Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia nghi thức nhà nước

Được đăng lên bởi Phương Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 931 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NGOẠI GIAO
Số: 01/2010/TT-BNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm
2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia và nghi thức nhà nước tổ chức một số hoạt
động đối ngoại tại cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước
ngoài
______________________________________________
Căn cứ Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Bộ Ngoại giao hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia và nghi thức nhà nước tổ chức một số
hoạt động đối ngoại tại cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng điều chỉnh
Thông tư này điều chỉnh đối với cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở
nước ngoài bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại
tổ chức quốc tế theo quy định tại Điều 4 của “Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam ở nước ngoài”.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư quy định việc sử dụng:
a) Quốc kỳ, quốc huy, quốc thiều, ảnh hoặc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh lãnh đạo nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quốc kỳ, quốc huy, quốc thiều, ảnh lãnh tụ, lãnh đạo của
quốc gia tiếp nhận, cờ của chủ thể địa phương nơi đặt cơ quan đại diện lãnh sự hay văn phòng
trực thuộc cơ quan đại diện và cờ của tổ chức quốc tế tiếp nhận (gọi tắt là biểu tượng quốc gia).
b) Biển hiệu cơ quan đại diện, văn phòng trực thuộc cơ quan đại diện và nhà riêng người đứng
đầu cơ quan đại diện.
c) Nghi thức nhà nước tổ chức một số hoạt động đối ngoại.
Điều 3. Giải thích một số từ ngữ trong Thông tư
1. Trụ sở cơ quan đại diện là văn phòng làm việc của cơ quan đại diện.
2. Văn phòng trực thuộc là nơi làm việc của một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan đại
diện nằm ngoài trụ sở của cơ quan đại diện hoặc nằm trong khuôn viên trụ sở cơ quan đại diện
nhưng có cổng riêng.
3. Xe riêng là xe ô tô công vụ phục vụ hoạt động đối ngoại của người đứng đầu cơ quan đại diện.
4. Nhà riêng là nhà ở công vụ dành cho người đứng đầu cơ quan đại diện nằm ngoài trụ sở của
cơ quan đại diện hoặc nằm trong khuôn viên trụ sở cơ quan đại diện nhưng có cổng riêng.
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng quy định

Cơ quan đại diện sử dụng biểu tượng quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, biểu
tượng của quốc g...
BỘ NGOẠI GIAO
Số: 01/2010/TT-BNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm
2010
THÔNG TƯ
Hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia và nghi thức nhà nước tổ chức một số hoạt
động đối ngoại tại cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước
ngoài
______________________________________________
Căn cứ Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Bộ Ngoại giao hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia nghi thức n nước tổ chức một s
hoạt động đối ngoại tại cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng điều chỉnh
Thông tư này điều chỉnh đối với quan đại diện nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam
nước ngoài bao gồm quan đại diện ngoại giao, quan đại diện lãnh sự, quan đại diện tại
tổ chức quốc tế theo quy định tại Điều 4 của “Luật quan đại diện nước Cộng hòa hội chủ
nghĩa Việt Nam ở nước ngoài”.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư quy định việc sử dụng:
a) Quốc kỳ, quốc huy, quốc thiều, ảnh hoặc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh lãnh đạo nước
Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam; quốc kỳ, quốc huy, quốc thiều, ảnh lãnh tụ, lãnh đạo của
quốc gia tiếp nhận, cờ của chủ thể địa phương nơi đặt quan đại diện lãnh sự hay văn phòng
trực thuộc cơ quan đại diện và cờ của tổ chức quốc tế tiếp nhận (gọi tắt là biểu tượng quốc gia).
b) Biển hiệu quan đại diện, văn phòng trực thuộc quan đại diện nhà riêng người đứng
đầu cơ quan đại diện.
c) Nghi thức nhà nước tổ chức một số hoạt động đối ngoại.
Điều 3. Giải thích một số từ ngữ trong Thông tư
1. Trụ sở cơ quan đại diện là văn phòng làm việc của cơ quan đại diện.
2. Văn phòng trực thuộc nơi làm việc của một bộ phận thuộc cấu tổ chức của quan đại
diện nằm ngoài trụ sở của quan đại diện hoặc nằm trong khuôn viên trụ s quan đại diện
nhưng có cổng riêng.
3. Xe riêng là xe ô tô công vụ phục vụ hoạt động đối ngoại của người đứng đầu cơ quan đại diện.
4. Nhà riêng nhà công vụ dành cho người đứng đầu quan đại diện nằm ngoài trụ sở của
cơ quan đại diện hoặc nằm trong khuôn viên trụ sở cơ quan đại diện nhưng có cổng riêng.
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng quy định
Hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia nghi thức nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia nghi thức nhà nước - Người đăng: Phương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia nghi thức nhà nước 9 10 519