Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mai (Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1941 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Mã số

Nhóm, tên chỉ tiêu

Phân tổ chủ yếu

Kỳ công bố

Lộ trình
thực
hiện

Cơ quan chịu trách nhiệm
thu thập, tổng hợp
tại Bộ Công Thương

Chủ trì

Phối hợp

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU QUẢN
LÝ NHÀ NƯỚC

I
01

CÔNG NGHIỆP
Vụ Kế hoạch

1 0101

Giá trị sản xuất ngành khai khoáng

Ngành kinh tế (cấp 2)
Đơn vị

Tháng, quý,
năm

A

2 0102

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp Ngành kinh tế (cấp 2)
chế biến, chế tạo
Đơn vị

Tháng, quý,
năm

A

3 0103

Giá trị sản xuất ngành sản xuất và
Ngành kinh tế (cấp 2)
phân phối điện, khí đốt, nước nóng,
Đơn vị
hơi nước và điều hòa không khí

Tháng, quý,
năm

A

4 0104

Loại hình kinh tế
Sản lượng một số sản phẩm công
Loại sản phẩm
nghiệp chủ yếu
Đơn vị

Tháng, quý,
năm

A

-Tổng cục
Năng lượng,
-Vụ Công
nghiệp nặng
-Vụ Công
nghiệp nặng,
-Vụ Công
nghiệp nhẹ,
-Cục Hóa chất.
-Tổng cục
Năng lượng,

-Tổng cục
Thống kê (Bộ
Kế hoạch và
Đầu tư)

TT

Mã số

Nhóm, tên chỉ tiêu

Phân tổ chủ yếu

Kỳ công bố

Lộ trình
thực
hiện

Cơ quan chịu trách nhiệm
thu thập, tổng hợp
tại Bộ Công Thương

Chủ trì

5 0105

6 0106

Số lượng tiêu thụ sản phẩm công
nghiệp chủ yếu

Số lượng tồn kho sản phẩm công
nghiệp chủ yếu

Loại sản phẩm
Đơn vị

Loại sản phẩm
Đơn vị

Tháng, quý,
năm

Tháng, quý,
năm

A

A

Phối hợp
-Tổng cục
Thống kê (Bộ
Kế hoạch và
Đầu tư)
-Tổng cục
Thống kê (Bộ
Kế hoạch và
Đầu tư)

-Bộ Xây dựng
-Tổng
cục
Thống kê
7 0107

Năng lực sản xuất và năng lực mới Sản phẩm chủ yếu.
tăng của sản phẩm công nghiệp
Đơn vị

8 0108

Công suất năng lượng mặt trời

9 0109

Công suất năng lượng sức gió

Năm

B

Theo công suất
Đơn vị

Năm

B

Theo công suất
Đơn vị

Năm

B

Tổng cục Năng Vụ Kế hoạch
lượng

TT

Mã số

Nhóm, tên chỉ tiêu

Phân tổ chủ yếu

Kỳ công bố

Cơ quan chịu trách nhiệm
thu thập, tổng hợp
Lộ trình Tổng cục Năng Vụ Kế hoạch
tại Bộ Công Thương
thực lượng
hiện
Chủ trì

Theo công suất
Đơn vị

10 0110

Công suất năng lượng thủy triều

11 0111

Cân đối một số sản phẩm công
nghiệp chủ yếu
Loại sản phẩm

02

Năm

Phối hợp

B

Năm

B

Các Vụ/
Vụ Kế hoạch
Tổng cục/Cục
chuyên ngành

CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

12 0201

Số lượng các CCN (quy hoạch,
Tỉnh/thành phố
thành lập, hoạt động)

Năm

A

13 0202

Tổng diện tích đất các CCN (quy
Tỉnh/thành phố
hoạch, thành lập, hoạt động)

Năm

A

14 0203

Số dự án đầu tư trong CCN

Tỉnh/thành phố

Năm

A

15 ...
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chủ yếu Kỳ công bố
Chủ trì Phối hợp
I
01 CÔNG NGHIỆP
1 0101 Giá trị sản xuất ngành khai khoáng A
Vụ Kế hoạch
2 0102 A
3 0103 A
4 0104 A
Lộ trình
thực
hiện
Cơ quan chịu trách nhiệm
thu thập, tổng hợp
tại Bộ Công Thương
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU QUẢN
LÝ NHÀ NƯỚC
Ngành kinh tế (cấp 2)
Đơn vị
Tháng, quý,
năm
-Tổng cục
Năng lượng,
-V Công
nghiệp nặng
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp
chế biến, chế tạo
Ngành kinh tế (cấp 2)
Đơn vị
Tháng, quý,
năm
-Vụ Công
nghiệp nặng,
-Vụ Công
nghiệp nhẹ,
-Cục Hóa chất.
Giá trị sản xuất ngành sản xuất
phân phối điện, khí đốt, nước nóng,
hơi nước và điều hòa không khí
Ngành kinh tế (cấp 2)
Đơn vị
Tháng, quý,
năm
-Tổng cục
Năng lượng,
Sản lượng một số sản phẩm công
nghiệp chủ yếu
Loại hình kinh tế
Loại sản phẩm
Đơn vị
Tháng, quý,
năm
-Tổng cục
Thống (Bộ
Kế hoạch
Đầu tư)
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mai (Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mai (Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mai (Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 9 10 72