quan sát , Hoạt động nhóm , Thí nghiệm
C. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. GV:- Dông cô: C«c thuû tinh, phÔu, èng nghiÖm, m«i s¾t, lä thuû tinh nót
nh¸m ®· thu s½n khÝ oxi.
- Hoá chất: P, Na, H2O.
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I. Ổn định:
II. Kiểm tra bài cũ:
Nêu thành phần định tính và định lượng của nước?
III. Bài mới
1. Đặt vấn đề:
Nêu nhiệm vụ của tiết học: Tìm hiểu về phần còn lại của bài Nước.
2. Triển khai bài:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

- GV giíi thiÖu môc tiªu bµi häc.
* . Ho¹t ®éng1:
- GV cho HS quan s¸t 1 cèc níc hoÆc
liªn hÖ thùc tÕ vµ nhËn xÐt c¸c tÝnh chÊt
vËt lÝ cña níc.
* . Ho¹t ®éng2:
* GV lµm TN0:
+ Nhóng quú tÝm vµo cèc níc.
- HS quan s¸t vµ nhËn xÐt.
+ Cho 1 mÈu Na nhá vµo cèc níc.
- HS nhËn xÐt hiÖn tîng. Yªu cÇu HS viÕt
PTHH x¶y ra.

Néi dung

I. TÝnh chÊt cña níc:
1. TÝnh chÊt vËt lÝ:
- ChÊt láng, kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng
vÞ, sôi ở 100ºC, hoá rắn ở 0ºC, ở 4ºC D =
1g/ml.
- Hoµ tan nhiÒu chÊt: R¾n. láng, khÝ.
2. TÝnh chÊt ho¸ häc:
a. T¸c dông víi kim lo¹i:
* ThÝ nghiÖm:
(Sgk).
* NhËn xÐt:
(Sgk.)

? Cho biÕt chÊt r¾n t¹o thµnh sau khi lµm
bay h¬i níc cña dung dÞch lµ chÊt nµo.
? T¹i sao ph¶i dïng lîng nhá mµ kh«ng
dïng lîng lín kim lo¹i natri.
? Ph¶n øng cña Natri víi níc thuéc lo¹i
ph¶n øng g×. V× sao.
- GV th«ng b¸o: ë nhiÖt ®é thêng níc cã
thÓ t/d víi 1 sè kim lo¹i kh¸c nh K, Ca,
Ba...
* GV lµm TN0: Cho vµo b¸t sø 1 côc nhá
v«i sãng CaO. Rot mét Ýt níc vµo v«i
sèng. Nhóng mét mÉu giÊy quú tÝm vµo
dung dÞch níc v«i .
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt hiÖn tîng x¶y ra.
ViÕt PTHH.
? Ph¶n øng cña CaO víi níc thuéc lo¹i
ph¶n øng g×. V× sao.
- GV th«ng b¸o: ë nhiÖt ®é thêng níc cã
thÓ t/d víi 1 sè oxit baz¬ kh¸c nh Na2O,
K2O, BaO, Li2O...
* GV lµm TN0: Cho níc ho¸ hîp víi
®iphot pentaoxit. Nhá 1 vµi giät t¹o
thµnh lªn mÉu giÊy quú tÝm.
- HS nhËn xÐt hiÖn tîng. ViÕt PTHH.
- GV th«ng b¸o: ë nhiÖt ®é thêng níc cã
thÓ t/d víi 1 sè oxit axit kh¸c nh SO2,
SO3, P2O5....

*. Ho¹t ®éng 3:
- GV cho HS tù nghiªn cøu néi dung
Sgk.
? H·y dÉn ra mét sè dÉn chøng vÒ vai trß
quan träng cña níc tr...
Tiết 55: níc (TiÕt 2)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Häc sinh biÕt vµ hiÓu tÝnh chÊt vËt lÝ vµ tÝnh chÊt ho¸ häc cña níc.
- Häc sinh hiÓu vµ vÕt ®îc ph¬ng tr×nh ho¸ häc thÓ hiÖn ®îc tÝnh chÊt ho¸ häc
cña níc.
2. Kỹ năng:
- TiÕp tôc rÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n thÓ tÝch c¸c chÊt khÝ theo ph¬ng tr×nh
ho¸ häc.
3. Giáo dục:
- Häc sinh biÕt ®îc nh÷ng nguyªn nh©n lµm « nhiÓm nguån níc vµ biÖn ph¸p
phßng chèng « nhiÓm, cã ý thøc gi÷ cho nguån níc kh«ng bÞ « nhiÓm.
B . PHƯƠNG PHÁP :
-Giảng giải , Quan sát , Hoạt động nhóm , Thí nghiệm
C. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. GV:- Dông cô: C«c thuû tinh, phÔu, èng nghiÖm, m«i s¾t, lä thuû tinh nót
nh¸m ®· thu s½n khÝ oxi.
- Hoá chất: P, Na, H
2
O.
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I. Ổn định:
II. Kiểm tra bài cũ:
Nêu thành phần định tính và định lượng của nước?
III. Bài mới
1. Đặt vấn đề:
Nêu nhiệm vụ của tiết học: Tìm hiểu về phần còn lại của bài Nước.
2. Triển khai bài:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung
- GV giíi thiÖu môc tiªu bµi häc.
* . Ho¹t ®éng1:
- GV cho HS quan s¸t 1 cèc níc hoÆc
liªn hÖ thùc tÕ vµ nhËn xÐt c¸c tÝnh chÊt
vËt lÝ cña níc.
* . Ho¹t ®éng2:
* GV lµm TN
0
:
+ Nhóng quú tÝm vµo cèc níc.
- HS quan s¸t vµ nhËn xÐt.
+ Cho 1 mÈu Na nhá vµo cèc níc.
- HS nhËn xÐt hiÖn tîng. Yªu cÇu HS viÕt
PTHH x¶y ra.
I. TÝnh chÊt cña n íc:
1. TÝnh chÊt vËt lÝ:
- ChÊt láng, kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng
vÞ, sôi ở 100ºC, hoá rắn ở 0ºC, ở 4ºC D =
1g/ml.
- Hoµ tan nhiÒu chÊt: R¾n. láng, khÝ.
2. TÝnh chÊt ho¸ häc:
a. T¸c dông víi kim lo¹i:
* T nghiÖm:
(Sgk).
* NhËn xÐt:
(Sgk.)
Giáo án Hóa - Trang 2
Giáo án Hóa - Người đăng: Xuan The
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án Hóa 9 10 375