Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống các ngành luật

Được đăng lên bởi pym10110
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG CÁC NGÀNH LUẬT

Phân định ngành luật dựa trên:
- Đối tượng điều chỉnh: quan hệ xã
hội được ngành luật điều chỉnh,
tác động
- Phương pháp điều chỉnh: cách
thức tác động tới đối tượng điều
chỉnh của 01 ngành luật

2

1. Khái niệm
• Là một ngành luật độc lập
• Gồm các QPPL điều chỉnh các QHXH phát
sinh giữa Toà án với những người tham gia
tố tụng
• Trong quá trình Toà án giải quyết các vụ
việc dân sự

2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh
+ Đối tượng : là những quan hệ xã hội giữa tòa án,
viện kiểm sát với những người tham gia tố tụng phát
sinh trong quá trình tòa án giải quyết vụ án dân sự.
các quan hệ phát sinh phổ biến nhất ở tất cả các vụ
án dân sự là quan hệ giữa tòa án và dân sự. Quan hệ
giữa viện kiểm soát với những người tham gia tố
tụng chỉ phát sinh ở những vụ án viện kiểm sát tham
gia điều tra vụ án.
+ Phương pháp điều chỉnh : quyền uy và cưỡng chế,
quyền uy và hòa giải

Luật tố tụng dân sự có thẩm quyền giải quyết những
vụ việc sau:
Điều 25. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải
quyết của Toà án
1. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam.
2. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản.
3. Tranh chấp về hợp đồng dân sự.
4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ,
trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 29 của Bộ luật này.
5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.
6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
7. Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
theo quy định của pháp luật về đất đai.
8. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo
quy định của pháp luật.
9. Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

...
HỆ THỐNG CÁC NGÀNH LUẬT
hệ thống các ngành luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống các ngành luật - Người đăng: pym10110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
hệ thống các ngành luật 9 10 621