Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình môn đường lối CM ĐCS VN

Được đăng lên bởi Lưu Ly Thảo
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 3716 lần   |   Lượt tải: 17 lần
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
***
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
a) Khái niệm “đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3- 2- 1930. Đảng là đội
tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân
lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp
công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy
chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
Thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng đã đề ra đường lối cách mạng
đúng đắn và trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta giành được những thắng lợi
vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị
của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân
tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến
chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954,
đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo
vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến
hang công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước
từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn
phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của
Cách mạng Việt Nam. Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vấn đề cơ bản
trước hết là đề ra đường lối cách mạng. Đây là công việc quan trọng hàng đầu
của một chính đảng.
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan
điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải
pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng được thể hiện qua
cương lĩnh, nghị quyết của Đảng.
Về tổng thể, đường lối cách mạng của Đảng bao gồm đường lối đối nội
và đường lối đối ngoại.
Đường lối cách mạng của Đảng là toàn diện và phong phú. Có đường lối
chính trị chung, xuyên suốt cả quá trình cách mạng, như: đường lối độc lập
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Có đường lối cho từng thời kỳ lịch sử,
như: đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; đường lối cách mạng xã
hội chủ nghĩa; đường lối cách mạng trong thời kì khởi nghĩa giành chính
quyền (1939-1945); đường lối cách mạng miền Nam trong thời kì chống Mỹ
(1954-1975); đường lối đổi mới (từ Đại ...
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
***
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
a) Khái niệm “đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3- 2- 1930. Đảng đội
tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong của nhân dân
lao động của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp
công nhân, nhân dân lao động của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy
chủ nghĩa Mác Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng, kim
chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
Thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng đã đề ra đường lối cách mạng
đúng đắn và trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta giành được những thắng lợi
đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị
của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân
tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến
chống xâm lược, mà đnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954,
đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo
vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến
hang công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước
từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và duy mới đúng đắn
phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Sự lãnh đạo của Đảng nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của
Cách mạng Việt Nam. Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vấn đề bản
trước hết là đề ra đường lối cách mạng. Đây là công việc quan trọng hàng đầu
của một chính đảng.
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam hệ thống quan
điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải
pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng được thể hiện qua
cương lĩnh, nghị quyết của Đảng.
Về tổng thể, đường lối cách mạng của Đảng bao gồm đường lối đối nội
và đường lối đối ngoại.
Đường lối cách mạng của Đảng là toàn diện và phong phú. Có đường lối
chính trị chung, xuyên suốt cả quá trình cách mạng, như: đường lối độc lập
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội. đường lối cho từng thời kỳ lịch sử,
như: đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; đường lối cách mạng xã
hội chủ nghĩa; đường lối cách mạng trong thời khởi nghĩa giành chính
quyền (1939-1945); đường lốich mạng miền Nam trong thời chống Mỹ
(1954-1975); đường lối đổi mới (từ Đại hội VI, năm 1986). Ngoài ra còn
đường lối cách mạng vạch ra cho từng lĩnh vực hoạt động như: đường lối
công nghiệp hóa; đường lối phát triển kinh tế - hội; đường lối văn hóa văn
nghệ; đường lối xây dựng Đảng và Nhà nước; đường lối đối ngoại…
1
giáo trình môn đường lối CM ĐCS VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình môn đường lối CM ĐCS VN - Người đăng: Lưu Ly Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
giáo trình môn đường lối CM ĐCS VN 9 10 254