Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình luật thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi lengocnhuy1983
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

GIÁO TRÌNH
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Biên tập nội dung tiếng Anh
GS.TS. Surya P. Subedi
TS (Oxford); Luật sư (Vương quốc Anh)
Giáo sư Luật quốc tế
Trường Luật, Trường Đại học Tổng hợp Leeds, Vương quốc Anh

NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN
HÀ NỘI - 2012

526

Giáo trình này được biên soạn với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu
Âu. Quan điểm trong Giáo trình này là của các tác giả và do đó không thể
hiện quan điểm chính thức của Liên minh châu Âu hay Bộ Công Thương.

527

CÁC TÁC GIẢ
Nguyễn Thanh Tâm và
Trịnh Hải Yến

Chương 1; và Chương 3 - Mục 1, Mục 2;
và Chương 4 - Mục 3

Nguyễn Đăng Thắng

Chương 2 - Mục 1, Mục 2

Nguyễn Đức Kiên

Chương 2 - Mục 3 ; và Chương 5 - Mục 4

Federico Lupo Pasini

Chương 2 - Mục 4, Mục 7; và Chương 4 Mục 1

Nguyễn Như Quỳnh

Chương 2 - Mục 5

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chương 2 - Mục 6

Nguyễn Ngọc Hà

Chương 2 - Mục 8

Andrew Stephens

Chương 3 - Mục 3

Trịnh Hải Yến

Chương 3 - Mục 4; và Chương 4 - Mục 2

Lê Hoàng Oanh

Chương 3 - Mục 5

Nguyễn Minh Hằng

Chương 5 - Mục 1

Hồ Thúy Ngọc

Chương 5 - Mục 2, các Mục 3.4 và 3.5; và
Chương 7 - Mục 6

Võ Sỹ Mạnh

Chương 5 - các Mục 3.1 và 3.3

Marcel Fontaine

Chương 5 - Mục 3.2

Nguyễn Bá Bình

Chương 6 - Mục 1

Nguyễn Thị Thanh Phúc

Chương 6 - Mục 2

Hà Công Anh Bảo

Chương 6 - Mục 3

Trịnh Đức Hải

Chương 7 - các Mục từ 1 đến 5

528

GIÁO TRÌNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

NGƯỜI BIÊN DỊCH
Nguyễn Anh Tùng

Lời mở đầu; và Chương 1; và Chương 2 Mục 3; và Chương 3 - Mục 2

Nguyễn Ngọc Lan

Chương 2 - Mục 1 và Mục 2

Phạm Thị Thanh Phương

Chương 2 - Mục 3; và Chương 3 - Mục 1
và Mục 3

Nguyễn Quỳnh Trang

Chương 2 - Mục 4; và Chương 5 - Mục 3.2
và Mục 4

Nguyễn Như Quỳnh

Chương 2 - Mục 5

Nguyễn Thu Thủy

Chương 2 - Mục 6

Trần Thị Ngọc Anh

Chương 2 - Mục 7

Nguyễn Ngọc Hà

Chương 2 - Mục 8

Trịnh Hải Yến

Chương 3 - Mục 4; và Chương 4 - Mục 2
và Mục 3

Lê Hoàng Oanh

Chương 3 - Mục 5

Nguyễn Thị Anh Thơ

Chương 4 - Mục 1

Văn Khánh Thư

Chương 5 - Mục 1 và Mục 4

Hồ Thúy Ngọc

Chương 5 - Mục 2, Mục 3.4 và Mục 3.5;
và Chương 7 - Mục 6

Võ Sỹ Mạnh

Chương 5 - Mục 3.1, Mục 3.3

Nguyễn Bá Bình

Chương 6 - Mục 1

Nguyễn Thị Thanh Phúc

Chương 6 - Mục 2

Hà Công Anh Bảo

Chương 6 - Mục 3

Trịnh Đức Hải

Chương 7 - các Mục từ 1 đến 5

529

LỜI GIỚI THIỆU

LỜI GIỚI THIỆU
Giáo trình này được biên soạn với sự hỗ trợ của Dự án hỗ trợ thương mại đa
biên giai đoạn III (EU-Việt Nam MUTRAP III) do Liên minh châu Âu tài trợ
và là kết quả đóng góp của các chuyên gia trong ...
TRƯỜNG ĐI HC LUT HÀ NI
GIÁO TRÌNH
LUT THƯƠNG MI QUC T
Biên tp ni dung tiếng Anh
GS.TS. Surya P. Subedi
TS (Oxford); Lut sư (Vương quc Anh)
Giáo sư Lut quc tế
Trường Lut, Trường Đại hc Tng hp Leeds, Vương quc Anh
NHÀ XUT BN CÔNG AN NHÂN DÂN
HÀ NI - 2012
Giáo trình luật thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình luật thương mại quốc tế - Người đăng: lengocnhuy1983
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giáo trình luật thương mại quốc tế 9 10 965