Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn thể thức và ky thuật trình bày văn ban hành chính

Được đăng lên bởi duytan461989
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

Số: 01/2011/TT-BNV

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác
văn thư;
Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn
thư,
Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:
Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản;
được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ
chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).
Điều 2. Thể thức văn bản
Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần
chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ
thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số
09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số
110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn
tại Thông tư này.
Điều 3. Kỹ thuật trình bày văn bản
Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Thông tư này bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề
trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi
tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy vi tính và in ra giấy; văn
bản được soạn thảo bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc văn bản được
làm trên giấy mẫu in sẵn; không áp dụng đối với văn bản được in thành sách, in trên báo, tạp chí
và các loại ấn phẩm khác.
Điều 4. Phông chữ trình bày văn bản
Phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự
Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.
Điều 5. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày
1. Khổ giấy
Văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm).
Các văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuy...
B NI V
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
S: 01/2011/TT-BNV
Hà Ni, ngày 19 tháng 01 năm 2011
THÔNG TƯ
HƯỚNG DN TH THC VÀ K THUT TRÌNH BÀY VĂN BN HÀNH CHÍNH
Căn c Ngh định s 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 ca Chính ph quy định chc
năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Ni v;
Căn c Ngh định s 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 ca Chính ph v công tác
văn thư;
Căn c Ngh định s 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 ca Chính ph sa đổi, b
sung Ngh định s 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 ca Chính ph vngc văn
thư,
B Ni v hướng dn th thc và k thut trình bày văn bn hành chính như sau:
Chương 1.
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi đối tượng áp dng
Thông tư y hướng dn th thc và k thut trình bày văn bn hành chính bn sao văn bn;
được áp dng đối vi các cơ quan n nước, t chc xã hi, t chc xã hi - ngh nghip, t
chc kinh tế và đơn v lc lượng vũ trang nhânn (sau đây gi chung là cơ quan, t chc).
Điu 2. Th thc văn bn
Th thc văn bn là tp hp các tnh phn cu tnh văn bn, bao gm nhng thành phn
chung áp dng đối vi các loi văn bn và các thành phn b sung trong nhng trường hp c
th hoc đối vi mt s loi văn bn nht định theo quy định ti Khon 3, Điu 1 Ngh định s
09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 ca Chính ph sa đổi, b sung Ngh định s
110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 ca Chính ph v công c văn thư và hướng dn
ti Thông tư y.
Điu 3. K thut trình bày văn bn
K thut trình bày văn bn quy định ti Thông tư này bao gm kh giy, kiu trình bày, định l
trang văn bn, v trí trình y các thành phn th thc, png ch, c ch, kiu ch và c chi
tiết trình bày khác, được áp dng đối vi văn bn son tho trên máy vi tính và in ra giy; văn
bn được son tho bng c phương pp hay phương tin k thut kc hoc văn bn được
m trên giy mu in sn; kng áp dng đối vi văn bn được in thànhch, in trên báo, tp chí
và các loi n phm khác.
Điu 4. Phông ch trình bày văn bn
Phông ch s dng trình bày văn bn trên máy vi nh là phông ch tiếng Vit ca b mã t
Unicode theo Tiêu chun Vit Nam TCVN 6909:2001.
Điu 5. Kh giy, kiu trình y, định l trang văn bn và v trí trình bày
1. Kh giy
Văn bnnh chính được trình bày trên kh giy kh A4 (210 mm x 297 mm).
Các văn bn như giy gii thiu, giy biên nhn h sơ, phiếu gi, phiếu chuyn được trình y
trên kh giy A5 (148 mm x 210 mm) hoc tn giy mu in sn (kh A5).
2. Kiu trình y
hướng dẫn thể thức và ky thuật trình bày văn ban hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn thể thức và ky thuật trình bày văn ban hành chính - Người đăng: duytan461989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
hướng dẫn thể thức và ky thuật trình bày văn ban hành chính 9 10 775