Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 2 NXB Công an nhân dân

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN THỨ TU
CHÍNH Q U Y Ể N VÀ L U Ậ T L Ệ T H Ờ I P H Á P T H U Ộ C
(1858 - 1945)
Từ thế kỉ XVI. chẽ độ phong kiên châu Âu đã bước vào giai
đoạn chót, sửa soạn cho cách mạng tư sản. Chê độ phong kiên ở
Việt Nam cũng chuyển từ thịnh trị sang suy vêu nhưng chưa có
mầm mông tư bán chủ nghĩa. Thế ki XVIII - XIX. thế giới có
những biên đổi võ cùng sâu sác. giai cấp tư sán lần lưa! nấm chính
quyển và cách mạng hoa phương thức thực hiện quyền lực nhà
nước. Ớ phương Đòng. duv nhất có Nhật Bán duy tán đãi nước. kịp
tiến lén tư bản chù nghĩa. Tù đó. các nước đẽ quốc lư bán chủ nghĩa
đua nhau đi xâm chiêm thuộc địa.
Trong khi đó. chê độ quân chủ chuyên chê cực đoan. lỗi thời và
báo thủ cùa nhà Nguyễn đã làm kìm hãm sự phát triển kinh tế-xã hội,
làm mãi năng lực phòng thú đát nước. dẫn đen việc nước ta bị rơi vào
ách thông trị của thực dân Pháp.

323

CHUÔNG X
CHÍNH QUYỀN
Sau một thời gian ihãm dò và chuẩn bị. ngày 1/9/1858. đê quốc
Pháp nổ súng tấn cõne vào bán đào Sơn Trà (Đà Nang), ma dâu cho
thời kì xâm lược và thốne tri thực dân ờ Việt Nam. BỊ sa láy ớ mặt
trận Đà Nang. Pháp phái thay đối kẽ hoạch tấn cóns và đem quân vào
đánh Gia Định. Do cuộc kháns Pháp rộng khấp và bền hi của nhún dãn
ta. kế hoạch đánh nhanh thãno nhanh của n°ưòi Pháp bị thát bại và
việc xám chiếm Việt Nam phải kéo dài gần ba tháp kì. Trong quá
trình đó. Pháp đã thực hiện phưcme châm "tằm ân lá", là chiêm dán
đất. lân dần chù quyển và từnc bước thiết lặp bộ máv cai trị.
Tháng 2/1859. Pháp chiếm Gia Định: tháng 4/1861 chiếm Định
Tường (Mĩ Tho): tháng 12/1861 chiêm B iên Hoa. Neà> 5/6/1862.
nhà Nguyền kí với Pháp một hiệp ước 12 điểu khoản nhườns hắn cho
Pháp 3 tinh trẽn. Đen ngày 14/3/1874. triều đinh Huê kí tiẽp bàn hiệp
ước thứ hai chính thức xác nhận lục tỉnh Nam Kì là đát thuộc địa cùa
Pháp (thom 3 tinh Vĩnh Lon". An Giang. Hà Tiên). (Jua trinh mờ
rộn í! xâm lược đó cho đèn năm 1879. đày là quá trinh Pháp xác lập
được bộ máy cai trị ờ Nam Kì.
Từ năm ] 882. Pháp mò rộng xâm lược ra phía Bác. N2à\ 2? K/1883.
nhã Nguyễn kí Hiệp ước thừa nhặn nền thong trị cua Pháp trên toàn
hộ lãnh thổ Việt Nam. Neàv 6/6/1884. Pháp buộc nhà Nau vẻn kí
hỉẹp ước mới với nội ituna cơ ban là khàng định lại nội duna Hiệp
ước năm 1883. ("ũni: nhu trước dãy ờ Nam Ki. trons qua trình danh
chiêm đái Bác. Pháp đã xác lạp dán bộ ma\ chính quvẽn thuộc địa ơ
Bác Ki \a ĩrunii Ki
324

Sau khi đánh chiếm Bắc Kì và Trung Kì, kể từ Hiệp ước năm
1883 và Hiệp ước năm 1884. Pháp chuyển hai xứ này trực thuộc Bộ
chiến tranh Pháp....
PHẦN
TH
TU
CHÍNH QUYỂN VÀ LUẬT L
THỜI
PHÁP THUỘC
(1858 - 1945)
T
thế kỉ XVI. chẽ đ
phong
kiên châu Âu đãco giai
đon chót, sửa
soạn
cho cách mạng sn. Chê đ
phong
kiên ở
Việt
Nam
cũng
chuyển từ thịnh trị
sang
suy vêu nhưng chưa có
mm môngn chủ
nghĩa.
Thế ki
XVIII
- XIX. thế
giới
có
nhng
biên đi cùng sâu sác. giai cp sán ln lưa! nm chính
quyển và cách mạng hoa phương
thc thc
hiện quyền lc nhà
ớc. phương Đòng. duv
nht
có Nhậtn duyn đãiớc. kịp
tiến
n tư bn chù
nghĩa.
Tù đó. cácc đ
quốc
bán chủ
nghĩa
đua
nhau
đi xâm chiêm
thuc
địa.
Trong khi đó. chê đ quân chủ chuyên chê cc đoan. li thi và
o th cùa nhà Nguyn đã làm kìm hãm s phát
triển
kinh tế-xã hi,
mi năng lc phòng thú đátớc. dn đen việcc ta bi vào
ách thông tr của
thc
n Pháp.
323
Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 2 NXB Công an nhân dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 2 NXB Công an nhân dân - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Phần 2 NXB Công an nhân dân 9 10 664