Ktl-icon-tai-lieu

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Được đăng lên bởi hoangtutrongmo-130030-25251325
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 831 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù,
sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền
thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên
nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ
tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu
tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh
phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm
1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng y
chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới,
Nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng
dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đạt
được những thành tựu to lớn, có y nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa
đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp
năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và
bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh.
CHƯƠNG I

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ
Điều 1
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển
và vùng trời.
Điều 2
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

2

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất
cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai
cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm
soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành
pháp, tư pháp.
Điều 3
Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận,
tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc
sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
Điều 4
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội...


 !!"
#$%$
&'
()*+
!
"#$%&'()*+'(,-./
0.'(*1231.'451)*6&.
/)27
89:;<'(&,#=>??=
@A?BC"DE)*F2*
*1G)DE&=)#
E-=7?"#""*H*I":
9:JK?=@A?BCL.HDE1'(
=M*?M6,=37NOP
B)*Q#=*'R&-ES=5#5F.2(
,*2T)3#"EU
0'(5)G0)**3)V02#
'R+*&(UP3HG('
'(.=36,7
%2U?'W36&'(41X".=
36,128@2E"E9:JY@2E"E9:K:@2E"E
9:Z<)*@2E"E9::I6&*)*
5)@2E"E*)V.*'(#=H5O
)7
?@[\]^
#,-.
/012
'(?M6,=3*'(DEU=
/0)**)_,G5A/)!5%
)*)!47
/013
97*'(?M6,=3**'(E"E
/6,=3=)7
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Người đăng: hoangtutrongmo-130030-25251325
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 9 10 624