Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG BẦU CỬ Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi thuyduongtrietk57
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG BẦU CỬ Ở VIỆT NAM

Một hệ thống bầu cử là một bộ các quy tắc để thực hiện một cuộc bầu cử. Nó bao
gồm các điều luật liên quan đến điều hành bầu cử, mô tả các khu vực bầu cử,
phương pháp tính phiếu, ứng viên và đảng tham gia bầu cử… Một hệ thống bầu cử
cũng liên quan đến các câu hỏi như các cơ quan nào được thực hiện bầu cử, ai có
quyền bầu cử, lá phiếu được chuyển thành vị trí như thế nào?
Ở Việt Nam, không phải là bầu cử dân chủ trực tiếp. Các cử tri chỉ bầu ra các đại
biểu Quốc hội, đại diện cho nhân dân.
Để tổ chức bầu cử, các nước thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, thường được
gọi là Ủy ban bầu cử. Các loại tổ chức phụ trách bầu cử thông dụng như sau:


Tổ chức bầu cử ở Trung ương: Có nhiệm vụ lãnh đạo cuộc bầu cử trên phạm
vi cả nước.



Tổ chức phụ trách bầu cử ở đơn vị bầu cử: Có nhiệm vụ phối hợp và giám
sát hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở khu vực bỏ phiếu, lập và
đăng ký danh sách ứng cử viên của đơn vị bầu cử, bảo đảm quá trình vận
động tranh cử, xác định kết quả bầu cử trong đơn vị bầu cử.



Tổ chức bầu cử ở khu vực bỏ phiếu: Có nhiệm vụ lập danh sách cử tri (nếu
không lập thì hiệu đính), tổ chức việc bầu cử và xác định kết quả kiểm phiếu
ở khu vực bỏ phiếu.

Tại Việt Nam, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được chuẩn bị chu đáo.
Các tổ chức phụ trách bầu cử được pháp luật quy định thành lập từ trung ương đến
địa phương. Đồng thời, Luật quy định khi ra quyết định thành lập các tổ chức phụ
trách bầu cử thì ấn định luôn các chức danh cụ thể của các tổ chức này, để giảm bớt
các thủ tục hành chính không cần thiết. Ngoài ra việc phụ trách bầu cử còn được sự
hỗ trợ rất lớn từ phía Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp.
Các tổ chức phụ trách bầu cử bao gồm:
Hội đồng bầu cử


Hội đồng bầu cử Quốc hội ở Trung ương:

Hội đồng này do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập.

Số lượng thành viên được ấn định từ 15 đến 21 người, thành phần gồm Chủ tịch,
các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các uỷ viên là đại diện Uỷ ban thường vụ Quốc
hội, Chính phủ, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số cơ quan, tổ
chức hữu quan.
Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải thành lập
và công bố thành phần bầu cử trung ương chậm nhất 105 ngày.


Hội đồng bầu cử ở địa phương:

Tương tự, ở địa phương, Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban
nhân dân cùng cấp phối hợp với thường trực Hội đồng nhân dân cấp đó thành lập.
Thời gian thành lập: Chậm nhất là 90 ngày trước ngày bầu cử ...
HỆ THỐNG BẦU CỬ Ở VIỆT NAM
Một hệ thống bầu cử là một bộ các quy tắc để thực hiện một cuộc bầu cử. Nó bao
gồm các điều luật liên quan đến điều hành bầu cử, mô tả các khu vực bầu cử,
phương pháp tính phiếu, ứng viên và đảng tham gia bầu cử… Một hệ thống bầu cử
cũng liên quan đến các câu hỏi như các cơ quan nào được thực hiện bầu cử, ai có
quyền bầu cử, lá phiếu được chuyển thành vị trí như thế nào?
Ở Việt Nam, không phải là bầu cử dân chủ trực tiếp. Các cử tri chỉ bầu ra các đại
biểu Quốc hội, đại diện cho nhân dân.
Để tổ chức bầu cử, các nước thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, thường được
gọi là Ủy ban bầu cử. Các loại tổ chức phụ trách bầu cử thông dụng như sau:
Tổ chức bầu cử ở Trung ương: Có nhiệm vụ lãnh đạo cuộc bầu cử trên phạm
vi cả nước.
Tổ chức phụ trách bầu cử ở đơn vị bầu cử: Có nhiệm vụ phối hợp và giám
sát hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở khu vực bỏ phiếu, lập và
đăng ký danh sách ứng cử viên của đơn vị bầu cử, bảo đảm quá trình vận
động tranh cử, xác định kết quả bầu cử trong đơn vị bầu cử.
Tổ chức bầu cử ở khu vực bỏ phiếu: Có nhiệm vụ lập danh sách cử tri (nếu
không lập thì hiệu đính), tổ chức việc bầu cử và xác định kết quả kiểm phiếu
ở khu vực bỏ phiếu.
Tại Việt Nam, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được chuẩn bị chu đáo.
Các tổ chức phụ trách bầu cử được pháp luật quy định thành lập từ trung ương đến
địa phương. Đồng thời, Luật quy định khi ra quyết định thành lập các tổ chức phụ
trách bầu cử thì ấn định luôn các chức danh cụ thể của các tổ chức này, để giảm bớt
các thủ tục hành chính không cần thiết. Ngoài ra việc phụ trách bầu cử còn được sự
hỗ trợ rất lớn từ phía Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp.
Các tổ chức phụ trách bầu cử bao gồm:
Hội đồng bầu cử
Hội đồng bầu cử Quốc hội ở Trung ương:
Hội đồng này do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập.
HỆ THỐNG BẦU CỬ Ở VIỆT NAM - Trang 2
HỆ THỐNG BẦU CỬ Ở VIỆT NAM - Người đăng: thuyduongtrietk57
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HỆ THỐNG BẦU CỬ Ở VIỆT NAM 9 10 617