Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình luật thuế

Được đăng lên bởi maianh-krn-gmail-com
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP. HOÀ CHÍ MINH

YZ

PHAÙP LUAÄT
VEÀ THUEÁ (I)
Giaûng vieân:

Tieán Só Phan Hieån Minh
Toâ Vaên Yeân

Taøi lieäu bieân soaïn cho sinh vieân:
+ Khoa Kinh teá – Quaûn trò kinh doanh.
+ Khoa Keá toaùn – Taøi chính – Ngaân haøng.
+ Trung taâm ñaøo taïo töø xa.
+ Trung taâm boài döôõng nghieäp vuï keá toaùn.

TP. HOÀ CHÍ MINH – 08/2006

MUÏC LUÏC
CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ THUEÁ .......................................................................................... 1
CHÖÔNG 2: THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP ................................................................... 6
CHÖÔNG 3: THUEÁ THU NHAÄP ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI COÙ THU NHAÄP CAO............................ 25
CHÖÔNG 4: THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG .................................................................................. 36
CHÖÔNG 5: THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT (TTÑB)................................................................ 47
CHÖÔNG 6: THUEÁ XUAÁT KHAÅU, THUEÁ NHAÄP KHAÅU ....................................................... 54
CHÖÔNG 7: THUEÁ SÖÛ DUÏNG ÑAÁT NOÂNG NGHIEÄP ............................................................. 66
CHÖÔNG 8: THUEÁ NHAØ ÑAÁT VAØ TIEÀN THUEÂ ÑAÁT ............................................................ 69
CHÖÔNG 9: THUEÁ CHUYEÅN QUYEÀN SÖÛ DUÏNG ÑAÁT ......................................................... 73
CHÖÔNG 10: THUEÁ TAØI NGUYEÂN ............................................................................................ 78
CHÖÔNG 11: PHÍ VAØ LEÄ PHÍ ..................................................................................................... 82
CHÖÔNG 12: CAÙC LOAÏI LEÄ PHÍ ............................................................................................... 86
CHÖÔNG 13: HOÙA ÑÔN................................................................................................................ 92
CHÖÔNG 14: TÖÏ KHAI – TÖÏ NOÄP THUEÁ KINH NGHIEÄM MOÄT SOÁ QUOÁC GIA ............ 94
CHÖÔNG 15: TÌNH HÌNH KYÙ KEÁT VAØ THÖÏC HIEÄN HIEÄP ÑÒNH TRAÙNH ÑAÙNH THUEÁ
HAI LAÀN ÔÛ VIEÄT NAM................................................................................................................. 96
CHÖÔNG 16: CHÍNH SAÙCH THUEÁ VÔÙI WTO....................................................................... 101
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ............................................................................................................ 108

Phaùp luaät veà thueá (I)

Chöông 1: Toång quan v...
BOÄ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP. HOÀ CHÍ MINH
YZ
PHAÙP LUAÄT
VEÀ THUEÁ (I)
Giaûng vieân:
Tieán Só Phan Hieån Minh
Toâ Vaên Yeân
Taøi lieäu bieân soaïn cho sinh vieân:
+ Khoa Kinh teá – Quaûn trò kinh doanh.
+ Khoa Keá toaùn – Taøi chính – Ngaân haøng.
+ Trung taâm ñaøo taïo töø xa.
+ Trung taâm boài döôõng nghieäp vuï keá toaùn.
TP. HOÀ CHÍ MINH – 08/2006
giáo trình luật thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình luật thuế - Người đăng: maianh-krn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
giáo trình luật thuế 9 10 679