Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp định GATS

Được đăng lên bởi cunhanluat32-gmail-com
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 82 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phô lôc 1b
HiÖp ®Þnh chung vÒ th¬ng m¹i dÞch vô

PhÇn I

ph¹m vi vµ §Þnh nghÜa

§iÒu I:
PhÇn II

C¸c nghÜa vô vµ nguyªn t¾c chung

§iÒu II
§iÒu III
§iÒu III bis
§iÒu IV
§iÒu V
§iÒu V bis
§iÒu VI
§iÒu VII
§iÒu VIII
§iÒu IX
§iÒu X
§iÒu XI
§iÒu XII
§iÒu XIII
§iÒu XIV
§iÒu XIV bis
§iÒu XV
PhÇn III

TiÕp cËn thÞ trêng
§èi xö quèc gia
Nh÷ng cam kÕt bæ sung

Tù do hãa tõng bíc

§iÒu XIX
§iÒu XX
§iÒu XXI
PhÇn V

§èi xö tèi huÖ quèc
TÝnh minh b¹ch
TiÕt lé th«ng tin bÝ mËt
T¨ng cêng sù tham gia cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn
Héi nhËp kinh tÕ
C¸c HiÖp ®Þnh héi nhËp thÞ trêng lao ®éng
Quy ®Þnh trong níc
C«ng nhËn
§éc quyÒn vµ nh÷ng ngêi cung cÊp dÞch vô ®éc quyÒn
Th«ng lÖ kinh doanh
C¸c biÖn ph¸p tù vÖ khÈn cÊp
C¸c kho¶n thanh to¸n vµ chuyÓn tiÒn ra níc ngoµi
H¹n chÕ ®Ó b¶o vÖ c¸n c©n thanh to¸n
Mua s¾m chÝnh phñ
Nh÷ng ngo¹i lÖ chung
Ngo¹i lÖ vÒ an ninh
C¸c trî cÊp

nh÷ng Cam kÕt cô thÓ

§iÒu XVI
§iÒu XVII
§iÒu XVIII
PhÇn IV

Ph¹m vi vµ ®Þnh nghÜa

§µm ph¸n c¸c cam kÕt cô thÓ
Danh môc cam kÕt cô thÓ
Söa ®æi c¸c Danh môc

nh÷ng quy ®Þnh vÒ thÓ chÕ
1

§iÒu XXII
§iÒu XXIII
§iÒu XXIV
§iÒu XXV
§iÒu XXVI
PhÇn VI

Tham vÊn
Gi¶i quyÕt tranh chÊp vµ thi hµnh
Héi ®ång th¬ng m¹i dÞch vô
Hîp t¸c kü thuËt
Quan hÖ víi c¸c Tæ chøc quèc tÕ kh¸c

§iÒu kho¶n cuèi cïng

§iÒu XXVII
§iÒu XXVIII
§iÒu XXIX

Khíc tõ quyÒn lîi
C¸c ®Þnh nghÜa
C¸c phô lôc

C¸c Phô lôc
Phô lôc vÒ c¸c ngo¹i lÖ ®èi víi §iÒu II
Phô lôc vÒ di chuyÓn cña thÓ nh©n cung cÊp dÞch vô theo HiÖp ®Þnh
Phô lôc vÒ c¸c dÞch vô vËn t¶i hµng kh«ng
Phô lôc vÒ c¸c dÞch vô tµi chÝnh
Phô lôc hø hai vÒ c¸c dÞch vô tµi chÝnh
Phô lôc vÒ ®µm ph¸n c¸c dÞch vô vËn t¶i ®êng biÓn
Phô lôc vÒ ViÔn th«ng Phô lôc vÒ ®µm ph¸n c¸c dÞch vô vÒ viÔn th«ng c¬ b¶n.

2

Phô lôc 1b

HiÖp ®Þnh chung vÒ th¬ng m¹i dÞch vô





C¸c Thµnh viªn,
Thõa nhËn tÇm quan träng ngµy cµng t¨ng cña th¬ng m¹i dÞch vô ®èi víi sù
t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi;
Mong muèn thiÕt lËp mét khu«n khæ ®a biªn cho nh÷ng nguyªn t¾c vµ quy t¾c
cña th¬ng m¹i dÞch vô nh»m më réng th¬ng m¹i trong lÜnh vùc nµy trong ®iÒu kiÖn
minh b¹ch vµ tõng bíc tù do hãa vµ nh lµ mét c«ng cô thóc ®Èy sù t¨ng trëng kinh tÕ
cña tÊt c¶ c¸c ®èi t¸c th¬ng m¹i vµ v× sù ph¸t triÓn cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn;
Mong muèn sím ®¹t ®îc tù do hãa th¬ng m¹i dÞch vô ë møc ngµy cµng cao
b»ng viÖc liªn tôc ®µm ph¸n ®a biªn nh»m t¨ng cêng lîi Ých cña c¸c bªn tham gia trªn
c¬ së cïng cã lîi vµ ®¶m b¶o sù c©n b»ng chung vÒ quyÒn vµ nghÜa vô, ®ång thêi t«n
träng c¸c môc tiªu chÝnh s¸ch quèc gia;
Thõ...
Phô lôc 1b
HiÖp ®Þnh chungth¬ng m¹i dÞch
PhÇn I ph¹m vi vµ §Þnh nghÜa
§iÒu I: Ph¹m vi ®Þnh nghÜa
PhÇn II C¸c nghÜa vô nguyªn t¾c chung
§iÒu II §èi xö tèi huÖ quèc
§iÒu III TÝnh minh b¹ch
§iÒu III bis TiÕt th«ng tin bÝ mËt
§iÒu IV T¨ng cêng sù tham gia cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn
§iÒu V Héi nhËp kinh tÕ
§iÒu V bis C¸c HiÖp ®Þnh héi nhËp thÞ trêng lao ®éng
§iÒu VI Quy ®Þnh trong níc
§iÒu VII C«ng nhËn
§iÒu VIII §éc quyÒn vµ nh÷ng ngêi cung cÊp dÞch vô ®éc quyÒn
§iÒu IX Th«ng lÖ kinh doanh
§iÒu X C¸c biÖn ph¸p tù vÖ khÈn cÊp
§iÒu XI C¸c kho¶n thanh to¸n chuyÓn tiÒn ra níc ngoµi
§iÒu XII H¹n chÕ ®Ó b¶o vÖ c¸n c©n thanh to¸n
§iÒu XIII Mua s¾m chÝnh phñ
§iÒu XIV Nh÷ng ngo¹i lÖ chung
§iÒu XIV bis Ngo¹i lÖ vÒ an ninh
§iÒu XV C¸c trî cÊp
PhÇn III nh÷ng Cam kÕt cô thÓ
§iÒu XVI TiÕp cËn thÞ trêng
§iÒu XVII §èi xö quèc gia
§iÒu XVIII Nh÷ng cam kÕt bæ sung
PhÇn IV Tù do hãa tõng bíc
§iÒu XIX §µm ph¸n c¸c cam kÕt cô thÓ
§iÒu XX Danh môc cam kÕt cô thÓ
§iÒu XXI Söa ®æi c¸c Danh môc
PhÇn V nh÷ng quy ®Þnh vÒ thÓ chÕ
1
Hiệp định GATS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp định GATS - Người đăng: cunhanluat32-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Hiệp định GATS 9 10 589