Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam Phần 1 TS. Phan Trung Hiền

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA LUẬT
BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

GIÁO TRÌNH

LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
PHẦN I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH
Biên soạn: TS. PHAN TRUNG HIỀN

Cần thơ, tháng 2/2009

1

MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................................................ 1
CHƯƠNG I .......................................................................................................................................... 6
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH ............................................................................ 6
Bài 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH .......................................................... 6
1. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ................................................... 6
1.1 Khái niệm và đặc điểm quản lý.................................................................................................. 6
1.2 Quản lý nhà nước ....................................................................................................................... 7
1.3 Quản lý hành chính nhà nước..................................................................................................... 8
2. LUẬT HÀNH CHÍNH- MỘT NGÀNH LUẬT ĐỘC LẬP................................................... 10
2.1 Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính................................................................................ 10
2.2 Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam .......................................................... 15
3. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA LUẬT HÀNH CHÍNH VỚI MỘT SỐ NGÀNH LUẬT KHÁC
16
3.1 Luật hành chính và luật hiến pháp ........................................................................................... 17
3.2 Luật hành chính và luật đất đai ................................................................................................ 17
3.3 Luật hành chính và luật hình sự ............................................................................................... 17
3.4 Luật hành chính và luật dân sự................................................................................................. 18
3.5 Luật hành chính và luật lao động ............................................................................................. 19
3.6 Luật hành chính và luật tài chính ............................................................................................. 19
4. NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ VAI TRÒ LUẬT HÀ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA LUẬT
BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
GIÁO TRÌNH
LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH
Biên soạn: TS. PHAN TRUNG HIỀN
Cần thơ, tháng 2/2009
Giáo trình Luật hành chính Việt Nam Phần 1 TS. Phan Trung Hiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Luật hành chính Việt Nam Phần 1 TS. Phan Trung Hiền - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Luật hành chính Việt Nam Phần 1 TS. Phan Trung Hiền 9 10 705