Ktl-icon-tai-lieu

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Được đăng lên bởi Phat Vo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG ĐĂNG KÍ KINH DOANH

-----------------------------

----------------------------GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
Mã số doanh nghiệp: 013825410
Ngày cấp: ngày 25 tháng 11 năm 2013
1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA ÔNG UỐNG BÀ MẾU
Tên viết tắt: OUBM
2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Công Nghiệp 2, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam
Điện thoại: (84-8138243586)

Email: OUBM@gmail.com

Fax: (84-862913100)

Website: OUBM.com.vn

3. Ngành, nghề kinh doanh
STT
1
4. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ: 800.000.000.000
Bằng chữ: Tám trăm tỉ đồng
Mệnh giá cổ phần 10.000/cổ phần
Tổng số cổ phần: 80.000.000 cổ phần

5. Danh sách cổ đông sáng lập

TÊN NGÀNH
Chế biến bia

MÃ NGÀNH
11030

Nơi đăng ký
hộ khẩu
Số
TT

Tên cổ
đông
sáng lập

thường trú
đối với cá

Loại cổ

nhân hoặc

phần

Tỷ

Số giấy

Giá trị cổ phần

lệ

CMND

VND

(%)

20.000.000

200.000.000.000

20

331680213

10.000.000

100.000.000.000

10

331680667

10.000.000

100.000.000.000

10

331680884

10.000.000

100.000.000.000

10

331680902

10.000.000

100.000.000.000

10

331680531

Số cổ phần

địa chỉ trụ sở

chú

chính đối với
tổ chức
45 Tân Thới
1

Phạm Thị

Hiệp, Bình

Cổ phần

Thúy

Dương, Việt

phổ

Uyên

Nam

thông

211 Nguyễn
Văn Linh,
2

VŨ THI

phường Tân

HIỀN

Hiệp, Q.7,
TP.HCM,

Cổ phần
phổ
thông

Việt Nam
16 Tô Hiệu,
Phú Hòa
3

LÊ KIM

Thạnh, Q.Tân

DUYÊN

Phú,
TP.HCM,

Cổ phần
phổ
thông

Việt Nam
342 Cộng
4

ĐẶNG
HỒNG
NHUNG

5

VO
ĐÔNG
PHÁT

Hòa, Tân
Bình, Thành
phố Hồ Chí
Minh, Việt
Nam
74 Kinh
Dương
Vương, Q.6,
TP.HCM, VN

Cổ phần
phổ
thông

Cổ phần
phổ
thông

Ghi

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
Chức danh: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc
Họ và tên: PHẠM THI THÚY UYÊN
Sinh ngày: 11/06/1989

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 331680213
Ngày cấp: 08/03/2009

Nơi cấp: Công an Tỉnh Bình Dương

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 45 Tân Thới Hiệp, Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 512, Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
7. Tên, địa chỉ chi nhánh: CTY CỔ PHẦN BIA OUBM – VĨNH LONG
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 55 phường 2, Phạm Hùng, Vĩnh Long, Việt Nam

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

...


PHÒNG ĐĂNG KÍ KINH DOANH
-----------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
 !"#$%&'()*+&%
 ,-./#$ ,-)*01 &&23)%&'
1. Tên công ty
4.5 0-6!7089 0!7 6!"0$:;<=>?:;;>
46!700@0$>
2. Địa chỉ trụ sở chính: AB 5  !"#)CD5  !"#E>FC,#GH!C
!"03
!"0I!$J(+K(&'()+'*(LM
NO$J(+K(L)P&'&%%M
Q3!R$>S 3!RT.3
UV8!0V$>T.3T6
3. Ngành, nghề kinh doanh
STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
& 78!78! &&%'%
4. Vốn điều lệ
W!XDR"$(%%T%%%T%%%T%%%
>9 .Y$130Z230[WG
" !1.\#]&%T%%%^.\#]
\ .\#]$(%T%%%T%%%.\#]
5. Danh sách cổ đông sáng lập
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Trang 2
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Người đăng: Phat Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 9 10 768