Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống nội dung Luật hiến pháp

Được đăng lên bởi k59clc-qhl
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG HIẾN PHÁP
Khái quát chung:
1 Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, phân loại, tầm quan trọng
của hiến pháp:
 Khái niệm:
Hiểu một cách khái quát, hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia, dùng để xác
định thể chế chính trị, cách thức tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và bảo vệ các
quyền con người, quyền công dân.
 Đối tượng nghiên cứu của khoa học luật hiến pháp:
Khoa học luật hiến pháp nghiên cứu các quy phạm pháp luật về việc tổ chức quyền lực
nhà nước thuộc về nhân dân, sự hình thành và phát triển của các quy phạm, các tri thức
khoa học, các quan điểm khoa học về việc tổ chức quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân.
 Lịch sử hình thành hiến pháp:
Thuật ngữ “Hiến pháp” (Constitution) đã tồn tại từ rất lâu với ý nghĩa xác định, quy định.
Các hoàng đế La Mã cổ đại dùng từ “Constitutio” để chỉ các quy định của nhà nước. Từ
“Hiến” được sử dụng trong Kinh thi với ý nghĩa khuôn phép cho vua, chúa. Bản văn có
tính chất Hiến pháp đầu tiên của thế giới là Đại Hiến chương (Magna Charta) hay còn gọi
là Đại Hiến chương về các quyền của nước Anh, được ban hành năm 1215, được coi là sự
khởi đầu của một Chính phủ hạn chế và pháp trị đối lập với nền quân chủ chuyên chế.
Những văn bản có tính chất hiến pháp hay hiến pháp bất thành văn ra đời đầu tiên ở Anh.
Tuy nhiên, lịch sử hiến pháp thành văn thực sự bắt đầu từ bản Hiến pháp 1787 của Hợp
chủng quốc Hoa Kỳ, được thừa nhận rộng rãi là bản hiến pháp thành văn đầu tiên trên thế
giới.
 Phân loại hiến pháp:
Hiến pháp có thể được chia thành nhiều loại theo các nguyên tắc khác nhau:
a Hiến pháp thành văn và hiến pháp bất thành văn:
- Hiến pháp không thành văn là tổng thể các văn bản pháp luật, các quy
phạm pháp luật được hình thành theo tập tục truyền thống, các án lệ của
tòa án quy định về tổ chức quyền lực nhà nước, nhưng không được nhà
nước tuyên bố hoặc ghi nhận là luật cơ bản của nhà nước. Hiện nay chỉ có
3 nước trên thế giới (Anh, New Zealand và Israel) có Hiến pháp không
thành văn.
- Hiến pháp thành văn có hình thức là một văn bản riêng và được tuyên bố
chính thức là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý tối cao. Hiện
nay hầu hết các quốc gia trên thế giới có hiến pháp thành văn.
b Hiến pháp cổ điển và hiến pháp hiện đại:
- Hiến pháp cổ điển là là những hiến pháp được thông qua (ban hành) từ lâu
trong những điều kiện khác xa ngày nay, cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19.
I

Những hiến pháp này vẫn có hiệu lực pháp lý cho đến ngày nay, nhờ có
thêm những chỉnh lý, những tập tục truyền ...
ĐỀ CƯƠNG HIẾN PHÁP
I Khái quát chung:
1 Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, phân loại, tầm quan trọng
của hiến pháp:
Khái niệm:
Hiểu một cách khái quát, hiến pháp đạo luật bản của một quốc gia, dùng để xác
định thể chế chính trị, cách thức tổ chức, hoạt động của by nhà ớc bảo vệ các
quyền con người, quyền công dân.
Đối tượng nghiên cứu của khoa học luật hiến pháp:
Khoa học luật hiến pháp nghiên cứu các quy phạm pháp luật về việc tổ chức quyền lực
nhà nước thuộc v nhân dân, sự hình thành phát triển của các quy phạm, các tri thức
khoa học, các quan điểm khoa học về việc tổ chức quyền lực nhà ớc thuộc về nhân
dân.
Lịch sử hình thành hiến pháp:
Thuật ngữ “Hiến pháp” (Constitution) đã tồn tại từ rất lâu với ý nghĩa xác định, quy định.
Các hoàng đế La cổ đại dùng từ “Constitutio” để chỉ các quy định của nhà nước. Từ
“Hiến” được sử dụng trong Kinh thi với ý nghĩa khuôn phép cho vua, chúa. Bản văn
tính chất Hiến pháp đầu tiên của thế giới là Đại Hiến chương (Magna Charta) hay còn gọi
là Đại Hiến chương về các quyền của nước Anh, được ban hành năm 1215, được coi là sự
khởi đầu của một Chính phủ hạn chế pháp trị đối lập với nền quân chủ chuyên chế.
Những văn bản có tính chất hiến pháp hay hiến pháp bất thành văn ra đời đầu tiên ở Anh.
Tuy nhiên, lịch sử hiến pháp thành văn thực sự bắt đầu từ bản Hiến pháp 1787 của Hợp
chủng quốc Hoa Kỳ, được thừa nhận rộng rãi là bản hiến pháp thành văn đầu tiên trên thế
giới.
Phân loại hiến pháp:
Hiến pháp có thể được chia thành nhiều loại theo các nguyên tắc khác nhau:
a Hiến pháp thành văn và hiến pháp bất thành văn:
- Hiến pháp không thành văn tổng thể các văn bản pháp luật, các quy
phạm pháp luật được hình thành theo tập tục truyền thống, các án lệ của
tòa án quy định về tổ chức quyền lực nhà nước, nhưng không được nhà
nước tuyên bố hoặc ghi nhận là luật cơ bản của nhà nước. Hiện nay chỉ
3 nước trên thế giới (Anh, New Zealand Israel) Hiến pháp không
thành văn.
- Hiến pháp thành văn hình thức một văn bản riêng được tuyên bố
chính thức luật bản của nhà nước, hiệu lực pháp tối cao. Hiện
nay hầu hết các quốc gia trên thế giới có hiến pháp thành văn.
b Hiến pháp cổ điển và hiến pháp hiện đại:
- Hiến pháp cổ điển là là những hiến pháp được thông qua (ban hành) từ lâu
trong những điều kiện khác xa ngày nay, cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19.
Hệ thống nội dung Luật hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống nội dung Luật hiến pháp - Người đăng: k59clc-qhl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Hệ thống nội dung Luật hiến pháp 9 10 870