Ktl-icon-tai-lieu

hay

Được đăng lên bởi thienthodt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4163 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHUYÊN ĐỀ: GIẢI TOÁN AMIN – AMINO AXIT – PROTIT
GIẢI TOÁN AMIN – AMINO AXIT - PROTIT
Dạng 1: Giải toán AMIN
1.1. Phản ứng đốt cháy của Amin:
y

CxHyNt +  x +  O2
4


nO2

phản ứng

= nCO2 +

→

xCO2 +

y
t
H2O +
N2
2
2

1
H2O
2

Lưu ý: Khi đốt cháy 1 amin ngoài không khí thì:
nN2 sau phản ứng = nN2 sinh ra từ phản ứng đốt cháy amin + nN2 có sẵn trong không khí
1.2. Phản ứng với dung dịch axit
Với amin A, có a nhóm chức, giả sử amin bậc I
R(NH2)n + a HCl
Số chức amin: a =

→

R(NH3Cl)a

nHCl
và mmuối = mamin + mHCl
nA

1.3. Với dung dịch muối của kim loại:
Một số muối dễ tạo kết tủa hidroxit với dd amin
Ví dụ: AlCl3 + 3CH3NH2 + 3H2O

→ Al(OH)3 ↓+ 3CH3NH3Cl

Lưu ý: Tương tự như NH3 các amin cũng tạo phức chất tan với Cu(OH) 2, Zn(OH)2, AgCl…
Ví dụ: Khi sục khí CH3NH2 tới dư vào dd CuCl2 thì ban đầu xuất hiện kết tủa Cu(OH)2 màu xanh nhạt, sau đó kết
tủa Cu(OH)2 tan trong CH3NH2 dư tạo thành dd phức [Cu(CH3NH2)4](OH)2 màu xanh thẫm.
2CH3NH2 + CuCl2 + H2O
Cu(OH)3 + 4CH3NH2

→

→

Cu(OH)2 + 2CH3NH3Cl

[Cu(CH3NH2)4](OH)2

Áp dụng:
1. Cho 9,3g một amin no đơn chức, bậc I tác dụng với dd FeCl 3 dư thu được 10,7g kết tủa. CTPT của amin là:
A. CH3NH2.

B. C2H5NH2

C. C3H7NH2

D. C4H9NH2

2. Cho 0,4mol một amin no đơn chức tác dụng với dd HCl (vừa đủ) thu được 32,6g muối. CTPT của amin là:
A. CH3NH2

B. C2H5NH2.

C. C3H7NH2

D. C4H9NH2

3. Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đơn chức, bậc I, mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 và H2O là 4:7. Tên gọi của amin
là:
A. Etyl amin.

B. đimetylamin

C. etyl metyl amin

D. propyl amin

4. Đốt cháy hoàn toàn a mol amin no đơn chức thu được 13,2g CO2 và 8,1g H2O. Giá trị của a là :
A. 0,05

B. 0,1.

C. 0,07

D. 0,2

5. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp gồm 3 amin thu được 3,36 lít CO2 (đktc) ; 5,4 (g) H2O và 1,12 lít khí N 2
(đktc). Giá trị của m là :
A. 3,6

B. 3,8.

C. 4

DẠNG 2: GIẢI TOÁN AMINO AXIT
- Công thức chung: (H2N)a – R – (COOH)b
- Dựa vào phản ứng trung hòa với dd kiềm để xác định b.
Phương trình phản ứng;
(H2N)a – R – (COOH)b + b NaOH

Nguyễn Yên Phương
0165.3333.292 …‫ﻍ‬

→

(H2N)a – R – (COONa)b + b H2O

1

D. 3,1

CHUYÊN ĐỀ: GIẢI TOÁN AMIN – AMINO AXIT – PROTIT

⇒

nNaOH
= a - số nhóm chức – COOH
nX

Chú ý:
- Việc tìm gốc R dựa trên tổng số nhóm chức để xác định hóa trị của gốc R và suy ra công thức tổng quát của
gô...
CHUYÊN ĐỀ: GIẢI TOÁN AMIN – AMINO AXIT – PROTIT
GIẢI TOÁN AMIN – AMINO AXIT - PROTIT
Dạng 1: Giải toán AMIN
1.1. Phản ứng đốt cháy của Amin:
C
x
H
y
N
t
+
+
4
y
x
O
2
xCO
2
+
2
y
H
2
O +
2
t
N
2
2
O
n
phản ứng
= n
CO2
+
2
1
H
2
O
Lưu ý: Khi đốt cháy 1 amin ngoài không khí thì:
n
N2 sau phản ứng
= n
N2 sinh ra từ phản ứng đốt cháy amin
+ n
N2 có sẵn trong không khí
1.2. Phản ứng với dung dịch axit
Với amin A, có a nhóm chức, giả sử amin bậc I
R(NH
2
)
n
+ a HCl
R(NH
3
Cl)
a
Số chức amin: a =
A
HCl
n
n
và m
muối
= m
amin
+ m
HCl
1.3. Với dung dịch muối của kim loại:
Một số muối dễ tạo kết tủa hidroxit với dd amin
Ví dụ: AlCl
3
+ 3CH
3
NH
2
+ 3H
2
O
Al(OH)
3
+ 3CH
3
NH
3
Cl
Lưu ý: Tương tự như NH3 các amin cũng tạo phức chất tan với Cu(OH)
2
, Zn(OH)
2
, AgCl…
Vdụ: Khi sục khí CH
3
NH
2
tới dư vào dd CuCl
2
thì ban đầu xuất hiện kết tủa Cu(OH)2 màu xanh nhạt, sau đó kết
tủa Cu(OH)
2
tan trong CH
3
NH
2
dư tạo thành dd phức [Cu(CH
3
NH
2
)
4
](OH)
2
màu xanh thẫm.
2CH
3
NH
2
+ CuCl
2
+ H
2
O
Cu(OH)
2
+ 2CH
3
NH
3
Cl
Cu(OH)
3
+ 4CH
3
NH
2
[Cu(CH
3
NH
2
)
4
](OH)
2
Áp dụng:
1. Cho 9,3g một amin no đơn chức, bậc I tác dụng với dd FeCl
3
dư thu được 10,7g kết tủa. CTPT của amin là:
A. CH
3
NH
2
. B. C
2
H
5
NH
2
C. C
3
H
7
NH
2
D. C
4
H
9
NH
2
2. Cho 0,4mol một amin no đơn chức tác dụng với dd HCl (vừa đủ) thu được 32,6g muối. CTPT của amin là:
A. CH
3
NH
2
B. C
2
H
5
NH
2
. C. C
3
H
7
NH
2
D. C
4
H
9
NH
2
3. Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đơn chức, bậc I, mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 và H2O là 4:7. Tên gọi của amin
là:
A. Etyl amin. B. đimetylamin C. etyl metyl amin D. propyl amin
4. Đốt cháy hoàn toàn a mol amin no đơn chức thu được 13,2g CO2 và 8,1g H2O. Giá trị của a là :
A. 0,05 B. 0,1. C. 0,07 D. 0,2
5. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn ̣p gồm 3 amin thu được 3,36 lít CO2 (đktc) ; 5,4 (g) H2O và 1,12 lít khí N
2
(đktc). Giá trị của m là :
A. 3,6 B. 3,8. C. 4 D. 3,1
DẠNG 2: GIẢI TOÁN AMINO AXIT
- Công thức chung: (H
2
N)
a
– R – (COOH)
b
- Dựa vào phản ứng trung hòa với dd kiềm để xác định b.
Phương trình phản ứng;
(H
2
N)
a
– R – (COOH)
b
+ b NaOH
(H
2
N)
a
– R – (COONa)
b
+ b H
2
O
Nguyễn Yên Phương
0165.3333.292
1
hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hay - Người đăng: thienthodt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
hay 9 10 195