Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Được đăng lên bởi luattrihung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận theo Điều 11 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày
25/5/2007 của Chính phủ
Trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền (theo Công văn số
444/TNMT ngày 15/4/2014 của phòng Tài nguyên và Môi trường)
Trình tự thực hiện như sau:
1. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp bên chuyển 30H-1613

quyền đồng ý cung cấp bản

chính giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển
quyền:
1.1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp do nhận chuyển quyền toàn bộ thửa đất
được thể hiện trên giấy chứng nhận:

a. Trách nhiệm đối với bên nhận chuyển quyền : lập thủ tục và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận
(không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, tuy nhiên trong thành phần hồ sơ phải đính kèm bản
chính giấy chứng nhận hoặcgiấy tờ về quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền) theo quy định tại Điều 14, Điều 15
và Điều 16 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ, hồ sơ được nộp tại UBND xã, thị trấn.
b. Trách nhiệm đối với UBND xã, thị trấn : thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền
theo trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009
của Chính Phủ (không phải thực hiện việc lập thủ tục chỉnh lý biến động, thu hồi giấy chứng nhận của bên chuyển
quyền). Hồ sơ được thực hiện theo quy trình liên thông một cửa và UBND xã thị trấn nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và
trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng UBND Huyện.
c. Trách nhiệm đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất : thực hiện việc chỉnh lý, thu hồi giấy chứng
nhận đã cấp cho bên chuyển quyền, đồng thời lập hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền theo
đúng trình tự, thủ tục và đúng thời gian được quy định tại Điều 12, Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Nghị định số
88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ (thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu là 50
ngày làm việc).
1.2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp do nhận chuyển quyền một phần thửa
đất được thể hiện trên giấy chứng nhận:

a. Bước 1:
- Trách nhiệm đối với bên nhận chuyển quyền: thực hiện theo điểm a, mục 1.1, phần 1 của hướng dẫn này.
- Trách nhiệm đối với UBND xã, thị trấn : Sau khi nhận được hồ sơ từ bên nhận chuyển quyền đề nghị cấp giấy
chứng nhận, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, UBND xã, thị trấn có trách nhiệm lập thủ tục chỉnh lý biến động
(giảm diện tích đất đã chuyển quyền) trên Giấy ch...
Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận theo Điều 11 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày
25/5/2007 của Chính phủ
Trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền (theo Công văn số
444/TNMT ngày 15/4/2014 của phòng Tài nguyên và Môi trường)
Trình tự thực hiện như sau:
1. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp bên chuyển30H-1613 quyền đồng ý cung cấp bản
chính giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển
quyền:
1.1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp do nhận chuyển quyền toàn bộ thửa đất
được thể hiện trên giấy chứng nhận:
a. Trách nhiệm đối với bên nhận chuyển quyền
: lập thủ tục nộp hồ đề nghị cấp Giấy chứng nhận
(không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, tuy nhiên trong thành phần hồ phải đính kèm bản
chính giấy chứng nhận hoặcgiấy tờ về quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền) theo quy đnh tại Điều 14, Điều 15
và Điều 16 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ, hồ sơ được nộp tại UBND xã, thị trấn.
b. Trách nhiệm đối với UBND xã, thị trấn
: thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền
theo trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009
của Chính Ph (không phải thực hiện việc lập thủ tục chỉnh biến động, thu hồi giấy chứng nhận của bên chuyển
quyền). Hồ sơ được thực hiện theo quy trình liên thông một cửa và UBND thị trấn nộp hồtại Tổ tiếp nhận
trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng UBND Huyện.
c. Trách nhiệm đối với Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất
: thực hiện việc chỉnh lý, thu hồi giấy chứng
nhận đã cấp cho bên chuyển quyền, đồng thời lập hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền theo
đúng trình tự, thủ tục đúng thời gian được quy định tại Điều 12, Điều 14, Điều 15 Điều 16 Nghị định số
88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ (thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu 50
ngày làm việc).
1.2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp do nhận chuyển quyền một phần thửa
đất được thể hiện trên giấy chứng nhận:
a. Bước 1:
- Trách nhiệm đối với bên nhận chuyển quyền
: thực hiện theo điểm a, mục 1.1, phần 1 của hướng dẫn này.
- Trách nhiệm đối với UBND xã, thị trấn
: Sau khi nhận được hồ sơ từ bên nhận chuyển quyền đề nghị cấp giấy
chứng nhận, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, UBND xã, thị trấn có trách nhiệm lập thủ tục chỉnh lý biến động
(giảm diện tích đất đã chuyển quyền) trên Giấy chứng nhận theo quy định. Hồ sơ chỉnh lý biến động được thực hiện
theo quy trình liên thông một cửa UBND th trấn nộp hồ tại Tổ tiếp nhận trả kết quả của Văn phòng
UBND Huyện. Thành phần hồ sơ chỉnh lý biến động, bao gồm:
+ Tờ trình của UBND xã, thị trấn (phải nêu nội dung chính kiến đề xuất việc chỉnh điều chỉnh giảm diện
tích);
+ Các loại giấy tờ có liên quan đến việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
+ Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở hoặc bản đồ hiện trạng vị trí (có kiểm tra nội nghiệp);
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản chính).
Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Trang 2
Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Người đăng: luattrihung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 9 10 300