Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án luật giao thông đường bộ

Được đăng lên bởi hieunghikd999
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¤NG TY Cæ PHÇN §ÇU T¦ Vµ PH¸T TRIÓN Hµ AN
TRUNG T¢M D¹Y NGHÒ L¸I XE CG§B Hµ TÜNH

Sæ gi¸o ¸n

Lý thuyÕt

M«n häc: Ph¸p luËt giao th«ng ®êng bé
Líp : Häc l¸i xe «t« h¹ng B1 - Kho¸ : 009
Hä vµ tªn gi¸o viªn : TrÇn M¹nh Hïng
N¨m häc:
2015

1

Gi¸o ¸n sè: 01

Thêi gian thùc hiÖn: 2T
Thùc hiÖn ngµy: 31 th¸ng 12 n¨m 2014
Tªn bµi: PhÇn I : LuËt giao th«ng ®êng bé ViÖt Nam
Ch¬ng I : Nh÷ng quy ®Þnh chung
Môc tiªu cña bµi:
Sau khi häc xong bµi nµy ngêi häc cã kh¶ n¨ng:
- N¾m ®îc c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ GT§B vµ hiÓu râ c¸c hµnh vi bÞ nghiªm cÊm
khi tham gia giao th«ng.
- Tù gi¸c chÊp hµnh khi tham gia giao th«ng ®Ó b¶o ®¶m an toµn cho m×nh vµ cho ng êi
kh¸c.
®å dïng vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc
Gi¸o ¸n + gi¸o tr×nh + ®Ìn chiÕu + phÊn + b¶ng.
I. æn ®Þnh líp häc:
Thêi gian: 05 phót
- Sè häc sinh v¾ng :
Tªn ……………….............
II. thùc hiÖn bµi häc
Ho¹t ®éng d¹y häc
Thêi
Ho¹t
®éng
Ho¹t
TT
Néi dung
gian
cña gi¸o
®éng cña
viªn
häc sinh
- GV nãi râ tÇm - L¾ng nghe
03p
1
DÉn nhËp
quan träng cña
T×nh h×nh giao th«ng cña ta hiÖn nay
luËt GT§B ®èi
víi ngêi ngêi
tham gia giao
th«ng
2
Gi¶ng bµi míi
- L¾ng nghe,
05p
1. Ph¹m vi, ®èi tîng ¸p dông
- ThuyÕt tr×nh
ghi chÐp, & tr¶
20p
2. Gi¶i thÝch c¸c tõ ng÷
- Vẽ h×nh ¶nh
lêi c©u hái
 §êng bé
lªn b¶ng vµ
minh ho¹ c¸c
 C«ng tr×nh ®êng bé
kh¸i niÖm
 §Êt cña ®êng bé
 Hµnh lang an toµn ®êng bé
 PhÇn ®êng xe ch¹y
 Khæ giíi h¹n cña ®êng bé
- Quan s¸t
 D¶i ph©n c¸ch
- Dïng h×nh ¶nh h×nh ¶nh, ghi
minh ho¹ ®êng nhí kh¸i niÖm
 §êng cao tèc
cao tèc
& ghi chÐp
 Ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé
- Hái ” b¹n h·y - Suy nghÜ, tr¶
20p
 Ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ®- cho biÕt ph¬ng lêi
êng bé
tiÖn giao th«ng
vµ ph¬ng tiÖn
3. Nguyªn t¾c b¶o ®¶m an toµn giao
tham gia giao
th«ng ®êng bé
th«ng kh¸c nhau
nh thÕ nµo?”
- l¾ng nghe &
Ph©n
tÝch sù

Nguyªn t¾c chung
ghi chÐp
kh¸c nhau gi÷a

Tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m an toµn hai kh¸i niÖm
30p
giao th«ng
 Vi ph¹m ph¸p luËt giao th«ng ®êng bé

G©y tai n¹n råi bá trèn ®Ó trèn
-Hs l¾ng nghe
- GV hái : ” B¹n
tr¸nh tr¸ch nhiÖm
c©u hái, suy
h·y cho biÕt khi nghÜ vµ ®a ra
4. C¸c hµnh vi bÞ nghiªm cÊm:
®iÒu khiÓn phc¸c hµnh vi bÞ
 Ph¸ ho¹i c«ng tr×nh ®êng bé
¬ng tiÖn tham
nghiªm cÊm
 §µo, khoan, xÎ ®êng tr¸i phÐp
gia GT nh÷ng

2

3

 Sö dông lßng ®êng, hÌ phè tr¸i hµnh vi nµo bÞ
nghiªm cÊm?
phÐp
 §a xe c¬ giíi kh«ng ®¶m b¶o tiªu - Gv dùa vµo c©u
chuÈn chÊt lîng vµo ho¹t ®éng trªn tr¶ lêi cña Hs ®Ó - HS l¾ng nghe
®êng bé
tr×nh bµy c¸c
& ghi chÐp.
 Thay ®æi tæng thµnh, linh kiÖn, phô
hµnh vi bÞ
nghiªm cÊm
kiÖn...
1
C¤NG TY Cæ PHÇN §ÇU T¦ Vµ PH¸T TRIÓN Hµ AN
TRUNG T¢M D¹Y NGHÒ L¸I XE CG§B Hµ TÜNH
Sæ gi¸o ¸n
Lý thuyÕt
M«n häc: Ph¸p luËt giao th«ng ®êng bé
Líp : Häc l¸i xe «t« h¹ng B1 - Kho¸ : 009
Hä vµ tªn gi¸o viªn :
TrÇn M¹nh Hïng
N¨m häc: 2015
Giáo án luật giao thông đường bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án luật giao thông đường bộ - Người đăng: hieunghikd999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo án luật giao thông đường bộ 9 10 212