Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Ths.Diệp Thành Nguyên

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1227 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA LUẬT
________________________________________________

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
1. PHẠM VI VÀ ðỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Giáo trình có thể dùng tham khảo cho ngành: Luật
Có thể dùng cho các trường: ñại học

Biên soạn: Thạc sĩ Diệp Thành Nguyên

Các từ khóa: hành chính, tố tụng, xét xử, vụ án, án hành chính, tiền tố tụng, tòa
án, phiên tòa, sơ thẩm, phúc thẩm.
Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: học xong các học phần về Luật Hành
chính Việt Nam.
ðã xuất bản in chưa: chưa

Cần Thơ, tháng 5 năm 2012

PHẦN MỞ ðẦU
1. Giới thiệu khái quát môn học
Luật tố tụng hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước ta, ñiều
chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình Tòa án giải quyết các vụ án hành chính.
Trong chương trình ñào tạo Cử nhân Luật của Khoa Luật- Trường Ðại học Cần Thơ,
môn học Luật tố tụng hành chính Việt Nam ñược xác ñịnh là một môn học chuyên ngành.
2. Mục tiêu môn học
Môn học hướng tới mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất và
thiết thực nhất về tố tụng hành chính, một loại tố tụng mới nhất trong các loại tố tụng ở
nước ta.
Qua nghiên cứu môn học này, sinh viên sẽ nắm vững ñối tượng thuộc thẩm quyền
xét xử của Tòa hành chính, thẩm quyền của Tòa hành chính trong giải quyết các vụ án hành
chính, các nguyên tắc của Luật tố tụng hành chính v.v. . .
3. Yêu cầu môn học
ðây là môn học về tố tụng hành chính, do ñó yêu cầu sinh viên trước khi học môn
này phải học xong và nắm vững kiến thức của các học phần về Luật hành chính.
4. Cấu trúc môn học
Môn học có 13 chương, cụ thể:
• Chương 1: Giới thiệu sơ lược về tài phán hành chính Việt Nam
• Chương 2: Một số khái niệm và các nguyên tắc của Luật tố tụng hành chính Việt Nam
• Chương 3: Thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết án hành chính
• Chương 4: Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng, các biện pháp khẩn cấp
tạm thời
• Chương 5: Chứng cứ, cấp- tống ñạt- thông báo văn bản tố tụng, án phí và lệ phí tòa án
• Chương 6: Khởi kiện, thụ lý vụ án hành chính
• Chương 7: Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính
• Chương 8: Phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính
• Chương 9: Thủ tục giải quyết khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử ñại biểu Quốc hội,
danh sách cử tri bầu cử ñại biểu hội ñồng nhân dân
• Chương 10: Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính
• Chương 11: Thủ tục xét lại các bản án và quyết ñịnh hành chính ñã có hiệu lực pháp luật
• Chương 12: Thủ tục ñặc biệt xem xét lại quyết ñịnh của Hội ñồng thẩm phán Tòa án
nhân dân...
1. PHM VI VÀ ðỐI TƯỢNG S DNG
Giáo trình có th dùng tham kho cho ngành: Lut
Có th dùng cho các trường: ñại hc
Các t khóa: hành chính, t tng, xét x, v án, án hành chính, tin t tng, tòa
án, phiên tòa, sơ thm, phúc thm.
Yêu cu kiến thc trước khi hc môn này: hc xong các hc phn v Lut Hành
chính Vit Nam.
ðã xut bn in chưa: chưa
TRƯỜNG ðI HC CN THƠ
KHOA LUT
________________________________________________
TÀI LIU HƯỚNG DN HC TP
LUT T TNG HÀNH CHÍNH
Biên son: Thc sĩ Dip Thành Nguyên
Cn Thơ, tháng 5 năm 2012
Giáo trình Luật tố tụng hành chính Ths.Diệp Thành Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Luật tố tụng hành chính Ths.Diệp Thành Nguyên - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Luật tố tụng hành chính Ths.Diệp Thành Nguyên 9 10 20