Ktl-icon-tai-lieu

Hiến pháp

Được đăng lên bởi dinhductuc1977
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
Điều 94 Hiến pháp 2013 quy định: “Chính phủ là cơ quan hành chính
nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện
quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội”. Anh/chị hãy phân tích
làm rõ vị trí pháp lý của Chính phủ nêu trên.
Bài làm:
Nội dung của Điều 94 Hiến pháp năm 2013 gồm 2 đoạn, trong đó đoạn
thứ nhất quy định khái quát đồng thời cả tính chất, vị trí và chức năng của Chính
phủ:“Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành
của Quốc hội”. Đây là quy định quan trọng, chứa đựng quan điểm, nhận thức
vừa có tính kế thừa, vừa mang tinh thần đổi mới về tính chất, vị trí và chức năng
của Chính phủ được hiến định. Nội dung và tinh thần quy định tại đoạn đầu của
Điều 94 này – điều đầu tiên của Chương VII về Chính phủ - mang ý nghĩa rất
quan trọng, vừa thể hiện tính kế thừa Hiến pháp 1946, Hiến pháp năm 1959,
Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, vừa đổi mới có tính đột phá. Dưới
đây là các phân tích để làm rõ vị trí pháp lý của Chính phủ như đã nêu ở trên.
1. Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp
Bên cạnh việc kế thừa Hiến pháp năm 1992 (tiếp tục khẳng định Chính
phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, là cơ quan chấp hành của Quốc hội) Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung
một quy định mới, quan trọng nhất, đó là Chính phủ thực hiện quyền hành pháp.
Quy định Chính phủ thực hiện quyền hành pháp bao hàm cả vị trí của Chính phủ
trong phân công thực hiện quyền lực nhà nước, và chức năng hành pháp của
Chính phủ.
Nói Chính phủ thực hiện quyền hành pháp, trước hết là nói đến việc phân
công quyền lực (phân quyền) giữa các nhánh quyền lực nhà nước, theo đó, Quốc
hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, Chính phủ thực hiện quyền hành
pháp, Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp. Giữa 3 cơ quan (3 nhánh quyền
lực) này có sự phối hợp và kiểm soát lẫn nhau trong việc thực hiện quyền lực
được trao. Nói cách khác, trong cơ cấu quyền lực nhà nước thống nhất, Chính
1

phủ thực hiện quyền hành pháp, tương ứng với quyền lập hiến, lập pháp thuộc
về Quốc hội và quyền tư pháp thuộc về Tòa án nhân dân. Sự phân công quyền
lực này vừa bảo đảm tính thống nhất, vừa bảo đảm tính phối hợp và kiểm soát
lẫn nhau, trên cơ sở hướng tới sự cân bằng và bảo đảm sự thông suốt của quyền
lực. Đây là bước tiến có tính đột phá trong lịch sử lập hiến ở nước ta. Tuy nhiên,
việc phân công quyền lực này không p...
Câu 1:
Điều 94 Hiến pháp 2013 quy định: “Chính phủ quan hành chính
nhà ớc cao nhất của nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện
quyền hành pháp, quan chấp hành của Quốc hội”. Anh/chị hãy phân tích
làm rõ vị trí pháp lý của Chính phủ nêu trên.
Bài làm:
Nội dung của Điều 94 Hiến pháp năm 2013 gồm 2 đoạn, trong đó đoạn
thứ nhất quy định khái quát đồng thời cả tính chất, vị trí và chức năng của Chính
phủ:“Chính phủ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà
hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, quan chấp hành
của Quốc hội”. Đây quy định quan trọng, chứa đựng quan điểm, nhận thức
vừa có tính kế thừa, vừa mang tinh thần đổi mới về tính chất, vị trí và chức năng
của Chính phủ được hiến định. Nội dung tinh thần quy định tại đoạn đầu của
Điều 94 này điều đầu tiên của Chương VII về Chính phủ - mang ý nghĩa rất
quan trọng, vừa thể hiện tính kế thừa Hiến pháp 1946, Hiến pháp năm 1959,
Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, vừa đổi mới có tính đột phá. Dưới
đây là các phân tích để làm rõ vị trí pháp lý của Chính phủ như đã nêu ở trên.
1. Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp
Bên cạnh việc kế thừa Hiến pháp năm 1992 (tiếp tục khẳng định Chính
phủ quan hành chính n nước cao nhất ớc Cộng hòa hội chủ nghĩa
Việt Nam, quan chấp hành của Quốc hội) Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung
một quy định mới, quan trọng nhất, đó là Chính phủ thực hiện quyền hành pháp.
Quy định Chính phủ thực hiện quyền hành pháp bao hàm cả vị trí của Chính phủ
trong phân công thực hiện quyền lực nhà nước, chức năng hành pháp của
Chính phủ.
Nói Chính phủ thực hiện quyền hành pháp, trước hết nói đến việc phân
công quyền lực (phân quyền) giữa các nhánh quyền lực nhà nước, theo đó, Quốc
hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, Chính phủ thực hiện quyền hành
pháp, Tòa án nhân dân thực hiện quyền pháp. Giữa 3 cơ quan (3 nhánh quyền
lực) y sự phối hợp và kiểm soát lẫn nhau trong việc thực hiện quyền lực
được trao. Nói cách khác, trong cấu quyền lực n nước thống nhất, Chính
1
Hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiến pháp - Người đăng: dinhductuc1977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiến pháp 9 10 904