Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp định thành lập WTO

Được đăng lên bởi cunhanluat32-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HiÖp §Þnh
Thµnh LËp Tæ Chøc Th¬ng M¹i ThÕ Giíi
( MARAKESH)

C¸c Bªn Ký KÕt HiÖp ®Þnh nµy,
Thõa nhËn r»ng tÊt c¶ nh÷ng mèi quan hÖ cña hä trong lÜnh vùc kinh tÕ vµ th¬ng m¹i ph¶i ®îc thùc hiÖn víi môc tiªu n©ng cao møc sèng, b¶o ®¶m ®Çy ®ñ viÖc
lµm vµ mét khèi lîng thu nhËp vµ nhu cÇu thùc tÕ lín vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh; më
réng s¶n xuÊt, th¬ng m¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô, trong khi ®ã vÉn b¶o ®¶m viÖc sö
dông tèi u nguån lùc cña thÕ giíi theo ®óng môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng, b¶o vÖ vµ
duy tr× m«i trêng vµ n©ng cao c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã theo c¸ch thøc
phï hîp víi nh÷ng nhu cÇu vµ mèi quan t©m riªng rÏ cña mçi bªn ë c¸c cÊp ®é ph¸t
triÓn kinh tÕ kh¸c nhau,
Thõa nhËn thªm r»ng cÇn ph¶i cã nç lùc tÝch cùc ®Ó b¶o ®¶m r»ng c¸c
quèc gia ®ang ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ nh÷ng quèc gia kÐm ph¸t triÓn nhÊt, duy tr× ®îc tû phÇn t¨ng trëng trong th¬ng m¹i quèc tÕ t¬ng xøng víi nhu cÇu ph¸t triÓn
kinh tÕ cña c¸c quèc gia ®ã,
Mong muèn ®ãng gãp vµo nh÷ng môc tiªu nµy b»ng c¸ch tham gia vµo
nh÷ng tho¶ thuËn t¬ng hç vµ cïng cã lîi theo híng gi¶m ®¸ng kÓ thuÕ vµ c¸c hµng
rµo c¶n trë th¬ng m¹i kh¸c vµ theo híng lo¹i bá sù ph©n biÖt ®èi xö trong c¸c mèi
quan hÖ th¬ng m¹i quèc tÕ,
Do ®ã, quyÕt t©m x©y dùng mét c¬ chÕ th¬ng m¹i ®a biªn chÆt chÏ, æn
®Þnh, vµ kh¶ thi h¬n, bao gåm HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i, kÕt qu¶
cña nh÷ng nç lùc tù do ho¸ th¬ng m¹i tõ tríc tíi nay vµ toµn bé kÕt qu¶ cña Vßng
Uruguay vÒ §µm ph¸n Th¬ng m¹i §a biªn,
QuyÕt t©m duy tr× nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vµ tiÕp tôc theo ®uæi nh÷ng
môc tiªu ®ang ®Æt ra cho c¬ chÕ th¬ng m¹i ®a biªn nµy,
§· nhÊt trÝ nh sau:

§iÒu I
Thµnh lËp Tæ chøc
Thµnh lËp Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (díi ®©y ®îc gäi t¾t lµ “WTO”).
§iÒu II
Ph¹m vi cña WTO
1.
WTO lµ mét khu«n khæ ®Þnh chÕ chung ®Ó ®iÒu chØnh c¸c mèi quan hÖ
th¬ng m¹i gi÷a c¸c Thµnh viªn cña tæ chøc vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c HiÖp
®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh«ng t¸ch rêi gåm c¶ nh÷ng Phô lôc cña HiÖp ®Þnh
nµy.
2. C¸c HiÖp ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh«ng t¸ch rêi gåm c¶ Phô lôc 1,
2 vµ 3 (díi ®©þ ®îc gäi lµ "C¸c HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i §a biªn") lµ nh÷ng phÇn
kh«ng thÓ t¸ch rêi HiÖp ®Þnh nµy vµ rµng buéc tÊt c¶ c¸c Thµnh viªn.
1

3. C¸c HiÖp ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh«ng t¸ch rêi trong Phô lôc 4 (díi ®©þ ®îc gäi lµ "C¸c HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i NhiÒu bªn") còng lµ nh÷ng phÇn
kh«ng thÓ t¸ch rêi khái HiÖp ®Þnh nµy vµ rµng buéc tÊt c¶ c¸c Thµnh viªn ®· chÊp
nhËn chóng. C¸c HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i NhiÒu bªn kh«ng t¹o ra quyÒn hay nghÜa vô
g× ®èi víi nh÷ng níc ...
HiÖp §Þnh
Thµnh LËp Tæ Chøc Th¬ng M¹i ThÕ Giíi
( MARAKESH)
C¸c Bªn Ký KÕt HiÖp ®Þnhy,
Thõa nhËn ngt c¶ nh÷ng mèi quan hÖ cña hä trong lÜnh vùc kinh tÕ vµ th-
¬ng m¹i ph¶i ®îc thùc hiÖn víi môc tiªu n©ng cao møc sèng,o ®¶m ®Çy ®ñ viÖc
lµm mét khèi lîng thu nhËp nhu cÇu thùc tÕ lín ph¸t triÓn æn ®Þnh; më
ng s¶n xuÊt, th¬ng m¹i hµng ho¸ dÞch vô, trong khi ®ã vÉno ®¶m viÖc
dông tèi u nguån lùc cña thÕ giíi theo ®óng môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng,o vÖ vµ
duy tr× m«i trêng ng cao c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã theo c¸ch thøc
phï hîp víi nh÷ng nhu cÇu vµ mèi quanm riªng rÏ cña mçi bªn ë c¸c cÊp ®é ph¸t
triÓn kinh tÕ kh¸c nhau,
Thõa nhËn thªm r»ng cÇn ph¶i cã nç lùc tÝch cùc ®Ó b¶o ®¶m ng c¸c
quèc gia ®ang ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ nh÷ng quèc gia kÐm ph¸t triÓn nhÊt, duy tr× ®-
îc tû phÇnng trëng trong th¬ngi quèc tÕ t¬ngng víi nhu cÇu ph¸t triÓn
kinh tÕ cña c¸c quèc gia ®ã,
Mong muèn ®ãng gãp o nh÷ng môc tiªu nµyng c¸ch tham gia vµo
nh÷ng tho¶ thuËn t¬ng cïng cã lîi theo híng gi¶m ®¸ng kÓ thuÕ vµ c¸c hµng
o c¶n trë th¬ng m¹i kh¸c vµ theo híng lo¹i sù ph©n biÖt ®èi xö trong c¸c mèi
quan hÖ th¬ng m¹i quèc tÕ,
Do ®ã, quyÕt t©my dùng mét c¬ chÕ th¬ng m¹i ®a biªn chÆt chÏ, æn
®Þnh, kh¶ thi h¬n, bao gåm HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan th¬ng m¹i, kÕt qu¶
cña nh÷ng lùc tù do ho¸ th¬ngi tõ tríc tíi nay vµ toµn bé kÕt qu¶ cña Vßng
Uruguay vÒ §µm ph¸n Th¬ng m¹i §a biªn,
QuyÕt t©m duy tr× nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vµ tiÕp tôc theo ®uæi nh÷ng
môc tiªu ®ang ®Æt ra cho c¬ chÕ th¬ng m¹i ®a biªn nµy,
§· nhÊt trÝ nh sau:
§iÒu I
Thµnh lËp Tæ chøc
Thµnh lËp Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (díi ®©y ®îc gäi t¾t “WTO”).
§iÒu II
Ph¹m vi cña WTO
1. WTO lµ mét khu«n khæ ®Þnh chÕ chung ®Ó ®iÒu chØnh c¸c mèi quan
th¬ng m¹i gi÷a c¸c Thµnh viªn cña tæ chøc vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c HiÖp
®Þnh c¸cnn ph¸pkh«ng t¸ch rêi gåm c¶ nh÷ng Phô lôc cña HiÖp ®Þnh
nµy.
2. C¸c HiÖp ®Þnh c¸cn b¶n ph¸p lý kh«ng t¸ch rêi gåmPhô lôc 1,
2 vµ 3 (díi ®©þ ®îc gäi "C¸c HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i §a biªn") nh÷ng pn
kh«ng thÓ t¸ch rêi HiÖp ®Þnh nµy ng buéc tÊt c¶ c¸c Thµnh viªn.
1
Hiệp định thành lập WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp định thành lập WTO - Người đăng: cunhanluat32-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp định thành lập WTO 9 10 10