Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi Gia Ky Nguyen
Số trang: 274 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Lý Luận Nhà nước và pháp luật

Đại học Luật Hà Nội

PHẦN MỘT
NHƢNG KHÁI NIỆM CHUNG
CHƢƠNG I
ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CỦA LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT
1. Đối tƣợng nghiên cứu của lý luận về nhà nƣớc và pháp luật:
Mỗi môn khoa học đều có đối tƣợng nghiên cứu riêng của mình. Đối với lý luận về
nhà nƣớc và pháp luật cũng vậy. Xem xét đối tƣợng nghiên cứu của lý luận về nhà nƣớc và
pháp luật là xác định phạm vi các vấn đề mà nó nghiên cứu, là giải thích sự khác nhau giữa
nó với các khoa học khác.
Nhà nƣớc và pháp luật là những hiện tƣợng xã hội rất phức tạp và đa dạng đƣợc
nhiều môn khoa học xã hội nói chung và khoa học pháp lý nói riêng nghiên cứu ở nhiều
góc độ khác nhau. Chẳng hạn, Triết học nghiên cứu nhà nƣớc và pháp luật cùng với các
hiện tƣợng xã hội khác để rút ra những quy luật vận động và phát triển chung của xã hội;
Kinh tế chính trị học cũng nghiên cứu nhà nƣớc và pháp luật, nhƣng trong phạm vi các vấn
đề thuộc lĩnh vực tổ chức và quản lý nền kinh tế, trong sản xuất và phân phối ...
Hệ thống khoa học pháp lý ngày càng phát triển bao gồm: các khoa học pháp lý - lý
luận lịch sử (Lý luận vê nhà nước và pháp luật, Lịch sử nhà nước và pháp luật, Lịch sử các
học thuyết chính trị), các khoa học pháp lý chuyên ngành (Luật hiến pháp, Luật hành
chính, Luật hình sự, Luật dân sự...) và các khoa học pháp lý ứng dụng (Tội phạm học,
Thống kê tư pháp, pháp y ...). Tất cả các môn khoa học pháp lý nói trên đều nghiên cứu các
vấn đề thuộc lĩnh vực của nhà nƣớc và pháp luật, nhƣng mỗi bộ môn khoa học đó lại có đối
tƣợng riêng . Ví dụ: Lịch sử nhà nƣớc và pháp luật nghiên cứu quá trình phát sinh và phát
triển của nhà nƣớc theo quan điểm lịch sử, bám sát từng thời gian và sự kiện lịch sử để
luận giải; khoa học luật hình sự nghiện cứu các vấn đề về tội phạm, mục đích hình phạt,
điều kiện, hình thức và mức độ áp dụng hình phạt đối với những ngƣời có hành vi phạm tội
...
Khác với các môn khoa học pháp lý khác, lý luận về nhà nƣớc và pháp luật nghiên
cứu các vấn đề về nhà nƣớc và pháp luật một cách toàn diện. Đối tƣợng nghiên cứu của nó
là những vấn đề chung, cơ bản nhất nhƣ bản chất, chức năng xã hội, vai trò của nhà nƣớc
và pháp luật, hình thức nhà nƣớc, hình thức pháp luật, bộ máy nhà nƣớc, cơ chế điều chỉnh
pháp luật, những quy luật cơ bản của sự phát sinh, phát triển của nhà nƣớc và pháp luật. . .
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề trên, lý luận về nhà nƣớc và pháp luật còn có
nhiệm vụ làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các bộ phận trong thƣợng tầng ...
Giáo trình Lý Luận Nhà nước và pháp luật Đại học Luật Hà Nội
http://baitapluat.blogspot.com/ - 1 -
PHẦN MỘT
NHƢNG KHÁI NIỆM CHUNG
CHƢƠNG I
ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CỦA LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT
1. Đối tƣợng nghiên cứu của lý luận về nhà nƣớc và pháp luật:
Mỗi môn khoa học đều đối tƣợng nghiên cứu riêng của mình. Đối với luận v
nhà nƣớc và pháp luật cũng vậy. Xem xét đối tƣợng nghiên cứu của lý luận về nhà nƣớc và
pháp luật là xác định phạm vi các vấn đề mà nó nghiên cứu, là giải thích sự khác nhau giữa
nó với các khoa học khác.
Nhà nƣớc pháp luật những hiện tƣợng hội rất phức tạp đa dạng đƣợc
nhiều môn khoa học xã hội nói chung khoa học pháp nói riêng nghiên cứu nhiều
góc độ khác nhau. Chẳng hạn, Triết học nghiên cứu nhà nƣớc pháp luật cùng với các
hiện tƣợng hội khác để rút ra những quy luật vận động và phát triển chung của hội;
Kinh tế chính trị học cũng nghiên cứu nhà nƣớc và pháp luật, nhƣng trong phạm vi các vấn
đề thuộc lĩnh vực tổ chức và quản lý nền kinh tế, trong sản xuất và phân phối ...
Hệ thống khoa học pháp ngày càng phát triển bao gồm: các khoa học pháp -
luận lịch sử (Lý luận vê nhà nước và pháp luật, Lịch sử nhà nước và pháp luật, Lịch sử các
học thuyết chính trị), các khoa học pháp chuyên ngành (Luật hiến pháp, Luật hành
chính, Luật hình sự, Luật dân sự...) các khoa học pháp ứng dụng (Tội phạm học,
Thống kê tư pháp, pháp y ...). Tất cả các môn khoa học pháp lý nói trên đều nghiên cứu các
vấn đề thuộc lĩnh vực của nhà nƣớc và pháp luật, nhƣng mỗi bộ môn khoa học đó lại có đối
tƣợng riêng . dụ: Lịch sử nhà nƣớc pháp luật nghiên cứu quá trình phát sinh phát
triển của nhà nƣớc theo quan điểm lịch sử, bám sát từng thời gian sự kiện lịch sử để
luận giải; khoa học luật hình sự nghiện cứu các vấn đề về tội phạm, mục đích hình phạt,
điều kiện, hình thức và mức độ áp dụng hình phạt đối với những ngƣời có hành vi phạm tội
...
Khác với các môn khoa học pháp khác, luận về nnƣớc pháp luật nghiên
cứu các vấn đề về nhà nƣớc và pháp luật một cách toàn diện. Đối tƣợng nghiên cứu của
những vấn đchung, bản nhất nhƣ bản chất, chức năng hội, vai trò của nhà nƣớc
và pháp luật, hình thức nhà nƣớc, hình thức pháp luật, bmáy nhà nƣớc, cơ chế điều chỉnh
pháp luật, những quy luật cơ bản của sự phát sinh, phát triển của nhà nƣớc và pháp luật. . .
Trên sở nghiên cứu những vấn đtrên, luận về nhà nƣớc pháp luật còn
nhiệm vụ làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các bộ phận trong thƣợng tầng chính trị - pháp
với các tổ chức hội, giữa nhà nƣớc với cá nhân, giữa pháp luật với các quy phạm hội
khác.
Nhà nƣớc và pháp luật xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nƣớc và Pháp luật cao nhất, cuối
cùng trong lịch sử, bản chất khác với bản chất của các kiểu nhà nƣớc pháp luật bóc
Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: Gia Ky Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
274 Vietnamese
Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật 9 10 80