Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình luật lao động

Được đăng lên bởi bathinhvn
Số trang: 210 trang   |   Lượt xem: 10268 lần   |   Lượt tải: 40 lần
Giáo trình Luật Lao động cơ bản

MỤC LỤC
TRANG
• Lời giới thiệu ........................................................................................02
• Bài 1: Khái niệm Luật Lao động Việt Nam ..........................................03
• Bài 2: Quan hệ pháp luật lao động .......................................................14
• Bài 3 : Việc làm và học nghề ...............................................................21
• Bài 4 : Tuyển dụng lao động ................................................................29
• Bài 5: Thỏa ước lao động tập thể ........................................................44
• Bài 6: Tiền lương ..................................................................................55
• Bài 7: Thời giờ làm việc - thời giờ nghỉ ngơi ......................................69
• Bài 8: Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất ..................................80
• Bài 9: An toàn lao động, vệ sinh lao động –
Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .........................................92
• Bài 10: Bảo hiểm xã hội .....................................................................113
• Bài 11: Lao động đặc thù ...................................................................134
• Bài 12: Xuất khẩu lao động ................................................................143
• Bài 13: Địa vị pháp lý của Công đoàn trong bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của người lao động .................................167
• Bài 14: Giải quyết tranh chấp lao động ..............................................183
• Danh mục tài liệu tham khảo...............................................................200

1

Giáo trình Luật Lao động cơ bản

LỜI GIỚI THIỆU
Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của
người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và
quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong
đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia cũng như quốc tế.
Pháp luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của
người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng
lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp
phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động
chân tay, của người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ
xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao
động, góp phần công nghiệp hoá, hiện...
Giáo trình Lut Lao động cơ bn
1
MC LC
TRANG
Li gii thiu ........................................................................................02
Bài 1: Khái nim Lut Lao động Vit Nam ..........................................03
Bài 2: Quan h pháp lut lao động .......................................................14
Bài 3 : Vic làm và hc ngh ...............................................................21
Bài 4 : Tuyn dng lao động ................................................................29
Bài 5: Tha ước lao động tp th ........................................................44
Bài 6: Tin lương ..................................................................................55
Bài 7: Thi gi làm vic - thi gi ngh ngơi ......................................69
Bài 8: K lut lao động và trách nhim vt ch
t ..................................80
Bài 9: An toàn lao động, v sinh lao động –
Tai nn lao động, bnh ngh nghip .........................................92
Bài 10: Bo him xã hi .....................................................................113
Bài 11: Lao động đặc thù ...................................................................134
Bài 12: Xut khu lao động ................................................................143
Bài 13: Địa v pháp lý ca Công đoàn trong bo v quyn
và li ích hp pháp ca người lao động .................................167
Bài 14: Gii quyết tranh chp lao động ..............................................183
Danh mc tài liu tham kho...............................................................200
Giáo trình luật lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình luật lao động - Người đăng: bathinhvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
210 Vietnamese
Giáo trình luật lao động 9 10 968