Ktl-icon-tai-lieu

Hiến pháp năm 1992

Được đăng lên bởi anh-tuan-dinh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HIếN PHáP
NớC CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM
NăM 1992

LờI NóI đầU

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo,
chiến đấu anh dũng để dựng nớc và giữ nớc, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết,
nhân nghĩa, kiên cờng bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí
Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài,
đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm
1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà
ra đời. Tiếp đó, suốt mấy chục năm, nhân dân các dân tộc nớc ta đã liên tục chiến đấu,
với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên thế giới, nhất là các nớc xã hội chủ nghĩa và
các nớc láng giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện
Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm l ợc
của thực dân và đế quốc, giải phóng đất nớc, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách
mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976 Quốc hội nớc Việt Nam
thống nhất đã quyết định đổi tên nớc là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cả nớc
bớc vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng đất n ớc, kiên cờng bảo
vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế.
Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nớc ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến
pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980.
Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nớc do Đại hội lần thứ
VI của Đảng cộng sản Việt Nam đề xớng đã đạt đợc những thành tựu bớc đầu rất quan
trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng yêu cầu của tình
hình và nhiệm vụ mới.
Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng,
an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt
động của các cơ quan Nhà nớc, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân
dân làm chủ, Nhà nớc quản lý.
Dới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và t tởng Hồ Chí Minh, thực hiện Cơng lĩnh xây dựng đất nớc trong thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt
Nam nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cờng xây dựng đất nớc,
thực hiện đờng lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác với tất cả các
nớc, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự
nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
CHơNG I
NớC CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM - CHế độ C...
H I Õ N P H ¸ P
NíC CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
N¨M 1992
LêI NãI ®ÇU
Tr¶i qua mÊy ngh×n n¨m lÞch sö, nh©n d©n ViÖt Nam lao ®éng cÇn cï, s¸ng t¹o,
chiÕn ®Êu anh dòng ®Ó dùng níc gi÷ níc, ®· hun ®óc nªn truyÒn thèng ®oµn kÕt,
nh©n nghÜa, kiªn cêng bÊt khuÊt cña d©n téc vµ x©y dùng nªn nÒn v¨n hiÕn ViÖt Nam.
n¨m 1930, díil·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam do Chñ tÞch ChÝ
Minh s¸ng lËp rÌn luyÖn, nh©n d©n ta tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng l©u dµi,
®Çy gian khæ hy sinh, lµm ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng. Ngµy 2 th¸ng 9 n¨m
1945 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc Tuyªn ng«n ®éc lËp, níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ
ra ®êi. TiÕp ®ã, suèt mÊy chôc n¨m, nh©n d©n c¸c d©n téc níc ta ®· liªn tôc chiÕn ®Êu,
víi gióp ®ì quý b¸u cña b¹n trªn thÕ giíi, nhÊt c¸c níc héi chñ nghÜa
c¸c níc l¸ng giÒng, lËp nªn nh÷ng chiÕn ng oanh liÖt, ®Æc biÖt lµ chiÕn dÞch §iÖn
Biªn Phñ vµ chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh lÞch sö, ®¸nh th¾ng hai cuéc chiÕn tranh x©m lîc
cña thùc d©n vµ ®Õ quèc, gi¶i phãng ®Êt níc, thèng nhÊt quèc, hoµn thµnh c¸ch
m¹ng d©n téc, d©n chñ nh©n d©n. Ngµy 2 th¸ng 7 n¨m 1976 Quèc i níc ViÖt Nam
thèng nhÊt ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn níc Céng hoµ héi cnghÜa ViÖt Nam; níc
bíc vµo thêi qu¸ ®é lªn chñ nghÜa héi, ra søc x©y dùng ®Êt níc, kiªn ng b¶o
vÖ Tæ quèc ®ång thêi lµm nghÜa vô quèc tÕ.
Qua c¸c thêi kú kh¸ng chiÕn kiÕn quèc, níc ta ®· HiÕn ph¸p n¨m 1946, HiÕn
ph¸p n¨m 1959 vµ HiÕn ph¸p n¨m 1980.
n¨m 1986 ®Õn nay, c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn ®Êt níc do §¹i i lÇn t
VI cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®Ò xíng ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu bíc ®Çu rÊt quan
träng. Quèc héi quyÕt ®Þnh söa ®æi HiÕn ph¸p n¨m 1980 ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña t×nh
h×nh vµ nhiÖm vô míi.
HiÕn ph¸p nµy quy ®Þnh chÕ ®é chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, héi, quèc phßng,
an ninh, quyÒn nghÜa b¶n cña c«ng d©n, cÊu, nguyªn t¾c chøc ho¹t
®éng cña c¸c quan Nhµ níc, thÓ c ho¸ mèi quan gi÷a §¶ng l·nh ®¹o, nh©n
d©n lµm chñ, Nhµ níc qu¶n lý.
Díi ¸nh s¸ng cña c nghÜa M¸c - nin t ng ChÝ Minh, thùc hiÖn C-
¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi qóa ®é lªn chñ nghÜa héi, nh©n d©n ViÖt
Nam nguyÖn ®oµn kÕt t lßng, nªu cao tinh thÇn lùc, cêng x©y dùng ®Êt níc,
thùc hiÖn ®êng lèi ®èi ngo¹i ®éc lËp, chñ, hoµ b×nh, h÷u nghÞ, hîp t¸c víi tÊt c¸c
níc, nghiªm chØnh thi hµnh HiÕn ph¸p, giµnh nh÷ng th¾ng lîi to lín h¬n n÷a trong
nghiÖp ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
CH¬NG I
NíC CéNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM - CHÕ ®é CHÝNH TRÞ ·
§ i Òu 1
Hiến pháp năm 1992 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiến pháp năm 1992 - Người đăng: anh-tuan-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Hiến pháp năm 1992 9 10 902