Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG PHÒNG NỔ TCVN 6553-3:1999

Được đăng lên bởi motminhcodon30
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TCVN 6553-3:1999

TCVN 6553-3 : 1999 (ISO 6184-3 : 1985)
HỆ THỐNG PHÒNG NỔ
PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ NỔ
CỦA HỖN HỢP NHIÊN LIỆU VỚI KHÔNG KHÍ TRỪ HỖN HỢP
BỤI VỚI KHÔNG KHÍ VÀ KHÍ CHÁY VỚI KHÔNG KHÍ

Explosion protection systems
Part 3: Method for determination of explosion indices of
fuel/air mixtures other than dust/air and gas/air mixture
LỜI NÓI ĐẦU
TCVN 6553-3 : 1999 hoàn toàn tương đương với ISO 6184-3 : 1985.
TCVN 6553-3 : 1999 do Ban kỹ thuật thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy
chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học
Công nghệ và Môi trường ban hành.
LỜI GIỚI THIỆU:
Việc đánh giá các phép đo để đưa ra những khả năng phòng ngừa các nguy hiểm nổ liên quan
đến các hỗn hợp nhiên liệu với không khí, yêu cầu phải xác định trước tính nguy hiểm nổ tiềm
ẩn, bằng việc đo các chỉ số nổ. Ngược lại, việc đo hiệu quả và đặc tính làm việc của các hệ
thống phòng nổ, yêu cầu các hệ thống phải được thử nghiệm về khả năng chống lại các sự cố
nổ có tính nguy hiểm đã biết.
Tính nguy hiểm của nổ bụi tùy thuộc vào các yếu tố sau:
a.
Đặc tính vật lý và hóa học của bụi;
b.
Nồng độ nhiên liệu trong hỗn hợp nhiên liệu với không khí;
c.
Tính đồng nhất và xáo trộn của hỗn hợp nhiên liệu với không khí;
d.
Kiểu loại, mức năng lượng và vị trí của nguồn mồi lửa;
e.
Đặc tính hình học của bình chữa;
f. Nhiệt độ, áp suất và độ ẩm của hỗn hợp khí cháy với không khí.
Tiêu chuẩn này là một phần của TCVN 6553 : 1999 nhằm giải quyết các vấn đề về hệ thống
phòng nổ. Các TCVN khác là:
TCVN 6553-1 : 1999 Phương pháp xác định chỉ số nổ của bụi cháy trong không khí.
TCVN 6553-2 : 1999 Phương pháp xác định chỉ số nổ của khí cháy trong không khí.
TCVN 6553-4 : 1999 Phương pháp xác định hiệu quả của hệ thống triệt nổ.
Cần hiểu rõ các giải thích về chỉ số nổ đã được xác định theo phương quy định trong tiêu
chuẩn này mà mối quan hệ của chúng với sự xuất hiện sự cố nổ trong điều kiện nguy hiểm nổ
thường gặp. Cụ thể, mức xáo trộn có thể ảnh hưởng một cách đáng kể đến mức độ nguy hiểm.
Trong thực tế, mối liên quan giữa mức xáo trộn đã biết và loại hình nguy hiểm đặc thù là
trách nhiệm nghiêm cứu của các chuyên gia trong các lĩnh vực nổ và phòng nổ.
Hai thái cực của sự xáo trộn thường gặp phải trong các nhà máy công nghiệp là:
 

1

TCVN 6553-3:1999
a.
b.

Các điều kiện xáo trộn thấp thường xảy ra trong các bồn, bể tồn chứa;
Các điều kiện xáo trộn cao thường xảy ra trong các vùng của quạt hút.

Cần nhận thức rằng tính xáo trộn có thể ph...
TCVN 6553-3:1999
1
TCVN 6553-3 : 1999 (ISO 6184-3 : 1985)
H THNG PHÒNG N
PHN 1: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CH S N
CA HN HP NHIÊN LIU VI KHÔNG KHÍ TR HN HP
BI VI KHÔNG KHÍ VÀ KHÍ CHÁY VI KHÔNG KHÍ
Explosion protection systems
Part 3: Method for determination of explosion indices of
fuel/air mixtures other than dust/air and gas/air mixture
LI NÓI ĐẦU
TCVN 6553-3 : 1999 hoàn toàn tương đương vi ISO 6184-3 : 1985.
TCVN 6553-3 : 1999 do Ban k thut thut tiêu chun TCVN/TC 21 Thiết b phòng cháy
cha cháy biên son, Tng cc Tiêu chun – Đo lường – Cht lượng đề ngh, B Khoa hc
Công ngh và Môi trường ban hành.
LI GII THIU:
Vic đánh giá các phép đo để đưa ra nhng kh năng phòng nga các nguy him n liên quan
đến các hn hp nhiên liu vi không khí, yêu cu phi xác định trước tính nguy him n tim
n, bng vic đo các ch s n. Ngược li, vic đo hiu quđặc tính làm vic ca các h
thng phòng n, yêu cu các h thng phi được th nghim v kh năng chng li các s c
n có tính nguy him đã biết.
Tính nguy him ca n bi tùy thuc vào các yếu t sau:
a. Đặc tính vt lý và hóa hc ca bi;
b. Nng độ nhiên liu trong hn hp nhiên liu vi không khí;
c. Tính đồng nht và xáo trn ca hn hp nhiên liu vi không khí;
d. Kiu loi, mc năng lượng và v trí ca ngun mi la;
e. Đặc tính hình hc ca bình cha;
f. Nhit độ, áp sut và độ m ca hn hp khí cháy vi không khí.
Tiêu chun này là mt phn ca TCVN 6553 : 1999 nhm gii quyết các vn đề v h thng
phòng n. Các TCVN khác là:
TCVN 6553-1 : 1999 Phương pháp xác định ch s n ca bi cháy trong không khí.
TCVN 6553-2 : 1999 Phương pháp xác định ch s n ca khí cháy trong không khí.
TCVN 6553-4 : 1999 Phương pháp xác định hiu qu ca h thng trit n.
Cn hiu rõ các gii thích v ch s n đã được xác định theo phương quy định trong tiêu
chun này mà mi quan h ca chúng vi s xut hin s c n trong điu kin nguy him n
thường gp. C th, mc xáo trn có th nh hưởng mt cách đáng k đến mc độ nguy him.
Trong thc tế, mi liên quan gia mc xáo trn đã biết và loi hình nguy him đặc thù là
trách nhim nghiêm cu ca các chuyên gia trong các lĩnh vc n và phòng n.
Hai thái cc ca s xáo trn thường gp phi trong các nhà máy công nghip là:
HỆ THỐNG PHÒNG NỔ TCVN 6553-3:1999 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG PHÒNG NỔ TCVN 6553-3:1999 - Người đăng: motminhcodon30
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
HỆ THỐNG PHÒNG NỔ TCVN 6553-3:1999 9 10 680