Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN KHAI PHIẾU ĐẢNG VIÊN

Được đăng lên bởi Nguyễn Long
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 12722 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN
KHAI PHIẾU ĐẢNG VIÊN
( Kèm theo Hướng dẫn 02- HD/QU ngày 28 /3/2012 của BTC Quận ủy Long Biên)
-----------------------

a. Khai các mục ở phần tiêu đề trong phiếu đảng viên:
- Viết rõ tên các đảng bộ tỉnh và tương đương, huyện và tương đương, đảng bộ cơ
sở, đảng bộ bộ phận và chi bộ mà đảng viên đang sinh hoạt đảng.
- Nếu là chi bộ cơ sở thì viết rõ tên chi bộ cơ sở vào tiếp sau dòng chữ "Đảng bộ,
chi bộ cơ sở'' không viết vào vị trí của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.
b. Số lý lịch đảng viên:
Mỗi đảng viên mang một số lý lịch; số lý lịch đảng viên gồm 6 chữ số và từ
1 đến 3 ký hiệu, được viết vào 9 ô vuông in sẵn trong phiếu đảng viên, 9 ô vuông
chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 có 6 ô để viết 6 chữ số, mỗi ô viết 1 chữ số theo thứ tự
từ trái sang phải; nhóm 2 có 3 ô để viết 1 đến 3 chữ ký hiệu của tỉnh, thành ủy và
đảng ủy trực thuộc Trung ương, mỗi chữ ký hiệu được viết vào 1 ô theo thứ tự từ
trái sang phải.
c. Số thẻ đảng viên: Viết số thẻ đảng viên trong thẻ đảng đã được đổi và phát thẻ
đảng viên từ khi thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 17-10-2003 của Ban bí thư đến
nay. Số thẻ đảng viên gồm 8 chữ số, mỗi chữ số được ghi vào một ô in sẵn trong
phiếu đảng viên theo thứ tự từ trái sang phải.
d. Ảnh của đảng viên:
- Ảnh của đảng viên được chụp theo kiểu chân dung, rõ hình, rõ nét, kích cỡ 3x4
cm, ảnh mầu.
- Mỗi đảng viên giao cho tổ chức đảng 2 ảnh để dán vào phiếu đảng viên, lý lịch
đảng viên.
e. Khai các mục trong phiếu đảng viên.
1. Họ và tên khai sinh: viết đúng họ, tên đệm và tên đã ghi trong giấy khai sinh
bằng chữ in hoa đậm nét, ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG.
2. Nam, nữ: là nam thì viết chữ ''Nam'', là nữ thì viết chữ ''Nữ''.
3. Họ và tên đang dùng: Viết họ, chữ đệm và tên như trong lý lịch đảng viên.
Các mục: 4 (Sinh ngày); 5 (Nơi sinh); 6 (Quê quán); 7 (Nơi đăng ký hộ khẩu); 8
(Dân tộc); 9 (Tôn giáo): Viết như nội dung tương ứng các mục (5, 6, 7, 8, 9, 10) tại
điểm 2 (2.3)b, mục I nêu trên về khai lý lịch của người xin vào Đảng.
10. Thành phần gia đình: Viết thành phần giai cấp của cha hoặc mẹ hoặc người
nuôi dưỡng từ nhỏ theo quy định trong cải cách ruộng đất năm 1954 (ở miền Bắc)
hoặc trong cải tạo công nông thương nghiệp năm 1976 ở các tỉnh, thành phía Nam
từ Quảng Trị trở vào như: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công

chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản... Nếu thành
phần gia đình chưa được quy định ở các thời điểm nêu trên thì viết như nội dung
hướng dẫn ở chỉ tiêu 11dưới đây.
11. Nghề nghiệp ...
HƯỚNG DẪN
KHAI PHIẾU ĐẢNG VIÊN
( Kèm theo Hướng dẫn 02- HD/QU ngày 28 /3/2012 của BTC Quận ủy Long Biên)
-----------------------
a. Khai các mục ở phần tiêu đề trong phiếu đảng viên:
- Viết tên các đảng bộ tỉnh tương đương, huyện tương đương, đảng bộ
sở, đảng bộ bộ phận và chi bộ mà đảng viên đang sinh hoạt đảng.
- Nếu chi bộ sở thì viết tên chi bộ sở vào tiếp sau dòng chữ "Đảng bộ,
chi bộ cơ sở'' không viết vào vị trí của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.
b. Số lý lịch đảng viên:
Mỗi đảng viên mang một số lý lịch; số lịch đảng viên gồm 6 chữ số và từ
1 đến 3 hiệu, được viết vào 9 ô vuông in sẵn trong phiếu đảng viên, 9 ô vuông
chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 có 6 ô để viết 6 chữ số, mỗi ô viết 1 chữ số theo thứ tự
từ trái sang phải; nhóm 2 3 ô để viết 1 đến 3 chữ hiệu của tỉnh, thành ủy
đảng ủy trực thuộc Trung ương, mỗi chữ hiệu được viết vào 1 ô theo thứ tự từ
trái sang phải.
c. Số thẻ đảng viên: Viết số thẻ đảng viên trong thẻ đảng đã được đổi phát thẻ
đảng viên từ khi thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 17-10-2003 của Ban bí thư đến
nay. Số thẻ đảng viên gồm 8 chữ số, mỗi chữ số được ghi vào một ô in sẵn trong
phiếu đảng viên theo thứ tự từ trái sang phải.
d. Ảnh của đảng viên:
- Ảnh của đảng viên được chụp theo kiểu chân dung, hình, nét, kích cỡ 3x4
cm, ảnh mầu.
- Mỗi đảng viên giao cho tổ chức đảng 2 ảnh để dán vào phiếu đảng viên, lịch
đảng viên.
e. Khai các mục trong phiếu đảng viên.
1. Họ tên khai sinh: viết đúng họ, tên đệm tên đã ghi trong giấy khai sinh
bằng chữ in hoa đậm nét, ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG.
2. Nam, nữ: là nam thì viết chữ ''Nam'', là nữ thì viết chữ ''Nữ''.
3. Họ và tên đang dùng: Viết họ, chữ đệm và tên như trong lý lịch đảng viên.
Các mục: 4 (Sinh ngày); 5 (Nơi sinh); 6 (Quê quán); 7 (Nơi đăng hộ khẩu); 8
(Dân tộc); 9 (Tôn giáo): Viết như nội dung tương ứng các mục (5, 6, 7, 8, 9, 10) tại
điểm 2 (2.3)b, mục I nêu trên về khai lý lịch của người xin vào Đảng.
10. Thành phần gia đình: Viết thành phần giai cấp của cha hoặc mẹ hoặc người
nuôi dưỡng từ nhỏ theo quy định trong cải cách ruộng đất năm 1954 (ở miền Bắc)
hoặc trong cải tạo công nông thương nghiệp năm 1976 các tỉnh, thành pa Nam
từ Quảng Trị trở vào như: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công
HƯỚNG DẪN KHAI PHIẾU ĐẢNG VIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN KHAI PHIẾU ĐẢNG VIÊN - Người đăng: Nguyễn Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
HƯỚNG DẪN KHAI PHIẾU ĐẢNG VIÊN 9 10 168