Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình luật hình sự

Được đăng lên bởi changkhothuychung_tk44
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
Chương 1. Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt
Nam
1.1. Khái niệm luật hình sự
1.2. Tính giai cấp của luật hình sự
1.3. Nhiệm vụ của luật hình sự
1.4. Các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam
Chương 2. Khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam
2.1. Khái niệm đạo luật hình sự Việt Nam
2.2. Cấu tạo của đạo luật hình sự Việt Nam
2.3. Hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam
2.4. Giải thích đạo luật hình sự
2.5. Nguyên tắc tương tự về luật
Chương 3. Tội phạm
3.1. Khái niệm và đặc điểm của tội phạm
3.2. Phân loại tội phạm
3.3. Phân biệt tội phạm với các vi phạm pháp luật khác
3.4. Vấn đề nguồn gốc và bản chất giai cấp của tội phạm
Chương 4. Cấu thành tội phạm
4.1. Các yếu tố của tội phạm
4.2. Cấu thành tội phạm
4.3. Ý nghĩa của cấu thành tội phạm
Chương 5. Khách thể của tội phạm
5.1. Khách thể của tội phạm
5.2. Đối tượng tác động của tội phạm
Chương 6. Mặt khách quan của tội phạm
6.1. Khái niệm mặt khách quan của tội phạm
6.2. Hành vi khách quan của tội phạm
6.3. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội của tội phạm
6.4. Những biểu hiện khác trong mặt khách quan của tội phạm
Chương 7. Chủ thể của tội phạm
7.1. Khái niệm chủ thể của tội phạm
7.2. Năng lực trách nhiệm hình sự
7.3. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
7.4. Chủ thể đặc biệt của tội phạm
7.5. Vấn đề nhân thân người phạm tội trong luật hình sự
Chương 8. Mặt chủ quan của tội phạm
8.1. Khái niệm mặt chủ quan của tội phạm
8.2. Lỗi
8.3. Động cơ và mục đích phạm tội
8.4. Sai lầm và ảnh hưởng của sai lầm đối với trách nhiệm hình sự
Chương 9. Các giai đoạn thực hiện tội phạm
9.1. Khái niệm các giai đoạn thực hiện tội phạm
9.2. Chuẩn bị phạm tội
9.3. Phạm tội chưa đạt
9.4. Tội phạm hoàn thành
9.5. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
Chương 10. Đồng phạm

Trang

10.1. Khái niệm đồng phạm
10.2. Các loại người đồng phạm
10.3. Phân loại các hình thức đồng phạm
10.4. Vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm
10.5. Những hành vi liên quan đến đồng phạm cấu thành tội độc lập
Bài tập tình huống
Chương 11. Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi
11.1. Khái niệm chung
11.2. Phòng vệ chính đáng
11.3. Tình thế cấp thiết
11.4. Bắt người phạm pháp
11.5. Những trường hợp khác loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành
vi
Chương 12. Trách nhiệm hình sự và hình phạt
12.1. Trách nhiệm hình sự
12.2. Hình phạt
Chương 13. Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp
13.1. Hệ thống hình phạt
13.2. Các biện pháp tư pháp
Chương 14. Quyết định hình phạt
...
MỤC LỤC
Trang
Chương 1. Khái niệm, nhiệm vụ các nguyên tắc bản của luật hình sự Việt
Nam
1.1. Khái niệm luật hình sự
1.2. Tính giai cấp của luật hình sự
1.3. Nhiệm vụ của luật hình sự
1.4. Các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam
Chương 2. Khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam
2.1. Khái niệm đạo luật hình sự Việt Nam
2.2. Cấu tạo của đạo luật hình sự Việt Nam
2.3. Hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam
2.4. Giải thích đạo luật hình sự
2.5. Nguyên tắc tương tự về luật
Chương 3. Tội phạm
3.1. Khái niệm và đặc điểm của tội phạm
3.2. Phân loại tội phạm
3.3. Phân biệt tội phạm với các vi phạm pháp luật khác
3.4. Vấn đề nguồn gốc và bản chất giai cấp của tội phạm
Chương 4. Cấu thành tội phạm
4.1. Các yếu tố của tội phạm
4.2. Cấu thành tội phạm
4.3. Ý nghĩa của cấu thành tội phạm
Chương 5. Khách thể của tội phạm
5.1. Khách thể của tội phạm
5.2. Đối tượng tác động của tội phạm
Chương 6. Mặt khách quan của tội phạm
6.1. Khái niệm mặt khách quan của tội phạm
6.2. Hành vi khách quan của tội phạm
6.3. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội của tội phạm
6.4. Những biểu hiện khác trong mặt khách quan của tội phạm
Chương 7. Chủ thể của tội phạm
7.1. Khái niệm chủ thể của tội phạm
7.2. Năng lực trách nhiệm hình sự
7.3. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
7.4. Chủ thể đặc biệt của tội phạm
7.5. Vấn đề nhân thân người phạm tội trong luật hình sự
Chương 8. Mặt chủ quan của tội phạm
8.1. Khái niệm mặt chủ quan của tội phạm
8.2. Lỗi
8.3. Động cơ và mục đích phạm tội
8.4. Sai lầm và ảnh hưởng của sai lầm đối với trách nhiệm hình sự
Chương 9. Các giai đoạn thực hiện tội phạm
9.1. Khái niệm các giai đoạn thực hiện tội phạm
9.2. Chuẩn bị phạm tội
9.3. Phạm tội chưa đạt
9.4. Tội phạm hoàn thành
9.5. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
Chương 10. Đồng phạm
Giáo trình luật hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình luật hình sự - Người đăng: changkhothuychung_tk44
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Giáo trình luật hình sự 9 10 175