Ktl-icon-tai-lieu

Hiến pháp 1992

Được đăng lên bởi halinhbaolinh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 4425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
Số: Không số

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm
2001

HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu
anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa,
kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian
khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch
Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tiếp đó,
suốt mấy chục năm, nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ
quý báu của bè bạn trên thế giới, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng
giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế
quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ
nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976 Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định
đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cả nước bước vào thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng đất nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm
nghĩa vụ quốc tế.
Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp
năm 1959 và Hiến pháp năm 1980.
Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần thứ VI của
Đảng cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng.
Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng yêu cầu của tình hình và
nhiệm vụ mới.
Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh,
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các
cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà
nước quản lý.
"Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam
nguyện phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự
cường xây dựng đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu
nghị, hợp tác với tất cả các nướ...
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nội, ngày 25 tháng 12 m
2001
HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu
anh dũng để dựng ớc và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa,
kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới s lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập và n luyện, nhân n ta tiến nh cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian
khổ hy sinh, làm ch mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch
Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tiếp đó,
suốt mấy chc năm, nhân dân các n tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đ
quý báu của bạn trên thế giới, nhất các nước hội ch nghĩa và các nước láng
giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt chiến dịch Điện Biên Phủ chiến
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân đế
quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ
nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976 Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định
đổi tên nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam; cả nước bước vào thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng đất nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm
nghĩa vụ quốc tế.
Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp
năm 1959 và Hiến pháp năm 1980.
Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần thứ VI của
Đảng cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng.
Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng u cầu của nh hình
nhiệm vụ mới.
Hiến pháp này quy định chế đ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh,
quyền nghĩa vụ bản của công dân, cấu, nguyên tắc tổ chức hoạt động của các
quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà
nước quản lý.
"Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - nin tưởng H Chí Minh, thực hiện Cương
lĩnh xây dựng đất ớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội, nhân dân Việt Nam
nguyện phát huy truyền thống yêuớc, đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự
cường xây dựng đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà nh, hữu
nghị, hợp tác với tất cả các nước, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, giành những thắng lợi
to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."
1
Hiến pháp 1992 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiến pháp 1992 - Người đăng: halinhbaolinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hiến pháp 1992 9 10 898