Ktl-icon-tai-lieu

hành chính nhà nuớc

Được đăng lên bởi doanhai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 5: LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ XÉT XỬ HÀNH CHÍNH Biên
soạn: TS. Nguyễn thị phượng NỘI DUNG CĐ I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
LHC 1. Quan niệm chung; 2. Đối tượng ĐC của LHC; 3. Một số chế định cơ
bản của LHC: II. Xét xử HC- tài phán HC I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LHC 1.
Khái niệm Thuật ngữ “ hành chính” theo nghĩa “ administratio” từ tiếng La tinh
là: Hoạt động QL của CQNN; Các HĐ chấp hành của QLNN; Những người có
chức vụ trong CQNN; Người điều hành…trong CQ, tổ chức. Theo nghĩa Hán
Việt là: Sự thi hành chính sách, LP của CQHP “ Hành chính” theo nghĩa hẹp:
Hành chính – chính trị - đối tượng QLNN; QLHC về trật tự xã hội; Giấy tờ hành
chính; Công sở, nguồn lực… Dưới góc đô KHLHC là HCNN - HCC - là sự tác
động có TC và điều chỉnh bằng quyền lực NN đối với các quá trình XH và hành
vi HĐ của CC, VC do các CQ trong HTHP tiến hành để thực hiện: Chức năng
và nhiệm vụ của NN; Phát triển các MQH xã hội; Duy trì trật tự an ninh; Thoả
mãn nhu cầu hàng ngày của ND- định hướng rõ hơn cho dịch vụ công, QL, điều
hành linh hoạt hơn. QLNN theo nghĩa hẹp hơn là hành pháp - hành động: Ban
hành các quy tắc chung (lập quy), QĐ QLNN đơn phương đòi hỏi phải chấp
hành; Kiểm tra việc thực hiện LP và QĐQLNN do mình ban hành; Xử lý tình
huống phát sinh và xử phạt VPHC. HĐ HC mang tính chất công quyền nên
ĐTQL phải: Chấp nhận ràng buộc bởi LP do quyền lực chung - quyền lực NN
ban hành. HC được toàn quyền cai quản và phục vụ nhưng phải đặt trong kh/khổ
LP, tuân theo PL; HC được tự quyết tác động QL vào quyền TD, lợi ích HP của
dân, nhưng phải BTTH khi làm tổn hại tới lợi ích hợp pháp của họ. Khái niệm
LHC Là toàn bộ các QĐPL, điều chỉnh các QHXH phát sinh trong lĩnh vực
QLHCNN; Là những HĐ chấp hành - điều hành của các CQQLNN thuộc hệ
thống HC-HP, của các CQNN khác, của các TC CT-XH, TCXH khi được NN
trao quyền thực hiện nhiệm vụ của NN. Đặc trưng của LHC Các QPHC mang
tính bắt buộc, cấm đoán trong điều chỉnh hành vi, thuộc các QP của luật công;
Có HL bắt buộc thi hành; Quy định cụ thể quyền hạn và nghĩa vụ của các bên
tham gia QHQL. Được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế của NN.
2. Đối tượng điều chỉnh của LHC Gồm 3 nhóm QH: Nhóm QHXH mang tính
CH và ĐH trong TC&HĐ của các CQQLHC,TA, VKS; Các QHXH mang tính
CH, ĐH trong HĐ của các TCCT-XH, TCXH khác được NN trao quyền hành
pháp. Các QHXH phát sinh giữa NN với CD trong việc giải quyết các quyền và
lợi ích của các bên. Là nhóm QH lớn nh...
Chuyên đề 5: LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ XÉT XỬ HÀNH CHÍNH Biên
soạn: TS. Nguyễn thị phượng NỘI DUNG CĐ I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
LHC 1. Quan niệm chung; 2. Đối tượng ĐC của LHC; 3. Một số chế định cơ
bản của LHC: II. Xét xử HC- tài phán HC I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LHC 1.
Khái niệm Thuật ngữ “ hành chính” theo nghĩa “ administratio” từ tiếng La tinh
là: Hoạt động QL của CQNN; Các HĐ chấp hành của QLNN; Những người có
chức vụ trong CQNN; Người điều hành…trong CQ, tổ chức. Theo nghĩa Hán
Việt là: Sự thi hành chính sách, LP của CQHP “ Hành chính” theo nghĩa hẹp:
Hành chính – chính trị - đối tượng QLNN; QLHC về trật tự xã hội; Giấy tờ hành
chính; Công sở, nguồn lực… Dưới góc đô KHLHC là HCNN - HCC - là sự tác
động có TC và điều chỉnh bằng quyền lực NN đối với các quá trình XH và hành
vi HĐ của CC, VC do các CQ trong HTHP tiến hành để thực hiện: Chức năng
và nhiệm vụ của NN; Phát triển các MQH xã hội; Duy trì trật tự an ninh; Thoả
mãn nhu cầu hàng ngày của ND- định hướng rõ hơn cho dịch vụ công, QL, điều
hành linh hoạt hơn. QLNN theo nghĩa hẹp hơn là hành pháp - hành động: Ban
hành các quy tắc chung (lập quy), QĐ QLNN đơn phương đòi hỏi phải chấp
hành; Kiểm tra việc thực hiện LP và QĐQLNN do mình ban hành; Xử lý tình
huống phát sinh và xử phạt VPHC. HĐ HC mang tính chất công quyền nên
ĐTQL phải: Chấp nhận ràng buộc bởi LP do quyền lực chung - quyền lực NN
ban hành. HC được toàn quyền cai quản và phục vụ nhưng phải đặt trong kh/khổ
LP, tuân theo PL; HC được tự quyết tác động QL vào quyền TD, lợi ích HP của
dân, nhưng phải BTTH khi làm tổn hại tới lợi ích hợp pháp của họ. Khái niệm
LHC Là toàn bộ các QĐPL, điều chỉnh các QHXH phát sinh trong lĩnh vực
QLHCNN; Là những HĐ chấp hành - điều hành của các CQQLNN thuộc hệ
thống HC-HP, của các CQNN khác, của các TC CT-XH, TCXH khi được NN
trao quyền thực hiện nhiệm vụ của NN. Đặc trưng của LHC Các QPHC mang
tính bắt buộc, cấm đoán trong điều chỉnh hành vi, thuộc các QP của luật công;
Có HL bắt buộc thi hành; Quy định cụ thể quyền hạn và nghĩa vụ của các bên
tham gia QHQL. Được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế của NN.
2. Đối tượng điều chỉnh của LHC Gồm 3 nhóm QH: Nhóm QHXH mang tính
CH và ĐH trong TC&HĐ của các CQQLHC,TA, VKS; Các QHXH mang tính
CH, ĐH trong HĐ của các TCCT-XH, TCXH khác được NN trao quyền hành
pháp. Các QHXH phát sinh giữa NN với CD trong việc giải quyết các quyền và
lợi ích của các bên. Là nhóm QH lớn nhất , cơ bản nhất & quan trọng nhất. 3.
Phương pháp điều chỉnh của LHC a. PP quyết định một chiều(HC- Plý): mang
tính mệnh lệnh, tính quyền lực - phục tùng- do xuất phát từ bản chất của QLNN,
vì muốn QL phải có quyền uy, là PP chủ yếu được SD trong LHC Biểu hiện cụ
thể MQH qua lại giữa chủ thể với đối tượng và khách thể QL- là MQH phức tạp
đa dạng giữa những con người cụ thể, nên PPQL thường xuyên TĐ tùy thuộc
đặc điểm, năng lực của người QL; Tác động của PPQL luôn là tác động có mục
đích, nên mục tiêu QL luôn quyết định việc lựa chọn PPQL; Trong quá trình
QL, NQL luôn phải điều chỉnh PP, những không được chủ quan, tùy tiện. Vai
trò của PP QĐ HC: Tác động đến sự thành công hay thất bại của các nhiệm vụ,
mục tiêu QL (vì QL phải theo những quy trình, nguyên tắc đã định); Nhiệm vụ,
mục tiêu QL được TH thông qua tác động của các PPQL; PP QL nhằm khơi dậy
hành chính nhà nuớc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hành chính nhà nuớc - Người đăng: doanhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
hành chính nhà nuớc 9 10 482