Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống văn bản pháp luật năm 2015

Được đăng lên bởi lamphat-tradingpte
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 600 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GRECO TRAINING - YÊU MÔI TRƯỜNG
yeumoitruong.vn
Yeumoitruong.vn - greco.vn

Ngày cập nhật: 20/12/2015

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2015
STT

1

Tên VBPL

55/2014/QH13

Nội dung chính
1.Nội dung đánh giá tác động môi trường,
Kế hoạch bảo vệ môi trường;
2.Bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng
sản;
3.Ứng phó với biến đổi khí hậu;
4.Bảo vệ môi trường biển và hải đảo;
5.Bảo vệ môi trường nước, đất, không khí;
6.Bảo vệ trong môi trường sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ;
7.Quản lý chất thải;
8.Xử lý ô nhiễm, cải thiện, phục hồi môi
trường;
9. Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường
10.Quan trắc môi trường;
11. Thông tin môi trường, chỉ thị môi trường,
thống kê môi trường và báo cáo môi trường

Ngày hiệu lực

Đối tượng áp dụng

1/1/2015

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia
đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải
đảo, vùng biển và vùng trời.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - ĐỀ ÁN BVMT - KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

2

18/2015/NĐ-CP

1. Nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường;
2. Đánh giá môi trường chiến lược;
3. Đánh giá tác động môi trường;
4. Kế hoạch bảo vệ môi trường;
Phụ lục 1 Danh mục dự án phải làm đánh giá
môi trường chiến lược;
Phụ lục 2 Danh mục dự án phải làm đánh giá
tác động môi trường;
Phụ lục 3 Danh mục các dự án thuộc trách
nhiệm thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường của Bộ Tài Nguyên Môi
Trường;
Phụ lục 4 Danh mục các đối tượng không
phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

1/4/2015

Phone: 08.66545990 Fax: 08.62680428

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức,
cá nhân có hoạt động liên quan đến quy hoạch
bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến
lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch
bảo vệ môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

GRECO TRAINING - YÊU MÔI TRƯỜNG
yeumoitruong.vn

3

4

5

19/2015/NĐ-CP

27/2015/TT-BTNMT

26/2015/TT-BTNMT

1. Cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải
tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động
khai thác khoáng sản;
2. Kiểm soát ô nhiễm đất;
3. Bảo vệ môi trường làng nghề;
4. Bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập
khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.
5. Xác nhận hệ thống quản lý môi trường,
Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về
môi trường, xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng;
6. Ưu đãi hoạt động bảo vệ môi trường
Phụ lục 1: Danh mục ngành nghề khuyến
khích phát triển tại làng nghề;
Phụ lục 2: Danh mục cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ phải xác nhận hệ thống quản
lý môi t...
GRECO TRAINING - YÊU MÔI TRƯỜNG
yeumoitruong.vn
Phone: 08.66545990 Fax: 08.62680428
Yeumoitruong.vn - greco.vn Ngày cập nhật: 20/12/2015
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2015
STT Tên VBPL Nội dung chính Ngày hiệu lực Đối tượng áp dụng
1 55/2014/QH13 1/1/2015
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - ĐỀ ÁN BVMT - KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG
2 18/2015/NĐ-CP 1/4/2015
1.Nội dung đánh giá tác động môi trường,
Kế hoạch bảo vệ môi trường;
2.Bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng
sản;
3.Ứng phó với biến đổi khí hậu;
4.Bảo vệ môi trường biển và hải đảo;
5.Bảo vệ môi trường nước, đất, không khí;
6.Bảo vệ trong môi trường sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ;
7.Quản lý chất thải;
8.Xử lý ô nhiễm, cải thiện, phục hồi môi
trường;
9. Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường
10.Quan trắc môi trường;
11. Thông tin môi trường, chỉ thị môi trường,
thống kê môi trường và báo cáo môi trường
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia
đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa
hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải
đảo, vùng biển và vùng trời.
1. Nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường;
2. Đánh giá môi trường chiến lược;
3. Đánh giá tác động môi trường;
4. Kế hoạch bảo vệ môi trường;
Phụ lục 1 Danh mục dự án phải làm đánh giá
môi trường chiến lược;
Phụ lục 2 Danh mục dự án phải làm đánh giá
tác động môi trường;
Phụ lục 3 Danh mục các dự án thuộc trách
nhiệm thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường của Bộ Tài Nguyên Môi
Trường;
Phụ lục 4 Danh mục các đối tượng không
phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức,
cá nhân có hoạt động liên quan đến quy hoạch
bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến
lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch
bảo vệ môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hệ thống văn bản pháp luật năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống văn bản pháp luật năm 2015 - Người đăng: lamphat-tradingpte
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Hệ thống văn bản pháp luật năm 2015 9 10 139