Ktl-icon-tai-lieu

Học kì luật hình sự

Được đăng lên bởi ductailtpto
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa phát triển nền kinh tế
nhiều thành phần đã làm cho các quan hệ pháp luật về kinh tế, dân sự, hình sự ngày
càng phong phú, đa dạng. Kinh tế phát triển, một mặt làm cho đời sống nhân dân
được cải thiện, mặt khác nó cũng làm nẩy sinh những mặt trái, đó là sự tha hoá,
biến chất về đạo đức và nhân phẩm của một số bộ phận người, làm phát sinh tệ nạn
xã hội, dẫn đến tình hình chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội đi theo khuynh
hướng xấu. Tội phạm ngày một gia tăng, tính chất mức độ hành vi phạm tội ngày
càng tinh vi, nhiều thủ đoạn trong đó thì loại tội phạm xâm hại đến quyền sở hữu
chiếm tỉ lệ lớn, xâm phạm trực tiếp đến những quan hệ xã hội được pháp luật bảo
hộ. Nhận thấy vai trò và tầm quan trọng của đề tài trong thực tiễn, với những kiến
thức đã tích luỹ được, em xin trọn đề tài số 3 để giải quyết vấn đề về loại tội phạm
trộm cắp tài sản.
A trộm cắp tài sản của H trị giá 300 triệu đồng. Hành vi của A được quy định tại
điểm a khoản 3 Điều 138 BLHS. A bị đưa ra xét xử và bị tòa án xử phạt 7 năm tù.
Hỏi:
1. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 8 BLHS hãy phân loại tội phạm đối với tội
trộm cắp tài sản quy định tại Điều 138 BLHS? (1 đ).
2. Tội trộm cắp tài sản là tội có CTTP vật chất hay CTTP hình thức? Tại sao? (1
đ).
3. Nếu trong quá trình điều tra xác định được khi thực hiện hành vi trộm cắp tài
sản nói trên A đang bị mắc bệnh tâm thần thì A có phải chịu TNHS không? Tại
sao? (2 đ).
4. Nếu có đủ căn cứ xác định A chuẩn bị phạm tội trộm cắp tài sản là chiếc xe máy
trị giá 300 triệu đồng nói trên thì A có phải chịu TNHS không? Tại sao? (2 đ).

1

5. Giả sử Tòa án căn cứ Điều 47 BLHS xử phạt A 3 năm tù, thì có thể cho A hưởng
án treo được không? Tại sao? (1 đ).

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Phân loại tội phạm đối với tội trộm cắp tài sản quy định tại Điều 138 BLHS
căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 8 BLHS.
Tội phạm được định nghĩa theo điều 8 BLHS, “ tội phạm là hành vi nguy hiểm
cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm
hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống
nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền
văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của
tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các
quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của
trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa”. Tội phạm được phân ...
LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta trong thời công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển nền kinh tế
nhiều thành phần đã làm cho các quan hệ pháp luật về kinh tế, dân sự, hình sự ngày
càng phong phú, đa dạng. Kinh tế phát triển, một mặt làm cho đời sống nhân dân
được cải thiện, mặt khác cũng làm nẩy sinh những mặt trái, đó sự tha hoá,
biến chất về đạo đức và nhân phẩm của một số bộ phận người, làm phát sinh tệ nạn
hội, dẫn đến tình nh chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội đi theo khuynh
hướng xấu. Tội phạm ngày một gia tăng, tính chất mức độ hành vi phạm tội ngày
càng tinh vi, nhiều thủ đoạn trong đó thì loại tội phạm xâm hại đến quyền s hữu
chiếm tỉ lệ lớn, xâm phạm trực tiếp đến những quan hệ hội được pháp luật bảo
hộ. Nhận thấy vai trò tầm quan trọng của đề tài trong thực tiễn, với những kiến
thức đã tích luỹ được, em xin trọn đề tài số 3 để gii quyết vấn đề v loại tội phm
trộm cắp tài sản.
A trộm cắp tài sản của H trị giá 300 triệu đồng. Hành vi của A được quy định tại
điểm a khoản 3 Điều 138 BLHS. A bị đưa ra xét xử và bị tòa án xử phạt 7 năm tù.
Hỏi:
1. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 8 BLHS hãy phân loại tội phạm đối với tội
trộm cắp tài sản quy định tại Điều 138 BLHS? (1 đ).
2. Tội trộm cắp tài sản là tội CTTP vật chất hay CTTP hình thức? Tại sao? (1
đ).
3. Nếu trong quá trình điều tra xác định được khi thực hiện hành vi trộm cắp tài
sản nói trên A đang bị mắc bệnh tâm thần t A phải chịu TNHS không? Tại
sao? (2 đ).
4. Nếu có đủ căn cứ xác định A chuẩn bị phạm tội trộm cắp tài sản là chiếc xe máy
trị giá 300 triệu đồng nói trên thì A có phải chịu TNHS không? Tại sao? (2 đ).
1
Học kì luật hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học kì luật hình sự - Người đăng: ductailtpto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Học kì luật hình sự 9 10 241