Ktl-icon-tai-lieu

HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Được đăng lên bởi Huy Quang
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1918 lần   |   Lượt tải: 20 lần
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Câu 1. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, những nguyên
tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta được quy định như
thế nào?
Trả lời:
Chế độ hôn nhân và gia đình là toàn bộ những quy định của pháp luật
về kết hôn, ly hôn; quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con,
giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con;
quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và những vấn đề khác liên
quan đến hôn nhân và gia đình (Khoản 3 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình
năm 2014).
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 tiếp tục kế thừa một số nguyên tắc
cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, tuy nhiên có sửa đổi, bổ
sung điểm mới cho phù hợp với thực tiễn hiện nay nhằm bảo vệ và phát huy
hiệu quả của hôn nhân và gia đình Việt Nam bền vững trong giai đoạn mới.
Theo đó, tại Điều 2 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì những
nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình được quy định như sau:
a. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình
đẳng.
b. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa
người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng
với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước
ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
c. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia
đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân
biệt đối xử giữa các con.
d. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em,
người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình;
giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện
kế hoạch hóa gia đình.

đ. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc
Việt Nam về hôn nhân và gia đình.
Câu 2. Để bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình, Nhà nước ta cấm
thực hiện những hành vi nào?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quan hệ
hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật hôn
nhân và gia đình, được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
Cấm các hành vi sau đây:
- Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
- Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
- Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ
chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc
chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
- Kết hôn hoặc chun...
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Câu 1. Theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014, những nguyên
tắc cơ bản của chế độ n nhân và gia đình ở nước ta được quy định như
thế nào?
Trả lời:
Chế độ hôn nhân gia đình toàn bộ những quy định của pháp luật
về kết hôn, ly hôn; quyền và nghĩa v giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ con,
giữa c thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con;
quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và những vấn đề khác liên
quan đến hôn nhân gia đình (Khoản 3 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình
năm 2014).
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 tiếp tục kế thừa một số nguyên tắc
bản của Luật hôn nhân gia đình năm 2000, tuy nhiên sửa đổi, bổ
sung điểm mới cho phù hợp với thực tiễn hiện nay nhằm bảo vệ và phát huy
hiệu quả của hôn nhân và gia đình Việt Nam bền vững trong giai đoạn mới.
Theo đó, tại Điều 2 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 thì những
nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình được quy định như sau:
a. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình
đẳng.
b. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa
người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa ngườitín ngưỡng
với người không tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước
ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
c. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia
đình nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân
biệt đối xử giữa các con.
d. Nhà nước, hội gia đình trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em,
người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình;
giúp đỡ các mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện
kế hoạch hóa gia đình.
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - Người đăng: Huy Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 9 10 26