Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về một bộ luật bất động sản

Được đăng lên bởi Hikari Sakaki
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
SỐ 63/2006/QH11

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

THÀNH VIÊN NHÓM
Phan Văn Đạt
Nguyễn Thị Trang
Mai Thị Nga
Cao Thị Trang
Lê Ngọc Anh Thư
Nguyễn Thị Trâm
Lê Thị Hoa

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Luật kinh doanh Bất Động Sản của Quốc hội nước CHXH
chủ nghĩa Việt Nam số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

Căncứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa
Việt Namnăm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theoNghị
quyết số 51/2001/QH10ngày25 tháng 12 năm 2001của
Quốc hộikhoáX, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bấtđộngsản.

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

NỘI DUNG BỘ LuẬT

CHÖÔNG 1. NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG

CHÖÔNG 2. KINH DOANH NHAØ, COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG

CHÖÔNG 3. KINH DOANH QUYEÀN SÖÛ DUÏNG ÑAÁT

CHÖÔNG 4. KINH DOANH DÒCH VUÏ BAÁT ÑOÄNG SAÛN

CHÖÔNG 5. HÔÏP ÑOÀNG KINH DOANH BÑS, DÒCH VUÏ BÑS

CHÖÔNG 6. ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
CHÖÔNG 1. NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG

1, Phaïm vi ñieàu chænh
Luaät naøy quy ñònh veà hoaït ñoäng kinh doanh BÑS ; quyeàn, nghóa vuï cuûa toå chöùc, caù nhaân
hoaït ñoäng kinh doanh BÑS vaø dòch vuï BÑS coù lieân quan ñeán kinh doanh BÑS.
2, Ñoái töôïng aùp duïng

-Toå chöùc, caù nhaân hoaït ñoäng kinh doanh BÑS taïi VN
-Toå chöùc caù nhaân coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh BÑS taïi VN
3, Aùp duïng phaùp luaät
4, Giaûi thích töø ngöõ
5, Nguyeân taéc hoaït ñoäng kinh doanh BÑS
6, Caùc loaïi BÑS ñöôïc ñöa vaøo kinh doanh

-Caùc loaïi nhaø, coâng trình xaây döïng theo phaùp luaät veà xaây döïng...
- Vaø moät soá ñieàu khaùc...

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
CHÖÔNG 2. KINH DOANH NHAØ, COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG

Muïc 1. Ñaàu tö taïo laäp nhaø, coâng trình xaây döïng ñeå kinh doanh

Goàm 4 ñieàu:
- Ñaàu tö taïo laäp nhaø, coâng trình xaây döïng ñeå kinh doanh
-Quyeàn cuûa chuû ñaàu tö döï aùn khu ñoâ thò môùi, döï aùn nhaø ôû, döï aùn haï taàng kyõ thuaät khu
coâng nghieäp
-Nghóa vuï cuûa chuû ñaàu tö döï aùn khu ñoâ thò môùi, döï aùn nhaø ôû, döï aùn haï taàng kyõ thuaät
coâng nghieäp
-Chuyeån nhöôïng toaøn boä döï aùn khu ñoâ thò môùi, döï aùn nhaø ôû, döï aùn haï taàng kyõ thuaät
coâng nghieäp

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
CHÖÔNG 2. KINH DOANH NHAØ, COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG

Muïc 2. Mua baùn nhaø, coâng trình xaây döïng

Goàm 6 ñieàu:

-Nguyeân taéc mua baùn nhaø, coâng trình xaây döïng
-Baûo haønh nhaø, coâng trình xaây döïng
-Quyeàn cuûa beân baùn nhaø, coâng trình xaây döïng
-Nghóa vuï cuûa beân baùn nhaø, coâng ...
QUẢN LÝ THỊ TỜNG BT ĐỘNG SẢN
LUT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
SỐ 63/2006/QH11
Giới thiệu về một bộ luật bất động sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về một bộ luật bất động sản - Người đăng: Hikari Sakaki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Giới thiệu về một bộ luật bất động sản 9 10 132