Ktl-icon-tai-lieu

Học phần 3 môn KHHC

Được đăng lên bởi botaychamcom-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ THUYẾT
BÀI 1. HỆ THỐNG VĂN BẢN QL HCNN
- So sánh VB QPPL và VB HC cá biệt
- So sánh VP HC cá biệt với VB HC thông thường
- (nêu khái niệm VB QPPL, VB HC cá biệt, VB HC thông thường trước khi so
sánh, nêu giống và khác nhau)-> file kèm
BÀI 2. KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN QL HCNN
- Trình bày yêu cầu nội dung soạn thảo VB QLHCNN (1.1-1.5 trang 10-11). Nếu yêu
cầu phân tích thì trình bày mục 1.1-1.5 và cho ví dụ minh họa.
BÀI 3. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
- Khái niệm văn phòng
- Chức năng, nhiệm vụ văn phòng
- So sánh văn phòng với các phòng/ban chuyên môn khác. Lưu ý nêu chức năng
của văn phòng ngoài chức năng tham mưu tổng hợp như các phòng/ban chuyên
môn khác còn có chức năng quản trị hậu cần (trang 16-17).
- Công tác thông tin báo cáo: Nêu khái niệm, vai trò công tác thông tin báo cáo.
BÀI 4. CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ
- Khái niệm công tác văn thư lưu trữ
- Vị trí, ý nghĩa
- Vì sao nói công tác văn thư có ý nghĩa trong QL HCNN?
- Vì sao nói công tác lập hồ sơ là tiền đề, là bản lề của công tác văn thư lưu trữ?
BÀI 5. KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ HC
- Khái niệm công sở
- Nhiệm vụ công sở (T43)
- Các nguyên tắc của 1 cơ cấu tổ chức hợp lý
- Các nguyên tắc phân công công việc, nguyên tắc nào tối ưu, ưu điểm nhất (câu
hỏi mở). -> có thể chọn bất cứ nguyên tắc nào, phân tích lý giải . Nguyên tắc nào
cũng đúng và không có nguyên tắc nào tối ưu nhất).
- Tính chất lao động của người thủ trưởng. Vì sao lao động của thủ trưởng quyết
định mọi hoạt động (trang 45).
- Vai trò của người thủ trưởng
- Nội dung công việc của thủ trưởng
BÀI 5. GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH
- Nghi thức giao tiếp (T58)
+ Bắt tay
+ Giới thiệu
+ Trao danh thiếp

+ Tặng quà
BÀI TẬP. PHẦN SOẠN THẢO VĂN BẢN
Các dạng:
- Thông báo (mẫu 1.4)
- Báo cáo đột xuất (mẫu 1.4)
- Công văn đề nghị (mẫu 1.5)
- Công văn trả lời (mẫu 1.5)
- Công văn chỉ đạo (1.5)
- Tờ trình (mẫu 1.4)
- Quyết định (mẫu 1.2)
Lưu ý: Khi soạn thảo không ký tên, không đóng dấu. Nếu đề yêu cầu soạn thảo và
ban hành thì ghi chức vụ, (đã ký và đóng dấu).

...
LÝ THUYẾT
BÀI 1. HỆ THỐNG VĂN BẢN QL HCNN
- So sánh VB QPPL và VB HC cá biệt
- So sánh VP HC cá biệt với VB HC thông thường
- (nêu khái niệm VB QPPL, VB HC biệt, VB HC thông thường trước khi so
sánh, nêu giống và khác nhau)-> file kèm
BÀI 2. KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN QL HCNN
- Trình bày yêu cầu nội dung soạn thảo VB QLHCNN (1.1-1.5 trang 10-11). Nếu yêu
cầu phân tích thì trình bày mục 1.1-1.5 và cho ví dụ minh họa.
BÀI 3. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
- Khái niệm văn phòng
- Chức năng, nhiệm vụ văn phòng
- So sánh văn phòng với c phòng/ban chuyên môn khác. Lưu ý nêu chức năng
của văn phòng ngoài chức năng tham mưu tổng hợp như các phòng/ban chuyên
môn khác còn có chức năng quản trị hậu cần (trang 16-17).
- Công tác thông tin báo cáo: Nêu khái niệm, vai trò công tác thông tin báo cáo.
BÀI 4. CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ
- Khái niệm công tác văn thư lưu trữ
- Vị trí, ý nghĩa
- Vì sao nói công tác văn thư có ý nghĩa trong QL HCNN?
- Vì sao nói công tác lập hồ sơ là tiền đề, là bản lề của công tác văn thư lưu trữ?
BÀI 5. KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ HC
- Khái niệm công sở
- Nhiệm vụ công sở (T43)
- Các nguyên tắc của 1 cơ cấu tổ chức hợp lý
- Các nguyên tắc phân công công việc, nguyên tắc nào tối ưu, ưu điểm nhất (câu
hỏi mở). -> thể chọn bất cứ nguyên tắc nào, phân tích giải . Nguyên tắc nào
cũng đúng và không có nguyên tắc nào tối ưu nhất).
- Tính chất lao động của người thủ trưởng. sao lao động của thủ trưởng quyết
định mọi hoạt động (trang 45).
- Vai trò của người thủ trưởng
- Nội dung công việc của thủ trưởng
BÀI 5. GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH
- Nghi thức giao tiếp (T58)
+ Bắt tay
+ Giới thiệu
+ Trao danh thiếp
Học phần 3 môn KHHC - Trang 2
Học phần 3 môn KHHC - Người đăng: botaychamcom-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Học phần 3 môn KHHC 9 10 687