Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng bán căn hộ tập thể

Được đăng lên bởi luattrihung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TH&CS

Mẫu Hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***---***---***

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ TRONG KHU TẬP THỂ
Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…., tại …………………………………, chúng
tôi gồm:
BÊN BÁN (BÊN A): ông ……… và vợ là bà ……………..
Ông ……………., sinh năm 19……., giấy CMND số ……….………. do Công an
thành phố/tỉnh……….… cấp ngày ………….………, đăng ký hộ khẩu thường trú
tại ………………………………………………………………;
Bà ……………., sinh năm 19……., giấy CMND số ……….………. do Công an
thành phố/tỉnh……….… cấp ngày ………….………, đăng ký hộ khẩu thường trú
tại ………………………………………………………………;
BÊN MUA (BÊN B): ông ……… và vợ là bà ……………..
Ông ……………., sinh năm 19……., giấy CMND số ……….………. do Công an
thành phố/tỉnh……….… cấp ngày ………….………, đăng ký hộ khẩu thường trú
tại ………………………………………………………………;
Bà ……………., sinh năm 19……., giấy CMND số ……….………. do Công an
thành phố/tỉnh……….… cấp ngày ………….………, đăng ký hộ khẩu thường trú
tại ………………………………………………………………;
Sau khi bàn bạc, hai bên đã thống nhất lập và ký Hợp mua bán căn hộ trong
khu tập thể này (sau đây gọi là Hợp đồng) để thực hiện việc mua bán căn hộ tại
………………………………………………………………… với các nội dung như sau:
Điều 1. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và thoả thuận mua bán.
1. Bên A cam đoan:
a) Bên A là chủ sử dụng đất được sử dụng chung, chủ sở hữu căn hộ tại 307-I3-TT
Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội (sau đây trong Hợp đồng
này gọi là căn hộ tại 307-I3-TT Phương Mai) theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở và quyền sử dụng đất ở/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: ………………..; Hồ sơ gốc số/Số vào sổ

1

TH&CS

Mẫu Hợp đồng

cấp GCN: ………………….. do UBND quận …….. (thành phố Hà Nội) cấp ngày
……… cho ………………. (sau đây trong Hợp đồng này gọi là Giấy chứng nhận).
Căn hộ tại ………………………… nêu trên có các đặc điểm chính như sau:
Thửa đất:
+ Thửa đất số: /;
+ Tờ bản đồ số: /;
+ Địa chỉ: ………………………………………………………………………….;
+ Diện tích: ……. m2 (………………………….. mét vuông);
+ Hình thức sử dụng : Riêng : / m2; Chung: …… m2;
+ Mục đích sử dụng : Đất ở tại đô thị;
+ Thời hạn sử dụng : Lâu dài;
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;
Nhà ở:
+ Địa chỉ: ………………………………………………………………………….;
+ Diện tích xây dựng:….;
+ Diện tích sàn: …… m2;
+ Kết cấu: ………………………;
+ Số tầng: ….;
+ Cấp (Hạng): …......;
+ Thời hạn sở hữu: Lâu dài
Ghi chú: ………………………………………………………………………..
b) Căn hộ tại …………………………………………………. nêu trên không có
tranh chấp, không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các giao dịch như:
Cầm c...
TH&CS Mẫu Hợp đồng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***---***---***
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ TRONG KHU TẬP THỂ
Hôm nay, ngày tháng năm 20…., tại …………………………………, chúng
tôi gồm:
BÊN BÁN (BÊN A): ông ……… và vợ là bà ……………..
Ông ……………., sinh m 19……., giấy CMND số …….………. do Công an
thành phố/tỉnh……….… cấp ngày ………….………, đăng hộ khẩu thường trú
tại ………………………………………………………………;
……………., sinh năm 19……., giấy CMND s ……….………. do Công an
thành phố/tỉnh……….… cấp ngày ………….………, đăng hộ khẩu thường trú
tại ………………………………………………………………;
BÊN MUA (BÊN B): ông ……… và vợ là bà ……………..
Ông ……………., sinh m 19……., giấy CMND số …….………. do Công an
thành phố/tỉnh……….… cấp ngày ………….………, đăng hộ khẩu thường trú
tại ………………………………………………………………;
……………., sinh năm 19……., giấy CMND s ……….………. do Công an
thành phố/tỉnh……….… cấp ngày ………….………, đăng hộ khẩu thường trú
tại ………………………………………………………………;
Sau khi bàn bạc, hai bên đã thống nhất lập Hợp mua bán căn hộ trong
khu tập thể này (sau đây gọi Hợp đồng) để thực hiện việc mua bán căn hộ tại
………………………………………………………………… với các nội dung như sau:
Điều 1. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và thoả thuận mua bán.
1. Bên A cam đoan:
a) Bên A chủ sử dụng đất được s dụng chung, chủ sở hữu căn hộ tại 307-I3-TT
Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Nội (sau đây trong Hợp đồng
này gọi căn hộ tại 307-I3-TT Phương Mai) theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà quyền sử dụng đất /Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà tài sản khác gắn liền với đất số: ………………..; H gốc số/Số vào sổ
1
Hợp đồng bán căn hộ tập thể - Trang 2
Hợp đồng bán căn hộ tập thể - Người đăng: luattrihung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng bán căn hộ tập thể 9 10 445