Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng trao đổi cho tặng tài sản

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Võ
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 901 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn: LUẬT DÂN SỰ 2

CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI
BÀI THUYẾT TRÌNH CỦANHÓM

1

Môn: LUẬT DÂN SỰ 2
THÀNH VIÊN NHÓM I


MẠCLONG QUANG



NGUYỄN NGỌC ÁI QUYÊN



BÙI NGỌC PHƯƠNG HUYỀN



HUỲNH QUANG ĐÔNG



NGUYỄN THỊ NHUNG



TRẦN THỊ CẨM YẾN



TRƯƠNG THỊ HỒNG YẾN



TRẦNHUỲNH VĨNH LINH

Môn: LUẬT DÂN SỰ 2
NHÓM I : MỘT SỐ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
THƯỜNG GẶP

1

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN

2

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỒI TÀI SẢN

3

4

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

1

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN

HỢPĐỒNG
1 TẶNG CHO TÀI SẢN
1. KHÁI NIỆM
1.1Kháiniệm
Điều465 BLDS 2005
“Hợp đồng tặng cho tài sản là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển
quyền sở hữu cho bên được tặng mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận.”

1.2Hìnhthức
Bằngmiệnghoặcbằngvănbản

HỢP ĐỒNG
TẶNG CHO TÀI SẢN
1

2. ĐẶC ĐIỂM
 HỢP ĐỒNG KHÔNG CÓ ĐỀN BÙ

 HỢP ĐỒNG THỰC TẾ

1 TẶNG CHO TÀI SẢN
HỢPĐỒNG

3. CÁC BÊN CHỦ THỂ - ĐỐI TƯỢNG

3.1TàisảnlàĐộngsản
Điều466 BLDS 2005
“Tặng cho động sản - Hợp đồng tặng cho tài sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản; đối với động sản mà pháp
luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký”

HỢP1ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN
3. CÁC BÊN CHỦ THỂ - ĐỐI TƯỢNG
3.1TàisảnlàĐộngsản
 ĐỘNG SẢN KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ
HỮU

 ĐỘNG SẢN PHẢI ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU

1
HỢPĐỒNG
TẶNG CHO TÀI SẢN

3. CÁC BÊN CHỦ THỂ - ĐỐI TƯỢNG

3.2Tàisảnlàbấtđộngsản
ĐIỀU 467 BLDS 2005
“Tặng cho bất độngsản
1.Tặngcho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng
thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản
phải đăng lý quyền sở hữu
2.Hợpđồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký ; nếu
bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho
có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản”

1
HỢP
ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN

3.CÁC BÊN CHỦ THỂ - ĐỐI TƯỢNG
3.3Quyềntàisản
Đây là quyền yêu cầu người khác đối với tài
sản, được điều chỉnh bởi qui định chuyển
giao quyền yêu cầu –ĐIỀU 309 BLDS 2005

3.4Quyềnsửdụngđất
Đốivớiquyểnsửdụngđấtphảituântheocácquiđịn
hcủaluậtđấtđai

1
HỢP ĐỒNG
TẶNG CHO TÀI SẢN

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN
4.1Bêntặngchotàisản
Thông báo khuyết tật tài sản tặng cho –
ĐIỀU 469 BLDS 2005

Thựchiệnnghĩavụhoặcyêucầubênđượctặngchothựchiện
nghĩavụđốivớihợpđồngyêucầuthựchiệnnghĩavụĐIỀU 470 BLDS 2005

1
HỢP ĐỒNG
TẶNG CHO TÀI SẢN

4. QUY...


 !"#$%&
Hợp đồng trao đổi cho tặng tài sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng trao đổi cho tặng tài sản - Người đăng: Tuấn Anh Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Hợp đồng trao đổi cho tặng tài sản 9 10 115